Besluit van 11 augustus 2012 tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 januari 2012, IenM/BSK-2012/7048, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 7.2, eerste, tweede, derde en achtste lid, 8.40, eerste lid, 8.41, eerste lid, 10.41, 10.42, 10.43 en 10.44, derde lid, 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, 2.1, derde lid, 2.4, tweede lid, 2.9a, eerste lid, 2.17, 2.27, eerste lid, en 3.9, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 7, tweede lid, van de Binnenvaartwet, de artikelen 3 en 12 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 4, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet en de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7 van de Waterwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2012, nr. W14.12.0030/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 juli 2012, IenM/BSK-2012/112328, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsomschrijving van «autowrak» komt te luiden:

 • 1°. bedrijfsauto als bedoeld in de Regeling voertuigen, met een maximum gewicht van ten hoogste 3500 kilogram;

 • 2°. personenauto als bedoeld in de Regeling voertuigen en

 • 3°. bromfiets als bedoeld in de Regeling voertuigen, niet zijnde een voertuig op twee wielen, die een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de wet;.

2. Het begrip «voertuig» en de daarbij behorende begripsomschrijving vervallen.

B

In artikel 1.4, derde lid, onderdeel d, wordt «bedoeld in de onderdelen a tot en met d» vervangen door: bedoeld in de onderdelen a tot en met c.

C

In artikel 1.10, tweede lid, vervalt «en op grond van de artikelen 1.11, 1.12, 1.13 en 1.14 geen andere gegevens zouden moeten worden verstrekt».

D

In artikel 2.3, eerste lid, onderdeel j, wordt «polyaromatische koolwaterstoffen» vervangen door: polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

E

In artikel 2.17, tweede lid, vervalt de laatste volzin.

F

Artikel 2.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede, derde en vierde lid, wordt «bedoeld in artikel 2.17» vervangen door: bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12,.

2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «het maximaal geluidsniveau (LAmax), genoemd in tabel 2.17a», vervangen door: het voor de betreffende inrichting in die periode geldende maximale geluidsniveau (LAmax).

G

Artikel 3.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, aanhef, komt te luiden:

 • 2. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type B van toepassing op:.

2. Het derde lid, aanhef, komt te luiden:

 • 3. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C van toepassing op:.

H

In artikel 6.10, vijfde lid, wordt «aanvaarbaar bodemrisico» vervangen door: aanvaardbaar bodemrisico.

I

Artikel 6.17, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. In afwijking van de artikelen 3.25, derde lid, 3.34, achtste lid, 3.44, derde lid, 4.71, tweede lid, 4.75, tweede lid en 4.105, derde lid, zijn die artikelen van overeenkomstige toepassing indien het afvalwater niet wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2, maar door:

  • a. een slibvangput en een olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089; of

  • b. een slibvangput en een olieafscheider die zijn geplaatst voor 1 maart 1997 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

J

In artikel 6.21, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 3.10» vervangen door: artikel 3.12.

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder b, c, d, f en g van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt «onderdeel m» vervangen door: onderdeel l.

ARTIKEL III

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen c, d en e worden geletterd d, e en f.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. uitsluitend het opslaan, overslaan, verwerken of het verrichten van een combinatie van deze handelingen met betrekking tot kabelschroot omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, niet zijnde grondkabels,.

3. In onderdeel d (nieuw) wordt na «banden» ingevoegd: , kabelschroot omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, niet zijnde grondkabels,.

4. Onderdeel e (nieuw) komt te luiden:

 • e. uitsluitend het verrichten van de handelingen: het opslaan, overslaan, verwerken of een combinatie van deze handelingen met betrekking tot afgedankte batterijen of accu’s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, autowrakken als bedoeld in het Besluit beheer autowrakken, of een combinatie daarvan, indien voor de desbetreffende batterijen of accu’s, elektrische en elektronische apparatuur of autowrakken verslag wordt gedaan als bedoeld in respectievelijk artikel 13, eerste lid, van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008, artikel 16 van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur of artikel 15, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken, of,.

5. In onderdeel f (nieuw) wordt «onderdelen a tot en met d» vervangen door: onderdelen a tot en met e.

ARTIKEL IV

De bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel A, onder 1, vervallen de begrippen «bufferzone», «dam», «stormvloedkering» en «zee- of deltadijk» en de daarbij behorende begripsomschrijvingen.

B

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1. Kolom 4 van categorie C 3 komt te luiden:

De vaststelling van het tracé op grond van de Tracéwet door de Minister van Infrastructuur en Milieu dan wel het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, of, indien artikel 5.4, zesde lid, van die wet van toepassing is, het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet, dan wel bij het ontbreken daarvan de besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.

2. De tweede kolom, onder 4°, van categorie C 14 komt te luiden:

 • 4°. 900 stuks zeugen (Rav cat. D 1.2, D 1.3 en D 3 voor zover het opfokzeugen betreft).

3. In kolom 4 van de categorieën C 8.2 en C 8.3 wordt «afdeling 13.2 van de wet» vervangen door: een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet.

4. In kolom 4 van de categorieën C 15.2, C 19.1 en C 19.2 wordt «artikel 5.4,vierde lid» vervangen door: artikel 5.4, zesde lid.

C

Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd.

1. Kolom 4 van categorie D 3.1 komt te luiden:

De vaststelling van het tracé op grond van de Tracéwet door de Minister van Infrastructuur en Milieu dan wel het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, of, indien artikel 5.4, zesde lid, van die wet van toepassing is, het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet, dan wel bij het ontbreken daarvan de besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.

2. In kolom 4 van categorie D 3.2 wordt «Het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, of, indien artikel 5.4, vierde lid, van die wet van toepassing is,» vervangen door: De goedkeuring van gedeputeerde staten van het projectplan, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet of, bij het ontbreken daarvan, het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van die wet, of, indien artikel 5.4, zesde lid, van die wet van toepassing is,.

3. In kolom 4 van de categorieën D 5, D 13, D 15.3 en D 19 wordt «artikel 5.4,vierde lid» vervangen door: artikel 5.4, zesde lid.

4. In kolom 4 van categorie D 8.3 wordt «afdeling 13.2 van de wet» vervangen door: een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet.

