Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2005, 235 pagina 21Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Beleid Openbaar Ministerie periode vanaf 1950

14 oktober 2005

Nr. C/S&A/05/2036

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 mei 2005, nr. arc-205.02405/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Minister Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Beleid Openbaar Ministerie over de periode vanaf 1950’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘lijst Algemene regels tot het vernietigen van archiefbescheiden van de parketten van het openbaar ministerie en de griffiën bij de gerechtshoven, de arrondissements- en kantongerechten; Nr. KW 550, d.d. 30 januari 1936/nr. 2e afd. A. 813, d.d. 21 januari 1936 en de wijzigingen: nr. OKN, 27 september 1948/nr. 2e Afd. A 1760, 27 september 1948 (Stcrt. 1948, 248); nr. MMA/Ar 204, 29 november 1979 (Stcrt. 1979-195; 1980-54);.

Algemene regels tot vernietiging van archief-bestanddelen van de Raden van beroep voor de directe belastingen; Gemeenschappelijke beschikking van de secretarissen-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en het departement van Justitie d.d. 25-07-1944 en 05-05-1944;

Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven berustende onder het beheer van de Griffier van het kantongerecht (1947–1985); MMA/Ar 211.028 d.d. 04-02-1981; DORR 233/881 d.d. 27-02-1981 (Stcrt. 1981-100);

Lijst van te vernietigen archiefbescheiden, van de griffiers van de arrondissementsrechtbanken en de griffiers van de Raden van beroep en ambtenarengerechten, beide ressorterende onder het Ministerie van Justitie; CD/A91.223 d.d. 11-03-1991; HDORR 47639/891 d.d. 11-03-1991 (Stcrt. 1991-64; 1991-91) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2005.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Justitie,
namens deze:
de Directeur Informatisering, E.Y. Bogerman.

Basisselectiedocument beleid Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving in de periode 1950–2000

November 2005

Inleiding

Wettelijk kader en achtergronden

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder archiefbescheiden is niet slechts ‘papier’ te verstaan, maar alle bescheiden, ongeacht de vorm, die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt (en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten), dus ook digitaal vastgelegde informatie.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt mede in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband geldt zowel een verplichting tot vernietiging als een overbrengingsplicht. Beide rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief, de zorgdrager.

De vernietigingsplicht van de zorgdrager is in artikel 3 van de Archiefwet 1995 neergelegd, de verplichting tot overbrenging in artikel 12, dat bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen, ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats wanneer zij ouder zijn dan twintig jaar.

Wat de archiefbescheiden van het Openbaar Ministerie aangaat, zijn de aangewezen archiefbewaarplaatsen het Nationaal Archief in Den Haag en de rijksarchieven in de provincie.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden in een (op termijn) te vernietigen deel en een (na twintig jaar) over te brengen gedeelte zijn zorgdragers verplicht selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen inderdaad moeten worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet een enkele keer toepast op het reeds gevormde archief, maar haar bij de hand houdt om periodiek een bepaalde aanwas van archiefmateriaal af te voeren, enerzijds ter vernietiging, anderzijds voor overbrenging ter blijvende bewaring in een archiefbewaarplaats. Voor de hand ligt derhalve dat een overheidsorganisatie een selectielijst ook voor de administratieve inrichting en het beheer van haar archief benut: dossiers kunnen bij de vorming of het opbergen reeds worden geclassificeerd naar hun uiteindelijke bestemming, subsidiair gerangschikt op vernietigingsjaar. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie. Wel moet na hooguit twintig jaar een selectielijst worden vervangen.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient ingevolge art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) rekening gehouden te worden met de taak van het betrokken overheidsorgaan en zijn verhouding tot andere overheidsorganen, met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en met het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor de overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge artikel 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de algemene rijksarchivaris: dit is het zogeheten (archiefwettelijke) driehoeksoverleg.

Opzet van een BSD

Een Basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald terrein. Een BSD betreft doorgaans dan ook archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest).

Voorts is het niveau waarop geselecteerd wordt niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en (indien van toepassing) een vernietigingstermijn.

Ten slotte behoort bij een BSD een rapport institutioneel onderzoek (RIO), waarin het terrein waarop de selectielijst betrekking heeft wordt beschreven en waarin de handelingen die in het BSD voorkomen, in hun functionele context worden geplaatst en toegelicht, uitgaande van de taken en bevoegdheden van de betrokken organen.

De genoemde specifieke kenmerken van een BSD staan in verband met de hieronder gememoreerde selectiedoelstelling van de RAD en de in het kader van het selectiebeleid van de RAD ontwikkelde zogeheten PIVOT-methode. Voor de achtergronden van een en ander wordt verwezen naar de algemene inleiding van het RIO dat bij dit BSD behoort.

