Vaststelling selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 5 mei 1945

kenmerk: NA/2021/27005737

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

en

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 5 mei 1945 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijsten

worden ingetrokken voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, De algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, De secretaris-generaal, H.W.M. Schoof

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

Naar boven