5. Kolom 4 van categorie D 12 komt te luiden:

De goedkeuring van gedeputeerde staten van het projectplan, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet of, bij het ontbreken daarvan, het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet of, indien artikel 5.4, zesde lid, van die wet van toepassing is, de vaststelling van het tracé op grond van de Tracéwet door de Minister van Infrastructuur en Milieu dan wel bij het ontbreken daarvan het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet dan wel, bij het ontbreken daarvan, de besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.

6. In kolom 3 van de categorieën D 15.3 en D 48 wordt «het plan, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, van die wet» vervangen door: het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet.

7. In de tweede kolom van categorie D 18.7 wordt «inrichting» vervangen door: installatie.

8. Kolom 2 van categorie D 21.1 komt te luiden:

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

 • 1°. een installatie voor de vervaardiging van benzinecomponenten door katalytische conversie met een productiecapaciteit van 500.000 ton per jaar of meer,

 • 2°. een thermische of katalytische kraakinstallatie voor fracties met een kookpunt hoger dan 370° C met een verwerkingscapaciteit van 1 miljoen ton per jaar of meer, met uitzondering van installaties voor de verlaging van het viscositeitsgehalte,

 • 3°. een installatie voor de vergassing van residuale oliën met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer of

 • 4°. een toename van de verwerkingscapaciteit van ruwe olie met 20% of meer dan wel met 2 miljoen ton of meer per jaar.

9. Kolom 1 van categorie D 22.3 komt te luiden:

De wijziging of uitbreiding van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, met uitzondering van onderzoeksinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW.

10. Categorie D 23 wordt vernummerd tot D 23.1.

11. In onderdeel d van kolom 1, onder d, van categorie D 23.1 (nieuw) wordt «van een andere inrichting» gewijzigd in: op een andere plaats dan het productieterrein.

12. Na categorie D 23.1 (nieuw) wordt een categorie ingevoegd, luidende:

D 23.2

De oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met elkaar samenhangende installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, anders dan bedoeld in D 23.1.

 

De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en de plannen, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.

De besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.

13. In de tweede kolom van categorie D 32.3 vervalt de zinsnede «met dien verstande dat voor een inrichting voor het poedercoaten of verwerken van watergedragen verf een productieoppervlak geldt van 20.000 m2 of meer op een bedrijfsterrein dan wel 10.000 m2 of meer op een ander terrein».

ARTIKEL V

Het Besluit omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.2a komt te luiden:

Artikel 2.2a. Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

 • 1. Als categorieën activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, voor zover deze plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, niet zijnde een inrichting waarin zich een gpbv-installatie bevindt, worden aangewezen:

  • a. de activiteit, bedoeld in categorie 18.4, 22.2, 32.1, 32.2, 32.3 en 32.7 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, met dien verstande dat deze aanwijzing niet van toepassing is in de gevallen waarin artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing is;

  • b. de activiteit, bedoeld in categorie 18.8 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, met dien verstande dat deze aanwijzing niet van toepassing is in de gevallen waarin artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing is.

 • 2. Als categorieën activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, voor zover deze plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, niet zijnde een inrichting waarin zich een gpbv-installatie bevindt, worden tevens aangewezen:

  • a. het opslaan, verdichten, herverpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer en voor zover deze activiteiten zijn gericht op de verwijdering van afvalstoffen;

  • b. het opslaan van afvalstoffen van de gezondheidszorg bij mens en dier en van gebruikte hygiënische producten, afkomstig van buiten de inrichting;

  • c. het opslaan van ten hoogste 10.000 ton van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde banden van voertuigen;

  • d. het demonteren van autowrakken als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, anders dan de activiteiten met autowrakken, bedoeld in artikel 4.84, tweede lid, van dat besluit;

  • e. het opslaan en opbulken van ten hoogste 10.000 ton kunststofafval, ingezameld bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, voor zover er geen sprake is van:

   • 1°. kunststof die binnen de inrichting geschikt wordt gemaakt voor materiaalhergebruik, en

   • 2°. activiteiten waarmee uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer.

 • 3. Als categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, voor zover deze plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, niet zijnde een inrichting waarin zich een gpbv-installatie bevindt, wordt tevens aangewezen: het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van inrichtingen als bedoeld in categorie 27.3 van onderdeel C van bijlage I, voor zover er geen sprake is van de activiteit, bedoeld in categorie 18.6 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

 • 4. Als categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, voor zover deze plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, niet zijnde een inrichting waarin zich een gpbv-installatie bevindt, wordt tevens aangewezen: het opbulken van grond die afkomstig is van buiten de inrichting van de klasse wonen en de klasse industrie, baggerspecie van klasse A of B en grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het betreft een inrichting met een capaciteit voor de opslag van grond en baggerspecie van ten minste 25 kubieke meter en ten hoogste 10.000 kubieke meter.

B

Aan artikel 2.4, derde lid, wordt na «op grond van artikel 2.2a» toegevoegd: en waarop hoofdstuk 3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.

C

Aan paragraaf 4.4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.10 (vrijstelling heffing rechten voor aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet)

Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.9a, eerste lid, van de wet worden aangewezen de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a.

D

Artikel 5.13b komt te luiden:

Artikel 5.13b. Weigeringsgronden omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a

 • 1. Een omgevingsvergunning voor de categorieën activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid, onder a en b, wordt geweigerd indien het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

 • 2. Een omgevingsvergunning voor de categorieën activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, tweede lid, onder a tot en met e, kan worden geweigerd in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen.

 • 3. Een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, derde lid, wordt geweigerd indien de activiteit niet voldoet aan de grenswaarden voor geluid, bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, onder c, onder 2° en 3°, van de wet.

 • 4. Een omgevingsvergunning voor de categorieën activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder c tot en met e, kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 3 van die wet, voor zover het de wet betreft, onder betrokkene mede wordt verstaan degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld.

 • 5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, vierde lid.

E

Artikel 6.5, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. In gevallen waarin artikel 3.1, aanhef en onder b, van dit besluit of artikel 3.34 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is, wordt in het eerste lid in plaats van «gemeenteraad van de gemeente» gelezen «provinciale staten van de provincie» en wordt in het derde lid in plaats van «De gemeenteraad kan» gelezen: De provinciale staten kunnen.

F

Artikel 6.19 komt te luiden:

Artikel 6.19. Positieve fictieve beschikking niet van toepassing

Als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, tweede volzin, van de wet wordt aangewezen de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, onder a en b.