Het selectiedocument

Toepassingsbereik

Zoals is aangegeven in de verantwoording en afbakening van het institutioneel onderzoek, worden niet alle archiefbescheiden die bij het Openbaar Ministerie berusten ondervangen door een handeling in dit BSD Beleid Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving. Op de archiefbescheiden van het Openbaar Ministerie zijn verscheidene andere RIO’s en BSD’s van toepassing. Voor de zaaksdossiers geldt het basisselectiedocument rechterlijke macht. Een instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag van de rechterlijke macht in de periode vanaf 1950 (Stcrt. 2003, 36).

Voor de relatie OM-politie is nog geen selectielijst vastgesteld. De betreffende RIO’s zijn: M.J. Bagchus, Handelen met de sterke arm, deel I. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie, 1945–1993, ’s-Gravenhage 2000 (PIVOT-rapport nr. 100) en M.J.B. Kavelaars, Handelen met de sterke arm, deel II. Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie, 1945–1994, ’s-Gravenhage 1996 (PIVOT-rapport nr. 31). In het eerste rapport zijn de handelingen van de procureur-generaal als fungerend directeur van politie opgenomen.

Voor personeelsbeleid zijn vijf selectielijsten beschikbaar. Selectielijst Overheidspersoneel: arbeidsverhoudingen (Stcrt 2001, 201); Selectielijst Overheidspersoneel: arbeidsvoorwaarden.(Stcrt. 2001, 201); Selectielijst Overheidspersoneel: formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit (Stcrt 2001, 201) Selectielijst Overheidspersoneel: arbeidsomstandigheden (Stcrt 2001, 201); Selectielijst Overheidspersoneel: personeelsinformatievoorziening- en administratie. (Stcrt. 2001, 201).

Voor begrotingszaken is de selectielijst beheer rijksbegroting (Stcrt 2001, 194) beschikbaar.

Voor de informatievoorziening is de selectielijst Overheidsinformatievoorziening (Stcrt. 2004, 143) van toepassing.

Voor de neerslag op de beleidsterreinen gevangeniswezen en TBS, internationale rechtshulp en lijkbezorging zijn nog geen selectielijsten vastgesteld.

De selectielijst heeft behalve op archiefbescheiden van het Openbaar Ministerie inclusief alle interne actoren (overlegorganen) ook betrekking op archiefbescheiden van actoren buiten het OM die een rol spelen op het beleidsterrein rechtshandhaving. Voor alle actoren (intern en extern) geldt dat de Minister van Justitie zorgdrager is van de archiefbescheiden.

Hier wordt een overzicht van de actoren gegeven. Voor inhoudelijke informatie zij verwezen naar het actorenoverzicht in het RIO.

– Ad hoc commissies, stuurgroepen, projectgroepen, contactgroepen en werkgroepen

– Adviescommissie Wetgeving

– Advocaat-generaal

– Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)

– College van procureurs-generaal/vergadering van procureurs-generaal

– Commissie Computercriminaliteit

– Commissie Facilitair

– Commissie Feiten en Tarieven

– Commissie Groen

– Commissie Openbaar Ministerie

– Commissie Stoffenvervoer

– Commissie vermogensstraffen

– Commissie Water

– Commissie Wet Milieubeheer

– Coördinatiecommissie Fraude

– Coördinatiecommissie Ontnemingen

– Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Milieu

– Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Zware Criminaliteit

– Coördinerend EG-Fraudeberaad

– Expertisecentra

– Hoofdofficier van Justitie

– Landelijk Executie Overleg (LEO)

– Landelijk Ontnemings Overleg (LOO)

– Landelijk Overleg Coördinerend ZGC-OvJ v/d kernteamparketten

– Landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie

– Landelijke werkgroep officiersoverleg drugs

– Minister van Justitie

– Parketten

– Platforms

– Pornocom

– Procureur-generaal

– Regiobijeenkomst Noord, Midden en Zuid

– Ressortscommissie voor jeugdzaken, resp. voor kinderzaken (REJECOM/REKICOM)

– Ressortelijke economische commissie (REECOM)

– Ressortsadviescommissie (RESAC)

– Ressortsdrugscommissie (REDRUCOM)

– Ressortsfraudecommissie (REFRAUCOM)

– Ressortsmilieucommissie (REMICOM)

– Ressortsvergadering

– Ressortsverkeerscommissie (REVECOM)

– Ressortsvuurwapencommissie (REVUCOM)

– Ressortscommissie telecommunicatie RETECOM

– Stuurgroep versterking OM (SVOM)

– Vergadering van Hoofdofficieren van Justitie/Hoofdofficierenberaad/OM-breed beraad

– Vergadering van Resacvoorzitters

– Vergadering van visserij-officieren/Werkgroep Visserij

– Verkeerscommissie (VCOM) 1

– Werkgroep justitieel beleid en slachtoffer

– Werkgroep openbaarheid richtlijnen Openbaar Ministerie

– Werkgroep prioriteitstelling

– Werkgroep Sociale Zaken, Economie en Financiën.

