35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

L MOTIE VAN HET LID STIENEN C.S.

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes een inkomensgarantieregeling kent voor Wajongers die nu werken;

overwegende, dat de coronacrisis de arbeidsmarktkansen van Wajongers drastisch zal verslechteren;

overwegende, dat het van belang is zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van Wajongers in deze crisistijd;

verzoekt de regering om deze Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar bevoegdheden als Staatssecretaris in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen

en gaat over tot de orde van de dag.

Stienen

Ester

Moonen

Gerbrandy

Oomen-Ruijten

Naar boven