G

Bijlage I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. De letteraanduidingen vóór de begrippen vervallen.

2. Het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

ondergrondse opslagtank:

opslagtank die geheel in de bodem ligt of ingeterpt is;.

H

Bijlage I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Categorie 11.3 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel c, onder 5°, wordt na «asfalt of asfaltproducten» ingevoegd: in een buiten opgestelde eenheid,.

b. Onderdeel k komt te luiden:

 • k. het breken, malen, zeven of drogen van:

  • 1°. zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel;

  • 2°. kalkzandsteen, kalk;

  • 3°. steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is voor zand- of grindwinning, waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist;.

c. Na onderdeel k (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • l. het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten in een inpandig opgestelde eenheid, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer.

2. In categorie 19.1, onderdeel h, wordt «artikel 1 van het Besluit jachthavens» vervangen door: artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

3. In categorie 28.4, onderdeel a, onder 3°, wordt na «verontreinigde grond» ingevoegd: , waaronder begrepen verontreinigde baggerspecie,.

4. Categorie 28.10 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 9° wordt «die overeenkomstig artikel 4 van die regeling zijn ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product» vervangen door: die overeenkomstig artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van die regeling zijn ingenomen.

b. Onderdeel 20°, aanhef en onderdeel a, komt te luiden:

 • 20°. het bij een inrichting voor het scheiden en bewerken van metaal- of kunststofafval opslaan van ten hoogste 10 ton:

  • a. sier- en gebruiksvoorwerpen voor zover sprake is van gevaarlijke afvalstoffen, anders dan batterijen, spaarlampen en gasontladingslampen en loodzuuraccu’s;.

c. In onderdeel 30° wordt «maximale opslagcapaciteit» vervangen door: maximale capaciteit.

I

In artikel 3, onderdeel 5, van bijlage II wordt «een zwembad, whirlpool, jacuzzi of vijver» vervangen door: een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver.

ARTIKEL VI

Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. ADN:

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation;.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt «het ADNR» vervangen door: het ADN.

C

In artikel 5, derde lid, onderdeel b, wordt «ADNR» vervangen door: ADN.

ARTIKEL VII

Aan artikel 7 van het Binnenvaartbesluit wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • h. schepen bestemd tot het redden van drenkelingen.

ARTIKEL VIII

Het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, tiende lid, wordt «het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)» vervangen door: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN).

B

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0» vervangen door: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

2. In het tweede lid, onderdelen b en c, wordt «ADNR, nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0» telkens vervangen door: ADN, nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

3. In het vierde lid wordt «het ADNR, nr. 8.1.8» vervangen door: het ADN, nr. 8.1.8.0.

ARTIKEL IX

Artikel 31, zesde lid, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0» vervangen door: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

2. In de onderdelen b en c wordt «het ADNR, nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0» telkens vervangen door: het ADN, nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

ARTIKEL X

De bijlage bij het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.01, onderdeel D, subonderdeel 8°, komt als volgt te luiden:

8°. ADN:

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;.

B

In artikel 1.10, eerste lid, onderdeel b, artikel 9.06, eerste lid, onderdeel e, en in bijlage 3, artikel 3.14, wordt «het ADNR» vervangen door: het ADN.

C

Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «het ADNR, nr. 7.1.5.0 en nr. 7.2.5.0» telkens vervangen door: het ADN, nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

2. In het derde lid wordt «het ADNR, nr. 7.1.5.0» vervangen door: het ADN, nr. 7.1.5.0.1.

3. In het zevende lid wordt «het ADNR, nr. 8.1.8» vervangen door: het ADN, nr. 8.1.8.1.

D

In artikel 7.07, tweede lid, onderdeel b, wordt «het ADNR, nr. 8.1.8» vervangen door: het ADN, nr. 8.1.8.1.

E

In artikel 7.08, eerste lid, wordt «het ADNR, nr. 7.1.5.0 en nr. 7.2.5.0» vervangen door: het ADN, nr. 7.1.5.0.1 of nr. 7.2.5.0.2.

F

Bijlage 13 van de bijlage bij het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL XI

Het Waterbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6.15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «in beheer bij het Rijk» ingevoegd «of een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone» en wordt «artikel 6.12 of 6.13» vervangen door: artikel 6.12, 6.13 of 6.14.

2. In onderdeel a wordt na «het bijbehorende kunstwerk» ingevoegd: , dan wel de waterkering of een daartoe behorende beschermingszone,.

B

In hoofdstuk 8, paragraaf 1 wordt na artikel 8.7 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.7a

Voor zover artikel 6.12 van toepassing is in gedeelten van het rivierbed doordat tengevolge van dit besluit zoals dat luidde op 22 december 2009 begrenzingen, gebiedsaanwijzingen of andere beperkingen op het vereiste van een vergunning krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, zoals die wet luidde vóór genoemde datum, zijn gewijzigd of vervallen, is met ingang van genoemde datum dat artikel niet van toepassing op gedragingen waarvoor op de genoemde datum een eerder verleende vergunning als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet, zoals die wet luidde op die datum, onherroepelijk was.

ARTIKEL XII

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van dit besluit met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer:

 • a. een kennisgeving van het voornemen tot het voorbereiden van een plan als bedoeld in artikel 7.9, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan;

 • b. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de Wet milieubeheer voor een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport dient te worden gemaakt, is ingediend;

 • c. door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.17, vijfde lid, dan wel artikel 7.19, vierde lid, van de Wet milieubeheer van een beslissing als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 7.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer, mededeling is gedaan, of

 • d. kennisgeving is gedaan van een ontwerp van een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport dient te worden gemaakt en dit ontwerp ter inzage is gelegd,

blijft ten aanzien van die kennisgevingen, aanvraag en mededeling het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing.