– Werkgroep structuur OM

– Werkgroep Vervoer

– Werkgroep Volksgezondheid en Landbouw

– Werkgroep Voorstudie structuur OM

Het BSD heeft betrekking op de selectie van archiefbescheiden gevormd vanaf 1950. Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf vaststelling. Dit betekent onder meer dat ook archiefbescheiden gevormd na het eindjaar van het institutioneel onderzoek (2000) met behulp van deze selectielijst kunnen worden geselecteerd, voorzover de archiefbescheiden de neerslag zijn van handelingen die na 2000 ongewijzigd zijn voortgezet (bij deze handelingen wordt bij ‘periode’ geen eindjaar genoemd). De geldigheidsduur van twintig jaar na vaststelling laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn kan komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

Bewaarniveau

Voor alle duidelijkheid zij vermeld, dat wanneer de neerslag van een B-handeling in kopie bij verschillende onderdelen van het OM aanwezig is, deze neerslag slechts op één plaats bewaard hoeft te worden. Een voorbeeld: de vergadernotulen van het OM-breed Beraad, die verspreid worden onder alle parketten, kan men bij het Parket-Generaal bewaren. Bij de parketten kunnen de notulen dan vernietigd worden. Dit principe kan bij vele handelingen toegepast worden. In het algemeen geldt dat daar waar het secretariaat is gevestigd, de archiefbescheiden worden bewaard.

Vaststellingsprocedure

In mei 2003 is het ontwerp-BSD Energiebeleid door de Minister van Justitie aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 maart 2005 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de zorgdrager, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 26 mei 2005 bracht de RvC advies uit (arc-arc.2005/02405/2), hetwelk, behoudens enige tekstuele aanpassingen, aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

De waardering van handeling 21 en 23 wordt gesteld op B 1, conform het driehoeksoverleg.

Handelingen met betrekking tot periodieke verslagen. In andere selectielijsten wordt aangegeven dat wanneer er geen jaarverslag meer is, de maand- en/of kwartaalverslagen bewaard dienen te worden. In het BSD zal dit worden toegevoegd.

De waardering van handeling 20 zal gewijzigd worden van V 5 jaar in V 7 jaar.

De waardering van handeling 56 zal gewijzigd worden van V 10 jaar in V 20 jaar.

Daarop werd de selectielijst op 14 oktober 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Minister van Justitie vastgesteld (C/S&A/05/2036].

De selectie

Selectiedoelstelling

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en de (op termijn) te vernietigen gegevens van de bedoelde organen. De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken. Hiermee worden bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig gesteld voor blijvende bewaring.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende actoren geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te realiseren zijn algemene, op ieder beleidsterrein toepasbare selectiecriteria geformuleerd. De waardering van handelingen is gerelateerd aan de selectiedoelstelling: in welke context vinden de handelingen plaats en in hoeverre kan met de neerslag van de handelingen deze doelstelling worden gerealiseerd.

De thans gehanteerde algemene selectiecriteria luiden als volgt:

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen dit beleidsterrein is de noodzaak hiertoe niet aanwezig geacht.

Uitzonderingscriterium

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Selectielijst

N.B. de hieronder opgenomen handelingen hebben hetzelfde nummer als de gelijkluidende handelingen in het RIO.

Handelingen van de Minister van Justitie

1.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het voorbereiden, coördineren, vaststellen en evalueren van beleid inzake het Openbaar Ministerie

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Beleidsnota’s, rapporten, adviezen, evaluaties, bv.:

Samenleving en criminaliteit: een beleidsplan voor de komende jaren (1985)

Plan van aanpak reorganisatie openbaar ministerie (1995)

Waardering: B (1)

9.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het geven van algemene of bijzondere aanwijzingen aan het OM

Periode: 1950–

Grondslag: Wet op de rechterlijke organisatie, art. 5 (oud), 127

Product: Aanwijzingen, circulaires

Waardering: B (1)

11.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het instellen van (advies)commissies en werkgroepen op het gebied van de rechtshandhaving

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Instellingsbesluiten, notulen

Opmerking: Dit betreft zowel permanente als ad hoc (advies)commissies en werkgroepen.

Waardering: B (4)

12.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Jaarverslagen

Opmerking: Het jaarverslag van het OM wordt door de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer verstrekt. De maand- en/of kwartaalverslagen moeten bewaard blijven in het geval dat er geen jaarverslag meer beschikbaar is.

Waardering: B (2,3)

13.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het (doen) uitvoeren van voorlichtingactiviteiten over het OM.

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Brochures, folders, web-site

Waardering: V 10 jaar. Een exemplaar van het eindproduct wordt bewaard.

14.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende het OM.

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Brieven

Opmerking: De voorbereiding van deze handeling vindt ook plaats binnen het OM.

Waardering: B (3)

15.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het OM.

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Brieven, ambtsberichten

Opmerking: De voorbereiding van deze handeling vindt ook plaats binnen het OM.

Waardering: B (3)

17.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Correspondentie, onderzoeksrapport

Waardering: B (1, 2)

18.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Notities, notulen, correspondentie

Waardering: V 10 jaar

19.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Databases, gegevensformulieren

Waardering: V 10 jaar

20.