ARTIKEL XIII

 • 1. De artikelen II, V, onderdelen A tot en met G, H, onder 1, 3 en 4, en I, en VI tot en met XII van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2. De artikelen I, III, IV, V, onderdeel H, onder 2, van dit besluit treden in werking met ingang van vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 3. Artikel XI, onderdeel B, werkt terug tot en met 22 december 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 11 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL X, ONDERDEEL F

BIJLAGE 13. Toegestane afmetingen van een schip of een samenstel op de vaarwegen, bedoeld in artikel 9.02, eerste lid

Vaarweg

Lengte in m

Breedte in m

Diepgang in m

Fryslân

     

Haven Terschelling

85

12,00

3,40

Haven Vlieland

60

10,00

3,40

Vaarweg tussen zee en Harlingen, via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam

140

 

6,00

       

Overijssel

     

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen

     

– Geldersche IJssel – Delden (beneden de sluis)

110

110

11,50

11,50

2,801 of

2,20

– Delden – Enschede

110

110

9,75

2,60 of

2,20

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

110

9,75

2,50

       

Overijssel/Gelderland

     

Geldersche IJssel

     

– IJsselkop2 – Stadsbrug Kampen

110

12,00

 

– Stadsbrug Kampen – Ketelmeer

200

17,50

 

Zwolle-IJsselkanaal

110

12,00

3,253

Meppelerdiep

     

– van Zwarte Water via Meppelerdiepkeersluis – Kaapbrug

110

12,00

3,254

– via Grote Kolksluis

55

8,20

2,804

Zwarte Water

110

12,00

3,253

Zwolsche Diep

110

12,00

3,005

Ramsdiep

110

11,50

3,005

Zwanendiep

85

9,50

2,703

       

Noord-Holland

     

Haven Oudeschild

90

<12,50

4,50

De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder

   

9.00

Marinehaven Willemsoord

200

 

8.00

Oranjesluizencomplex

     

– Noordersluis

70

13,50

3,505

– Middensluis

90

17,50

3,506

– Zuidersluis

70

13,50

3,506

– Prins Willem Alexandersluis

200

23,00

3,506

Noordzeekanaal en Noordzeesluizen te IJmuiden

325

42,00

13,10

– 1e Rijksbinnenhaven

   

3,50

– 2e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– 3e Rijksbinnenhaven

   

6,50

– Kruithaven, buitenzijde (meerstoelen)

   

9,10

– Zijkanaal B

   

1,80

– Zijkanaal C

 

11,40

3,00

– Zijkanaal D

   

3,00

– Zijkanaal E

   

2,20

– Zijkanaal G over een lengte van 1000 m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal

   

8,00

– Zijkanaal H

   

1,30

Haven Marken

55

6,60

2,00

       

Flevoland

     

IJsselmeer

     

– Houtribsluis

190

17,50

3,50

– Krabbersgatsluis

110

11,60

3,50

– Lorentzsluizen:

     

grote sluis

120

13,00

3,506

kleine sluis

67

8,20

3,507

– Stevinsluis

120

13,00

3,507

– Noorderhaven Breezanddijk

50

11,50

2,807

– Zuiderhaven Breezanddijk

95

11,50

2,507

– Buiten- en voorhavens Den Oever en Kornwerderzand

120

13,00

3,507

Randmeren Flevoland

     

– Nijkerkersluis

90

9,50

3,003

– Roggebotsluis

90

9,50

3,003

       

Noord-Holland/Utrecht

     

Buitenhaven van Muiden en toegangsgeul

     

– Groote Zeesluis – IJmeer

45

7,50

1,80

Amsterdam-Rijnkanaal

200

23,50

4,00

Lekkanaal

200

17,70

3,507

Merwedekanaal (benoorden de Lek)

110

11,50

2,808

Gekanaliseerde Hollandsche Ijssel

     

– Doorslagsluis – km 2,2

39

5,45

1,759

– km 2,2 – Oudewater (km 17,9)

39

5,45

1,75

– km 17,9 – Haastrechtse brug

39

5,45

1,90

       

Zuid-Holland

     

Hollandsche IJssel

     

– van km 0.0 tot km 1.1

39

5,45

2,5010

– van km 1.1 tot km 3.4

110

11,50

3,1511

– van km 3.4 tot km 4.5

110

11,50

3,6011

– van km 4.5 tot km 7.0

110

11,50

4,0511

– van km 7.0 tot km 19.7

110

11,50

4,7011

Oude Maas (zeevaart)

175

25

8,80

Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (zeevaart)

175

25,00

8,00

Volkeraksluizen

225

23,50

4,75

Boven-Merwede/Beneden-Merwede/ Nieuwe Merwede/Noord/Oude Maas/Dordtsche Kil/ Hollandsch Diep/Amer/Haringvliet

     

– algemeen

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

 

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

 

Beneden-Merwede

   

4,4011

Bergsche Maas

193

17,50

4,0011

Nieuwe Merwede (Biesboschsluis)

55

6,60

3,20

Noord

   

4,4011

Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland)

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

4,50

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

4,50

       

Noord-Brabant

     

Zuid-Willemsvaart, met inbegrip van de Gekanaliseerde Dieze en het kanaal Engelen-Henriëttewaard

     

– sluis 13 t/m sluis 4

50,50

6,70

1,90

– sluis 4 tot Gekanaliseerde Dieze

9012

6,70

2,10

– Gekanaliseerde Dieze

90

12

2,7013

– Kanaal Engelen – Henriëttewaard

90

12

2,70

Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak

     

– Amer – sluis I

110

11,50

3,00

– sluis I – sluis II

90

9,50

2,70

– sluis II – industriehaven Loven

63

7,20

2,10

– industriehaven Loven – Zuid-Willemsvaart

63

7,20

1,90

Markkanaal

90

9,60

2,60

Donge

110

11,50

3,0014

Oude Maasje

     

– Bergsche Maas – haven Waspik

95

11,50

2,50

– haven Waspik – haven Sprang Capelle

60

6,60

2,50

       

Zeeland

     

Zuid-Vlije/Krammer/ Zijpe/Mastgat/Keeten/ Oosterschelde

200

23,50

 

Schelde-Rijnverbinding

225

23,50

4,30

Volkerak

225

23,50

4,75

Krammersluizen

200

23,50

4,7514

Kanaal door Zuid-Beveland

     

– gehele kanaal

200

23,50

4,7515

– vanaf de parallel 51° 27’.9 N

200

23,50

5,2515

Veerse Meer

130

18,00

 

Roompotsluis

95

14,50

5,0016

Bergsediepsluis

34

6,00

2,0017

Handelshaven Breskens18

95

   

Veerhaven Terneuzen

80

9,50

 
       

Limburg

     

Maas

     

– van km 8,650 – invaart Julianakanaal

137,50

14,00

3,00

– van km 64,5 – monding Julianakanaal

110

12,00

2,80

– sluis Linne

193

13,50

3,0019

– sluis Roermond

193

13,50

3,0020

– sluis Belfeld oude:

193

13,50

3,0021

nieuwe:

137,50

15,50

3,00

– sluis Sambeek oude:

193

13,50

3,0021

nieuwe:

137,50

15,50

3,00

– sluis Grave

137,50

15,50

3,20

– Prinses Maxima sluizen te Lith

     

Zuidkolk

113,50

13,50

3,5022

Noordkolk

193

17,50

4,0023

– Maasbracht monding – sluis Sambeek

     

<= 137,50 m

137,50

15,50

3,20

> 137,50 m

193

13,50

3,00

– Traject Sambeek – km 226,5

     

<= 137,50 m

137,50

15,50

3,20

> 137,50 m

193

13,50

3,20

Julianakanaal

     

– Gekanaliseerde Maas – Beatrixhaven

137,50

14,00

3,00

– Beatrixhaven – haven Stein

110

12,00

3,00

> 110 m24

137,50

11,50

3,00

– Haven Stein – sluis Born

137,50

14,00

3,00

oude sluis Born

132,50

13,50

2,80

– sluis Born – km 36,6

137,50

15,50

3,00

– sluis Maasbracht – km 36,6

193

13,50

3,00

<= 137,50 m

137,50

15,50

3,00

> 137,50 m

193

13,50

3,00

Lateraalkanaal Linne-Buggenum

     

> 137,50 m

193

13,50

3,00

Sluis Heel

137,50

15,50

3,00

Maas-Waalkanaal

     

km 0,0 (Maas)- km 10,7

     

<= 137,50 m

137,50

15,50

3,2025

> 137,5 m

193

13,50

3,2025

km 10,7 – km 12,9

225

15,50

3,7026

km 12,9 – km 13,4 (Waal)

     

<= 193 m

193

22,90

3,7026

> 193 m

225

17,50

3,7026

Kanaal van Sint Andries

110

13,50

3,5027

Verbindingskanaal in het Bossche Veld

80

8,30

2,50

> 80 m28

86

8,30

2,50

Zuid-Willemsvaart

     

sluis 19 – Verbindingskanaal

20

4,50

1,65

Verbindingskanaal – Smeermaas

80

8,30

2,50

> 80 m

86

8,30

2,50

Belgische grens nabij Loozen

     

via sluis 16 en 15 tot sluis 13

65

7,25

2,10

sluis 15 – Randwegbrug

95

9,50

2,10

Kanaal Wessem – Nederweert

     

– km 0,00 – km 0,85

137,50

15,50

3,00

– km 0,85 – km 2,20

95

9,50

2,50

– km 2,20 – km 16,30

95

9,50

2,10

oude sluis Panheel

95

7,25

2,10

Noordervaart

     

Sluis Hulzen

62

7,25

1,65

1 Op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.

2 Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928.150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 cm hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP +0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.

3 Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

4 Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiep-brug ligt op NAP – 3,50 m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP + 0,50 m en bij een waterstand lager dan NAP – 0,50 m.

5 Bij een waterstand van NAP – 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,50 m.

6 Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.

7 Bij een waterstand van NAP – 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,40 m.

8 Bij een waterstand van NAP – 0,40 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP +1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.

9 Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

10 Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.

11 Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

12 Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

13 Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand beneden NAP + 0,50 m.

14 Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

15 Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal «Kaai 85» te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

16 Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

17 Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP – 1,50 m of hoger.

18 Kielspeling 10% van de waterdiepte.

19 Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 16,95 m.

20 Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 14,20 m.

21 Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 7,70 m.

22 Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 1 m.

23 Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.

24 Schepen of duwstellen langer dan 110 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

25 Bij een waterstand NAP + 7,70 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis Heumen aan de Maaszijde lager is dan NAP + 7,70 m.

26 Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.

27 Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.

28 Schepen of duwstellen langer dan 110 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit bevat een verzameling wijzigingen van diverse algemene maatregelen van bestuur op het beleidsterrein van het Ministerie van infrastructuur en milieu.

De wijzigingen betreffen de volgende algemene maatregelen van bestuur: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, het Binnenvaartbesluit, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement en het Waterbesluit.

De wijzigingen zijn wetstechnisch en reparatoir van aard en kennen verschillende achtergronden. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen of andere technische fouten. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wijzigingen. Voorts bestaan diverse aanpassingen uit actualisering van verwijzingen naar internationale regels. Het besluit voorziet in het noodzakelijke onderhoud van de genoemde algemene maatregelen van bestuur. De afzonderlijke wijzigingen worden in de artikelsgewijze toelichting besproken.

De achtergrond en inhoud van dit besluit brengen mee dat uit het besluit geen zelfstandige administratieve of financiële lasten voor burgers, bedrijven of overheden voortvloeien.

Inspraakprocedure

Ter voldoening aan artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 7.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet is een ontwerp van het onderhavige besluit toegezonden aan het parlement en is het voorgepubliceerd in de Staatscourant.

De voorhang en voorpublicatie op grond van deze artikelen hebben betrekking op het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (artikel I van het ontwerpbesluit), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (artikel III), het Besluit milieueffectrapportage (artikel IV), het Besluit omgevingsrecht (artikel V) en het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (artikel X).

Op 11 november 2011 is het ontwerpbesluit ontvangen door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 33 101, nr. 1)

De Eerste en Tweede Kamer hebben het niet nodig geoordeeld opmerkingen te maken bij het ontwerpbesluit.

Het ontwerpbesluit is op 11 november 2011 in de Staatscourant (Stcrt. 19702) gepubliceerd. Naar aanleiding van die voorpublicatie zijn de volgende reacties ontvangen.

Van de gemeente Haarlem is een inspraakreactie ontvangen die andere aanpassingen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de daarop gebaseerde ministeriële regeling voorstelt. Die voorgestelde aanpassingen lenen zich echter niet voor een reparatiebesluit, maar zullen wel in overweging worden genomen bij toekomstige wijzigingen van dat besluit en die regeling.

Door het IPO is een zienswijze ingediend over het Besluit milieueffectrapportage Naar aanleiding daarvan is in artikel IV, onderdeel C, onder 2 en 4, een wijziging aangebracht. Dit wordt toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

Door het Agentschap.nl (Infomil) zijn nog enkele redactionele en wetstechnische aspecten ten aanzien van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage aangevoerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen van artikel IV, onderdelen A, B, onder 3, C, onder 3 en 5.