Actor: Minister van Justitie

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Offertes, rekeningen, declaraties

Opmerking: De termijn voor vernietiging gaat in na afsluiting van de rekening

Waardering: V 7 jaar

23.

Actor: Minister van Justitie/Vergadering van procureurs-generaal tot 1995/College van procureurs-generaal vanaf 1995

Handeling: Het deelnemen aan interdepartementale en andere overleg- en adviesorganen over onderwerpen die raken aan het OM

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Notulen, correspondentie, notities

Waardering: B (1)

Handelingen van de vergadering van procureurs-generaal

2.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het voorbereiden, coördineren, vaststellen en evalueren van het beleid van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Beleidsnota’s, rapporten, adviezen, evaluaties, bv.:

Strafrecht met beleid (1990)

Waardering: B (1)

3.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Justitie over het beleid van het OM met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

4.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake wetgeving met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities en agenda’s

Waardering: B (1)

7.

Actor: (Vergadering van) Procureur(s)-generaal

Handeling: Het vaststellen van beleidsregels, richtlijnen en circulaires met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Beleidsregels, richtlijnen, circulaires

Waardering: B (1)

11.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het instellen van (advies)commissies en werkgroepen op het gebied van de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Instellingsbesluiten, notulen

Opmerking: Dit betreft zowel permanente als ad hoc (advies)commissies en werkgroepen.

Waardering: B (4)

12.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Jaarverslagen

Opmerking: Het jaarverslag van het OM wordt door de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer verstrekt. De maand- en/of kwartaalverslagen moeten bewaard blijven in het geval dat er geen jaarverslag meer beschikbaar is.

Waardering: B (2,3)

13.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het (doen) uitvoeren van voorlichtingactiviteiten over het OM.

Periode: 1950–1995

Product: Brochures, folders, web-site

Waardering: V 10 jaar. een exemplaar van het eindproduct wordt bewaard

17.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Correspondentie, onderzoeksrapport

Waardering: B (1, 2)

18.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Notities, notulen, correspondentie

Waardering: V 10 jaar

19.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Databases, gegevensformulieren

Waardering: V 10 jaar

20.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Offertes, rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

21.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het deelnemen aan internationaal overleg over de rechtshandhaving

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Notulen, correspondentie, notities

Opmerking: Dit betreft contacten met buitenlandse zusterdiensten belast met strafvervolging, het bijwonen van internationale conferenties, etc.

Waardering: B (1)

23.

Actor: Vergadering van procureurs-generaal

Handeling: Het deelnemen aan interdepartementale en andere overleg- en adviesorganen over onderwerpen die raken aan het OM

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Notulen, correspondentie, notities

Waardering: V 10 jaar

Handelingen van het College van procureurs-generaal

2.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het voorbereiden, coördineren, vaststellen en evalueren van het beleid van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Beleidsnota’s, rapporten, adviezen, evaluaties, bv.:

Perspectiefnotitie (1997)

Perspectief op 2002 (1998)

Waardering: B (1)

3.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Justitie over het beleid van het OM met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Maandelijks houdt de Minister van Justitie een Overlegvergadering met het College van procureurs-generaal.

Waardering: B (1)

5.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over wetgeving met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

6.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het toetsen van beleidsplannen (jaarplannen) van de parketten

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

8.

Actor: College van procureurs-generaal vanaf 1995

Handeling: Het vaststellen van beleidsregels, richtlijnen en circulaires met betrekking tot de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Beleidsregels, richtlijnen, circulaires

Waardering: B (5)

10.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Justitie over diens voornemen tot het geven van aanwijzingen aan het OM

Periode: 1995–

Grondslag: Wet op de rechterlijke organisatie, art. 128

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: De procedure loopt volgens art. 128 Wet op de rechterlijke organisatie als volgt. De minister informeert het College over de voorgenomen aanwijzing. Het College kan dan schriftelijk en gemotiveerd antwoorden. Daarop kan de schriftelijke en gemotiveerde aanwijzing volgen. Een en ander kan in spoedgevallen mondeling gebeuren.

Waardering: B (1)

11.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het instellen van (advies)commissies en werkgroepen op het gebied van de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Instellingsbesluiten, notulen

Opmerking: Dit betreft zowel permanente als ad hoc (advies)commissies en werkgroepen.

Waardering: B (4)

12.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Jaarverslagen

Opmerking: Het jaarverslag van het OM wordt door de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer verstrekt. De maand- en/of kwartaalverslagen moeten bewaard blijven in het geval dat er geen jaarverslag meer beschikbaar is.

Waardering: B (2,3)

13.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het (doen) uitvoeren van voorlichtingactiviteiten over het OM.