Er is een inspraakreactie ontvangen betreffende het Besluit omgevingsrecht, artikel V, die niet ziet op de in het ontwerpbesluit voorgestelde reparaties. Het betreft een verzoek om extra overgangsrecht op te nemen in het Besluit omgevingsrecht. Dit verzoek leent zich niet voor dit reparatiebesluit maar zal worden betrokken bij een toekomstige heroverweging van het overgangsrecht van onder andere het Besluit omgevingsrecht.

Door de provincie Noord-Brabant is een zienswijze ingediend ten aanzien van het overgangsrecht van het Besluit milieueffectrapportage, artikel XII. De provincie stelt voor nog een extra overgangsbepaling op te nemen voor die gevallen dat er voor een project MER al een startnotitie is ingediend of door het bevoegd gezag richtlijnen zijn gegeven voor een project MER (bedoeld zal zijn een advies inzake reikwijdte en detailniveau conform artikel 7.24, tweede lid of 7.27, zevende lid, van de Wet milieubeheer). Dit voorstel is niet overgenomen. De meeste wijzigingen in artikel IV hebben betrekking op onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage en daar heeft dit voorstel geen betrekking op. Het voorstel zou dus alleen betrekking kunnen hebben op onderdeel B, onder 1. Daarvoor is het echter ook niet relevant geacht. Tevens is bij de overgangsbepalingen aangesloten bij het overgangsrecht dat was opgenomen in de omvangrijke wijziging van het Besluit milieueffectrapportage van 21 februari 2011 (Stb. 102). Er is onvoldoende reden daar nu vanaf te wijken.

Artikelen

Artikel I

Onderdeel A

Het begrip «voertuig» en de daarbij behorende begripsomschrijving kunnen vervallen nu die begripsomschrijving met de onderhavige wijziging is opgenomen in de begripsomschrijving van «autowrak». Het begrip «voertuig» was alleen nodig voor de begripsomschrijving van «autowrak». Inhoudelijk is er geen sprake van een wijziging. In de begripsomschrijving is verwezen naar de Regeling voertuigen.

Onderdeel B

Deze wijziging betreft het herstel van een foutieve verwijzing.

Onderdeel C

Op grond van artikel 1.10, tweede lid, moeten ook veranderingen van een inrichting of de werking daarvan worden gemeld. Deze melding is niet nodig, indien er eerder een melding is gedaan en er geen afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. De gegevens die op grond van de artikelen 1.11 tot en met 1.14 zouden moeten worden verstrekt, zijn direct gekoppeld aan de melding van artikel 1.10. Indien de verandering van de inrichting of de werking daarvan leidt tot het op grond van de artikelen 1.11 tot en met 1.14 moeten aanleveren van extra gegevens, dan is er sprake van een afwijking van de bij de eerdere melding verstrekte gegevens en daarmee wordt niet voldaan aan de uitzondering van artikel 1.10, tweede lid. Het zinsdeel «en op grond van de artikelen 1.11, 1.12, 1.13 en 1.14 geen andere gegevens zouden moeten worden verstrekt» is niet nodig om dit te bewerkstelligen en is, mede om verwarring te voorkomen, geschrapt. Artikel 1.13a had ook in deze opsomming opgenomen moeten worden. Dat artikel is met het Besluit lozen buiten inrichtingen op 1 juli 2011 in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer opgenomen. Abusievelijk is nagelaten om ook naar dat artikel te verwijzen in artikel 1.10, tweede lid. Voor de in artikel 1.13a genoemde gegevens geldt namelijk hetzelfde als voor de gegevens, bedoeld in de artikelen 1.11, 1.12, 1.13 en 1.14, zoals hiervoor uiteengezet. Nu de verwijzing naar deze artikelen in artikel 1.10, tweede lid, vervalt, leidt het feit dat niet werd verwezen naar artikel 1.13a in artikel 1.10, tweede lid, niet tot verdere aanpassing van dat lid.

Onderdeel D

Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke verschrijving.

Onderdeel E

In de laatste volzin van artikel 2.17, tweede lid, was opgenomen dat de eerste volzin van dat artikellid niet van toepassing was op windturbines. Met het Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines) (Stb. 2010, 749) is echter al in artikel 3.13 opgenomen dat artikel 2.17 niet van toepassing is op windturbines. Het is daarom niet langer nodig om de uitzondering expliciet op te nemen in artikel 2.17, tweede lid. Deze uitzondering is derhalve geschrapt.

Onderdeel F

In artikel 2.18, tweede, derde en vierde lid, zijn uitzonderingen opgenomen die gelden bij het bepalen van geluidsniveaus. Het tweede lid ziet op bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid. In het derde en vierde lid is bepaald dat geluid als gevolg van bepaalde bronnen niet wordt meegewogen. In eerste instantie werd in deze artikelleden alleen verwezen naar de waarden uit artikel 2.17. De uitzonderingen moeten echter ook van toepassing zijn als door middel van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 andere waarden zijn vastgesteld of indien op grond van de overgangsbepaling in artikel 6.12 andere waarden gelden. Nu niet langer alleen naar de waarden uit artikel 2.17 wordt verwezen, maar ook naar de waarden uit artikel 2.20 of 6.12, is ook de verwijzing in artikel 2.18, vierde lid, naar tabel 2.17a vervangen door een verwijzing in algemene zin naar het geldende maximale geluidsniveau.

Onderdeel G

Deze wijziging betreft een verbetering van de leesbaarheid van de tekst van de aanhef van artikel 3.31, tweede en derde lid. Op basis van de oude tekst kon worden gelezen dat de betreffende paragraaf op de gehele inrichting type B dan wel type C van toepassing zou zijn. Dit is niet het geval: de paragraaf is enkel van toepassing op bepaalde activiteiten die worden uitgeoefend binnen de inrichting type B dan wel type C. De wijziging beoogt dit te verduidelijken.

Onderdeel H

Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke verschrijving.

Onderdeel I

Bij de totstandkoming van artikel 6.17, tweede lid, en eerdere wijzigingen van dat artikellid is ten onrechte artikel 3.34, achtste lid, niet opgenomen in de opsomming, waardoor het overgangsrecht niet van toepassing zou zijn. Met onderhavige wijziging is deze omissie hersteld. Volstaan kan worden met een slibvangpunt en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089 of die zijn geplaatst voor 1 maart 1997 en die op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd, in plaats van een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

Onderdeel J

Deze wijziging betreft het herstel van een foutieve verwijzing.