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Brochures, folders, web-site

Waardering: V 10 jaar. Een exemplaar van het eindproduct wordt bewaard

16.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het toetsen van de jaarverslagen van de parketten

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities, correspondentie

Waardering: B (5)

17.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Correspondentie, onderzoeksrapport

Waardering: B (1, 2)

18.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Notities, notulen, correspondentie

Waardering: V 10 jaar

19.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Databases, gegevensformulieren

Waardering: V 10 jaar

20.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Offertes, rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

21.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het deelnemen aan internationaal overleg over de rechtshandhaving

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Notulen, correspondentie, notities

Opmerking: Dit betreft ambtelijke contacten met buitenlandse zusterdiensten belast met strafvervolging, het bijwonen van internationale conferenties, etc.

Waardering: B (1)

22.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het afsluiten van convenanten en overeenkomsten met overheidsorganen

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Bijvoorbeeld Convenant Nederlandse Mededingingsautoriteit en OM van 17 februari 2003

Waardering: B (5)

23.

Actor: College van procureurs-generaal

Handeling: Het deelnemen aan interdepartementale en andere overleg- en adviesorganen over onderwerpen die raken aan het OM

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: Notulen, correspondentie, notities

Waardering: B (1)

Handelingen van landelijke commissies en organen

Vergadering van Hoofdofficieren van Justitie

26.

Actor: Vergadering van Hoofdofficieren van Justitie

Handeling: Het voeren van overleg over het Openbaar Ministerie

Periode: 1950–1997

Grondslag:

Product: Notulen, nota’s

Waardering: B (5)

Hoofdofficierenberaad

27.

Actor: Hoofdofficierenberaad

Handeling: Het voeren van overleg inzake het beleid van het Openbaar Ministerie als overlegpartner met diverse gremia op het terrein van de landelijke en algemene beheersaangelegenheden van de politieorganisatie

Periode: 1997–2000

Grondslag:

Product: Notulen

Waardering: B (5)

OM-breed Beraad

28.

Actor: OM-breed Beraad

Handeling: Het voeren van overleg inzake het beleid van het Openbaar Ministerie

Periode: 2000–

Grondslag:

Product: Notulen

Opmerking: Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Waardering: B (5)

Commissie rubricering sepotgronden

85.

Actor: Commissie rubricering sepotgronden

Handeling: Het ontwerpen van richtlijnen voor gronden voor sepot.

Periode: [1970]–[1980]

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Adviescommissie wetgeving/Commissie Juridische aangelegenheden (Jura)

24.

Actor: Adviescommissie Wetgeving/commissie Juridische Aangelegenheden

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal over wetgevingsprojecten op het gebied van de rechtshandhaving.

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: In 2000 gewijzigd in Commissie Jura.

Waardering: B (1)

Commissie Feiten en Tarieven

25.

Actor: Commissie Feiten en Tarieven

Handeling: Het adviseren van de vergadering (het College) van procureurs-generaal en de Minister van Justitie over het transactie- en strafvorderingsbeleid met betrekking tot misdrijven, kantongerechtovertredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Periode: 1991–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Landelijk Executie Overleg (LEO)

29.

Actor: Landelijk Executie Overleg (LEO)

Handeling: Het voorbereiden van het executiebeleid ten behoeve van de vergadering/het College van procureurs-generaal

Periode: 1988–

Grondslag: O.a. adviezen, notulen, notities

Product:

Waardering: B (5)

Landelijk Ontnemings Overleg (LOO)

30.

Actor: Landelijk Ontnemings Overleg (LOO)

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal over het ontnemingsbeleid

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: In het overleg zitten vertegenwoordigers van het OM, het BOOM, de politie en het Ministerie van Justitie

Waardering: B (5)

Coördinatiecommissie Ontnemingen

31.

Actor: Coördinatiecommissie Ontnemingen

Handeling: Het (interdepartementaal) coördineren van het ontnemingsbeleid

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: In het overleg stemmen vertegenwoordigers van het BOOM en de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën het ontnemingsbeleid af.

Waardering: B (5)

Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)

32.

Actor: Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal inzake de ontnemingswetgeving

Periode: 1995–

Grondslag: Organisatieregeling dienstonderdelen OM d.d. 15 december 1997, Stcrt. 1997, 248, art. 2.

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

33.

Actor: Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)

Handeling: Het adviseren van de parketten bij de toepassing van de ontnemingswetgeving

Periode: 1995–

Grondslag: Organisatieregeling dienstonderdelen OM d.d. 15 december 1997, Stcrt. 1997, 248, art. 2

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie/Coördinatiecommissie Economie

34.

Actor: Landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie/Coördinatiecommissie Economie

Handeling: Het adviseren van de vergadering/het College van procureurs-generaal over de opsporing en vervolging van economische delicten

Periode: 1970–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Voorzittersoverleg Economie bestaat sinds 1989.

Waardering: B (5)

Werkgroep Vervoer

35.

Actor: Werkgroep Vervoer

Handeling: Het adviseren van de landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie over de handhaving en handhaafbaarheid van wetgeving op het gebied van verkeer en vervoer

Periode: 1979–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Werkgroep Volksgezondheid en Landbouw

36.