Artikel II

De wijziging betreft het herstel van een foutieve verwijzing.

Artikel III

Onderdelen 1 en 5

De verlettering is het gevolg van het nieuw ingevoegde onderdeel c in artikel 2, tweede lid, van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Onderdelen 2 en 3

Om mogelijke onduidelijkheid weg te nemen is kabelschroot, omhuld of geïsoleerd met kunststoffen (niet zijnde grondkabels), alsnog expliciet uitgezonderd van de meldingsplicht. In de praktijk bleek hierover onduidelijkheid te kunnen bestaan. Gesteld werd dat dergelijke kabels onder afvalstoffen van non-ferro metalen zouden kunnen vallen. Dit is echter niet juist. Kabelschroot omhuld of geïsoleerd met kunststoffen is een specifieke afvalstof. In Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190) (Evoa) vallen non-ferrometalen en kabelschroot weliswaar onder dezelfde lijst van afvalstoffen (B1 Metalen en metaalhoudende afvalstoffen), maar is kabelschroot onder een eigen code gebracht (B1115), terwijl non-ferrometalen onder B1010 vallen.

Onderdeel 4

Een oogmerk van de op 1 januari 2011 in werking getreden wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2010, 770) is om de inrichtingen die onder de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008, de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur of het Besluit beheer autowrakken vallen, vrij te stellen van de meldingsplicht, omdat deze productbesluiten vergelijkbare verplichtingen kennen. De ten aanzien van dit aspect onjuiste formulering van onderdeel e is in overeenstemming gebracht met het hierboven gestelde.

Artikel IV

Onderdeel A

De begrippen «bufferzone», «dam», «stormvloedkering» en «zee- of deltadijk» zijn overbodig geworden als gevolg van de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage van 21 februari 2011 (Stb. 102). Abusievelijk waren deze begrippen blijven staan.

Onderdelen B, onder 1, en C, onder 1

In kolom 4 is volledigheidshalve nog toegevoegd het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet. In deze categorie wordt verder verwezen naar het (uitwerken of wijzigen van) bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In een bestemmingsplan wordt echter in het algemeen weinig of niets bepaald over de diepte van vaarwegen. Daarvoor zijn andere besluiten aangewezen, namelijk een ontgrondingsvergunning, watervergunning of projectplan op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet indien de waterbeheerder de initiatiefnemer is. Deze besluiten zijn derhalve toegevoegd, waarbij de ontgrondingsvergunning en watervergunning vallen onder de formule «de besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn».

Onderdeel B, onder 2

Bij het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011 is in kolom 2 van categorie D 14 van de bijlage bij het besluit bij zeugen verwezen naar categorie D 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor zover het opfokzeugen betreft. Bij categorie C 14 was dit niet gebeurd, hetgeen tot misverstanden zou kunnen leiden. Aangezien bij beide categorieën hetzelfde wordt bedoeld, is categorie C 14 op dit punt in overeenstemming gebracht met categorie D 14.

Onderdelen B, onder 3, en C, onder 4

Bij de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage van 29 augustus 2011 (Stb. 406), was in kolom 4 bij de categorieën C 8.2, C 8.3 en D 8.3 abusievelijk nog de formulering «afdeling 13.2 van de wet» opgenomen in plaats van de formulering die gebezigd wordt sinds het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011 te weten: «een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet». Dit is hierbij hersteld.

Onderdelen B, onder 4, en C, onder 3

In kolom 4 werd nog verwezen naar artikel 5.4, vierde lid, van de Waterwet. Door een vernummering in de Waterwet is dit artikellid met ingang van 1 januari 2012 vernummerd naar artikel 5.4, zesde lid.

Onderdeel C, onder 2

In een aantal gevallen behoeven projectplannen tot aanleg, wijziging of uitbreiding van waterkeringen of andere waterstaatswerken de goedkeuring van gedeputeerde staten. Dit is het geval bij primaire waterkeringen en in geval dit bij of krachtens provinciale verordening is bepaald. Voorafgaand aan het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011 was de goedkeuring van het projectplan aangewezen in kolom 4. Bij genoemd wijzigingsbesluit was dit gewijzigd in het projectplan. Naar aanleiding van een zienswijze van het IPO op het onderhavige besluit is dit thans weer teruggedraaid. Het IPO heeft hierbij onder meer gewezen op het bestuursakkoord Water van april 2011, waarin staat:

«De provincies behouden de goedkeuringsbevoegdheid voor de versterkingsplannen met de focus op ruimtelijke consequenties en LNC-waarden (Landschappelijke, Natuur- en Culturele waarden). De bevoegdheden met betrekking tot de m.e.r.-procedure voor versterkingsplannen en ruimtelijke plannen blijven ongewijzigd.»

Onderdeel C, onder 5

In kolom 4 van categorie D 12 werd verwezen naar artikel 2.7 van de Waterwet. Gelet op het feit dat artikel 2.7 van de Waterwet geen besluit opleverde in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en er derhalve geen bezwaar-en beroepsmogelijkheid openstond, is met deze wijziging in kolom 4 een aantal bepalingen opgenomen dat deze mogelijkheid wel biedt. Anders dan bij categorie D 3.2 zal een goedkeuring van gedeputeerde staten van het projectplan niet gauw aan de orde zijn. Op grond van artikel 5.5 van de Waterwet is dat namelijk alleen het geval indien dat bij op krachtens provinciale verordening is bepaald en sprake is van een waterkering of ander waterstaatswerk van bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht. Omdat de mogelijkheid wel bestaat is conform categorie D 3 (zie onderdeel C, onder 2) ook de goedkeuring van het projectplan opgenomen.

Onderdeel C, onder 6

Het gaat hierbij om een redactionele aanpassing.

Onderdeel C, onder 7

In categorie D 18.7 wordt in de eerste kolom gesproken van installatie. In de tweede kolom was echter nog abusievelijk de term inrichting blijven staan.

Onderdeel C, onder 8

In de tweede kolom van categorie D 21.1 (oud) werd abusievelijk verwezen naar categorie 21.2 van onderdeel C. Die categorie is echter vervallen bij het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011. De bedoeling van genoemde wijziging was om categorie C 21.2 over te hevelen naar categorie D 21.1.