Actor: Werkgroep Volksgezondheid en Landbouw

Handeling: Het adviseren van de landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie over de handhaving en handhaafbaarheid van wetgeving op het gebied van volksgezondheid en landbouw

Periode: 1979–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Werkgroep Sociale Zaken, Economie en Financiën

37.

Actor: Werkgroep Sociale Zaken, Economie en Financiën

Handeling: Het adviseren van de landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie over de handhaving en handhaafbaarheid van wetgeving op het gebied van sociale zaken, economie en financiën

Periode: 1979–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Vergadering van visserij-officieren/Werkgroep Visserij

38.

Actor: Vergadering van visserij-officieren/Werkgroep Visserij

Handeling: Het adviseren van de landelijke vergadering van economische officieren/Voorzittersoverleg Economie over de handhaving en handhaafbaarheid van wetgeving op het gebied van visserij

Periode: 1979–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Coördinatiecommissie Fraude

39.

Actor: Coördinatiecommissie Fraude

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal inzake de aanpak van fraude

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Coördinerend EG-Fraudeberaad

40.

Actor: Coördinerend EG-Fraudeberaad

Handeling: Het formuleren van beleid voor de aanpak van EG-fraude

Periode: 1992–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Binnen dit beraad vindt beleidsmatige afstemming plaats met opsporingsdiensten die zich met EG-fraude bezig houden (o.a. FIOD, Douane, AID, ECD).

Waardering: B (1)

Verkeerscommissie (VCOM)

41.

Actor: Verkeerscommissie (VCOM)

Handeling: Het adviseren van de vergadering/het College van procureurs-generaal over de opsporing en vervolging van verkeersdelicten

Periode: 1965–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Milieu

42.

Actor: Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Milieu

Handeling: Het adviseren van de vergadering/het College van procureurs-generaal over de opsporing en vervolging van milieudelicten

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Commissie Groen

43.

Actor: Commissie Groen

Handeling: Het adviseren omtrent handhavingsbeleid en handhaafbaarheid van milieuregelgeving

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Voor een overzicht van wetten die binnen het taakgebied van de Commissie Groen vallen, zie het actorenoverzicht.

Waardering: B (5)

Commissie Water

44.

Actor: Commissie Water

Handeling: Het adviseren omtrent handhavingsbeleid en handhaafbaarheid van milieuregelgeving

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Voor een overzicht van wetten die binnen het taakgebied van de Commissie Water vallen, zie het actorenoverzicht.

Waardering: B (5)

Commissie Wet Milieubeheer

45.

Actor: Commissie Wet Milieubeheer

Handeling: Het adviseren omtrent handhavingsbeleid en handhaafbaarheid van milieuregelgeving

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Voor een overzicht van wetten die binnen het taakgebied van de Commissie Wet Milieubeheer vallen, zie het actorenoverzicht.

Waardering: B (5)

Commissie Stoffenvervoer

46.

Actor: Commissie Stoffenvervoer

Handeling: Het adviseren omtrent handhavingsbeleid en handhaafbaarheid van milieuregelgeving

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Voor een overzicht van wetten die binnen het taakgebied van de Commissie Stoffenvervoer vallen, zie het actorenoverzicht.

Waardering: B (5)

Commissie Facilitair

47.

Actor: Commissie Facilitair

Handeling: Het adviseren van het CBO Milieu inzake informatievoorziening, opleiding en vorming en voorlichting

Periode: 1990–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Landelijke werkgroep officiersoverleg drugs

48.

Actor: Landelijke werkgroep officiersoverleg drugs

Handeling: Het adviseren van de vergadering van/het College van procureurs-generaal over de opsporing en vervolging van drugsdelicten

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Pornocom

49.

Actor: Pornocom

Handeling: Het adviseren van de vergadering van procureurs-generaal over de handhaving van art. 240 Sr

Periode: 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Vergadering van Resacvoorzitters

50.

Actor: Vergadering van Resacvoorzitters

Handeling: Het adviseren van de vergadering van procureurs-generaal over het landelijk handhavingsbeleid

Periode: 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Zware Criminaliteit/Coördinatiecommissie Zware Criminaliteit

51.

Actor: Coördinerend Beleidsoverleg (CBO) Zware Criminaliteit tot 1998/Coördinatiecommissie Zware Criminaliteit (vanaf 1998)

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

Landelijk Overleg Coördinerend ZGC-OvJ v/d kernteamparketten

52.

Actor: Landelijk Overleg Coördinerend ZGC-OvJ v/d kernteamparketten

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal over de aanpak van de georganiseerde misdaad

Periode: 1993–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

Commissie Computercriminaliteit

53.

Actor: Commissie Computercriminaliteit

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal inzake de monitoring van ontwikkelingen van de criminaliteit op de elektronische snelweg, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de elektronische snelweg en de daarmee samenhangende regelgeving inzake de wetgeving elektronische snelweg.

Periode: 1998–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Platforms

54.

Actor: Platforms

Handeling: Het voeren van overleg en het uitwisselen van informatie over de uitvoering van het OM-beleid

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Notulen, notities

Opmerking: Platforms zijn overlegorganen van het OM waarin op een bepaald deelterrein van de rechtshandhaving gespecialiseerde OvJ’s kennis uitwisselen en afstemmen, zoals:

– Landelijke vergadering van heenzendovj’s

– Landelijk overleg preventie-officieren (1991–)

– Landelijke vergadering Milieu OM

– Landelijke vergadering van economische officieren

– Landelijke vergadering CID-officieren van Justitie (1995–)

– Landelijk Overleg voetbal officieren (ca. 1980–)

– Landelijke Vergadering van slachtofferfunctionarissen en coördinatoren (1987–)

– Landelijke vergadering van jeugdofficieren

– Platform Computercriminaliteit

– Platform Internationale Rechtshulp

Gekozen is voor een (globale) verzamelhandeling in plaats van handelingen per platform, omdat een volledig (historisch) overzicht van platforms met bijbehorende taakomschrijving niet gegeven kan worden.

Waardering: B (5)

Expertisecentra

55.

Actor: Expertisecentra

Handeling: Het voorbereiden van het beleid van het OM op een bepaald deelterrein

Periode: 1998–

Grondslag:

Product: Notulen, notities, rapporten

Opmerking: Expertisecentrum discriminatie (Amsterdam), Expertisecentrum Groen (beleidsterrein LNV, Zwolle), Expertisecentrum Water (beleidsterrein DG Waterstaat, Leeuwarden), Expertisecentrum Slachtofferzorg (Den Haag), de Unit Mensensmokkel (Zwolle), de Unit Synthetische Drugs (Den Bosch)

Waardering: B (5)

56.

Actor: Expertisecentra

Handeling: Het verzamelen en bijhouden van kennis op een bepaald deelterrein.

Periode: 1998–

Grondslag:

Product: Databases, registers,

Opmerking: Expertisecentrum discriminatie (Amsterdam), Expertisecentrum Groen (beleidsterrein LNV, Zwolle), Expertisecentrum Water (beleidsterrein DG Waterstaat, Leeuwarden), Expertisecentrum Slachtofferzorg (Den Haag), de Unit Mensensmokkel (Zwolle), de Unit Synthetische Drugs (Den Bosch)

Waardering: V 20 jaar

Werkgroep structuur OM

77.

Actor: Werkgroep structuur OM

Handeling: Het adviseren over de herstructurering van het Openbaar Ministerie

Periode: 1965–1968

Grondslag:

Product: (Interim)rapport Structuur OM, notulen, notities

Waardering: B (1)

Commissie vermogensstraffen

78.

Actor: Commissie vermogensstraffen

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over de toepassing van het strafrecht

Periode: 1969–1972

Grondslag:

Product: (Interim en eind)rapport, notulen, notities

Waardering: B (1)

Werkgroep openbaarheid richtlijnen Openbaar Ministerie

79.

Actor: Werkgroep openbaarheid richtlijnen Openbaar Ministerie

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over het al dan niet openbaar maken van richtlijnen van het Openbaar Ministerie

Periode: Ca. 1979

Grondslag:

Product: Advies, notulen, notities

Waardering: B (5)

Werkgroep prioriteitstelling

80.

Actor: Werkgroep prioriteitstelling

Handeling: Het voorbereiden van een meerjarig beleidsplan voor het OM

Periode: 1989–1990

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: De werkgroep werd ingesteld door de vergadering van procureurs-generaal. De werkzaamheden van de werkgroep resulteerden in het beleidsplan Strafrecht met beleid (1990).

Waardering: B (1)

Werkgroep justitieel beleid en slachtoffer

81.

Actor: Werkgroep justitieel beleid en slachtoffer

Handeling: Het adviseren inzake het slachtofferbeleid van het OM

Periode: 1985–1986

Grondslag:

Product: Rapport

Waardering: B (1)

Werkgroep Voorstudie structuur OM

82.

Actor: Werkgroep Voorstudie structuur OM

Handeling: Het adviseren inzake de verbetering van het functioneren van het OM

Periode: 1986

Grondslag:

Product: Rapport

Waardering: B (1)

Stuurgroep versterking OM (SVOM)

83.

Actor: Stuurgroep versterking OM (SVOM)

Handeling: Het doen van voorstellen voor de implementatie van het OM-beleidsplan Strafrecht met beleid

Periode: 1991–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Commissie Openbaar Ministerie

84.

Actor: Commissie Openbaar Ministerie

Handeling: Het doen van onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie

Periode: 1993–1994

Grondslag:

Product: Onderzoeksrapport, notulen, notities

Waardering: B (2)

Handelingen van regionale commissies en organen

Regiobijeenkomsten Noord, Midden en Zuid

57.

Actor: Regiobijeenkomst Noord, Midden en Zuid

Handeling: Het adviseren van het College van procureurs-generaal inzake het handhavingsbeleid

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Handelingen van commissies en organen op het niveau van het ressort

Procureur-generaal

7.

Actor: Procureur-generaal

Handeling: Het vaststellen van beleidsregels, richtlijnen en circulaires met betrekking tot de rechtshandhaving (in zijn ressort)

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Beleidsregels, richtlijnen, circulaires

Waardering: B (1)

58.

Actor: Procureur-generaal

Handeling: Het houden van toezicht op de krankzinnigengestichten

Periode: 1950–

Grondslag: Art. 67 en 68 Wet BOPZ

Product: Brieven, rapportages

Waardering: B (5)

59.

Actor: Procureur-generaal

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het beleid binnen zijn ressort.

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Notulen, notities

Waardering: B (1)

60.

Actor: Advocaat-generaal

Handeling: Het vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen voor zijn parket

Periode: 1950–1995

Grondslag:

Product: Aanwijzingen

Waardering: B (1)

Ressortsvergadering

61.

Actor: Ressortsvergadering

Handeling: Het formuleren van het handhavingsbeleid met een ressortskarakter

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

Ressortsadviescommissie

62.

Actor: Ressortsadviescommissie (RESAC)

Handeling: Het adviseren van de ressortsvergadering over algemene onderwerpen met een ressortskarakter

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (1)

Ressortsverkeerscommissie (REVECOM)

63.

Actor: Ressortsverkeerscommissie (REVECOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor verkeerszaken en het adviseren van de Verkeerscommissie Openbaar Ministerie (VCOM)

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Ressortsvuurwapencommissie (REVUCOM)

64.

Actor: Ressortsvuurwapencommissie (REVUCOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor vuurwapenzaken

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Ressortsdrugscommissie (REDRUCOM)

65.

Actor: Ressortsdrugscommissie (REDRUCOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor drugszaken

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Ressortelijke economische commissie (REECOM)

66.

Actor: Ressortelijke economische commissie (REECOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor economische strafzaken

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

REJECOM/REKICOM

67.

Actor: REJECOM/REKICOM

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor jeugd(straf)zaken

Periode:

Grondslag: Ca. 1970–1995

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

RETECOM

68.

Actor: RETECOM

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor Telegraaf- en Telefoonwetzaken

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Ressortsfraudecommissie (REFRAUCOM)

69.

Actor: Ressortsfraudecommissie (REFRAUCOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor fraudezaken

Periode: Ca. 1982–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Ressortsmilieucommissie (REMICOM)

70.

Actor: Ressortsmilieucommissie (REMICOM)

Handeling: Het formuleren van (ressortelijk) beleid voor milieuzaken

Periode: Ca. 1970–1995

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

Handelingen van commissies en organen op het niveau van de parketten

(Hoofd)officier van Justitie

13.

Actor: Hoofdofficier van Justitie

Handeling: Het (doen) uitvoeren van voorlichtingactiviteiten over het OM.

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Brochures, folders, web-site

Waardering: V 10 jaar. Een exemplaar van het eindproduct blijft bewaard.

58.

Actor: Officier van Justitie

Handeling: Het houden van toezicht op de krankzinnigengestichten

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Brieven, rapportages

Waardering: B (5)

Parket

71.

Actor: Parketten

Handeling: Het opstellen van beleidsplannen (jaarplannen)

Periode: 1995–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Deze handeling omvat tevens het opstellen van de criminele kaart c.q. de criminaliteitsbeeldanalyse (CBA), waarop het beleidsplan mede gebaseerd wordt.

Waardering: B (1)

72.

Actor: Parketten

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: Jaarverslagen

Opmerking: De maand- en/of kwartaalverslagen moeten bewaard blijven in het geval dat er geen jaarverslag meer beschikbaar is.

Waardering: B (3)

73.

Actor: Parketten

Handeling: Het formuleren van beleid voor de rechtshandhaving in het arrondissement en het voorbereiden van het beleid voor de ressortscommissies

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: V 10 jaar

74.

Actor: Parketten

Handeling: Het voeren van overleg met de handhavingpartners en het maken van afspraken

Periode: 1950–

Grondslag: Bron: Jaarplan OM 2000

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Opmerking: Bijvoorbeeld: overleg met ZM over de zittingscapaciteit, met openbaar bestuur over veiligheidsbeleid; met (andere) justitiële partners over afstemming van de werkprocessen.

Waardering: B (5)

75.

Actor: Parketten

Handeling: Het deelnemen in lokale projecten op het terrein van de rechtshandhaving en veiligheidsbeleid

Periode: 1995–

Grondslag: Bron: jaarplan OM 2000

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: V 10 jaar

Handelingen van ad hoc commissies, stuurgroepen, projectgroepen, contactgroepen en werkgroepen op landelijk niveau

76.

Actor: Ad hoc commissies, stuurgroepen, projectgroepen, contactgroepen en werkgroepen

Handeling: Het voeren van overleg c.q. het adviseren over ad hoc OM-aangelegenheden

Periode: 1950–

Grondslag:

Product: O.a. adviezen, notulen, notities

Waardering: B (5)

1

Soms afgekort tot VECOM.