Derhalve is hierbij de drempelwaarde van kolom 2 van categorie C 21.2, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het bovengenoemde wijzigingsbesluit, toegevoegd aan de drempel van categorie D 21.1.

Onderdeel C, onder 9 en 10

Categorie D 22.3 (oud) is bij het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011 niet geheel correct aangepast. Categorie D 22.3 (oud) en D 23 (oud) zijn eerder reeds geïmplementeerd ter uitvoering van de richtlijn nr. 97/11/EG van 3 maart 1997. Zo betreft categorie D 22.3 (oud) de implementatie van bijlage II, onder 3g, bij de richtlijn en betreft categorie D 23 (oud) de implementatie van bijlage I, onder 3b juncto Bijlage II, onder 13, bij de richtlijn.

Categorieën D 22.3 (oud) en D 23 (oud) kunnen beter bij elkaar geplaatst worden wat onderwerp betreft. Derhalve is categorie D 23 (oud) gewijzigd in D 23.1. De wijziging onder 10 heeft, met de toevoeging van de zinsnede «anders dan bedoeld onder D23.1» in kolom 1, tot gevolg dat de tekst behorende bij categorie D.22.3 (oud) overgenomen is in categorie D.23.3. De drempelwaarden genoemd in kolom 2 van categorie D 22.3 zijn destijds opgenomen bij het wijzigingsbesluit van 7 mei 1999 (Stb. 1999, 224). Als gevolg van het wijzigingsbesluit van 21 februari 2011 waren de drempelwaarden genoemd in deze kolom 2 echter niet meer toegesneden op de omschrijving in kolom 1 van categorie D 22.3. Met de onderhavige wijziging is derhalve de tekst van kolom 1 aangepast. De nieuwe categorie D 22.3 (kolom 1) is hetzelfde als categorie C 22.2. Bij categorie C 22.2 gaat het echter om de oprichting van onder andere een kerncentrale en bij categorie D 22.3 om de wijziging of uitbreiding ervan.

Onderdeel C, onder 11

De formulering in kolom 1 van categorie D 23.1 (nieuw) is volledig in overeenstemming gebracht met de formulering in kolom 1 van categorie C 23. Het betreft een redactionele wijziging, namelijk de wijziging van «een andere inrichting»» in: op een andere plaats dan het productieterrein.

Onderdeel C, onder 12

Bij categorie D 23.2 (nieuw) (oud D 22.3) gaat het om de oprichting, wijziging of uitbreiding van installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, anders dan bedoeld in categorie D 23.1.

Onder categorie D 23.1 vallen de wijziging en uitbreiding van de installaties voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval (a), of de installaties voor uitsluitend de opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval van een andere inrichting (d).

Bij categorie D 23.2 gaat het om de oprichting, wijziging of uitbreiding van installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, anders dan bedoeld in categorie D 23.1.

Voor de behandeling van radioactief afval moet hierbij gedacht worden aan de behandeling van alle radioactief afval, met uitzondering van de behandeling van hoogradioactief afval, dat onder categorie D 23.1 valt. Voor zover het de behandeling van van derden afkomstig laag- en middelradioactief afval betreft, vindt deze activiteit op dit moment alleen bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp (Zeeland) plaats.

Wat betreft de opslag van radioactief afval kan bij categorie D 23.2 gedacht worden aan de opslag van zowel laag-, middel- als hoogradioactief afval, voorzover dit afval afkomstig is van de eigen inrichting. Het moet daarbij tevens gaan om een tijdelijk opslag in afwachting van de afvoer naar COVRA. Gedacht kan worden aan tijdelijke «on site» opslagfaciliteiten die onderdeel uitmaken van ziekenhuizen of van onderzoeklaboratoria voor aldaar geproduceerd radioactief afval. Ook kan gedacht worden aan radioactief afval afkomstig van de ontmanteling van een installatie, dat tijdelijk in afwachting van afvoer naar COVRA «on site» wordt opgeslagen.

Onderdeel C, onder 13

Categorie D 32.3 (nieuw) betreft de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé.

Bij de drempelwaarde in kolom 2 werd gesproken van «poedercoaten of verwerken van watergedragen verf». Deze technieken vallen feitelijk echter niet onder de formulering in kolom 1, zodat de oude omschrijving in kolom 2 niet correct was, verwarrend werkte en ook uitgelegd zou kunnen worden als een kop op de richtlijn, hetgeen niet de bedoeling was. De tekst is daarop aangepast.

Artikel V

Onderdeel A

Artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is met deze wijziging om twee redenen opnieuw vastgesteld.

De eerste reden is dat artikel 2.2a, dat is aangepast bij het met ingang van 1 april 2011 in werking getreden besluit van 21 februari 2011, enkele omissies bevat waarvan reparatie tot verlettering van onderdelen van artikel 2.2a leidt. Met bovengenoemde wijziging is een nieuw onderdeel c ingevoegd in artikel 2.2a, waarin een aantal categorieën activiteiten is opgenomen waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een milieueffectrapport gemaakt moet worden. De weigeringsgrond voor die activiteiten is geregeld in artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor. Op één van de in onderdeel c genoemde activiteiten, te weten de activiteiten, bedoeld in categorie 18.8 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (hierna: categorie D 18.8), dient behalve de weigeringsgrond van artikel 5.13b, eerste lid, ook de weigeringsgrond van artikel 5.13b, vierde lid, de weigering op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de zogeheten Bibob-weigeringsgrond), van toepassing te zijn. Bij bovengenoemd besluit van 21 februari 2011 is dit abusievelijk niet op de juiste wijze geregeld. De Bibob-weigeringsgrond gold wel voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, onderdelen i en j. Dat zijn dezelfde activiteiten als die bedoeld in categorie D 18.8. Deze activiteiten werden derhalve op twee plaatsen in artikel 2.2a aangewezen. De Bibob-weigeringsgrond was op deze activiteiten van toepassing door een verwijzing in artikel 5.13b, vierde lid, naar artikel 2.2a, onderdelen i en j. Bij de onderhavige wijziging wordt alsnog de Bibob-weigeringsgrond op de juiste wijze van toepassing verklaard op deze activiteiten, namelijk op de activiteiten bedoeld in categorie D 18.8. Om daarbij verwijzingsproblemen in artikel 5.13b te voorkomen, is genoemde activiteit uit onderdeel c gehaald en opgenomen in een apart onderdeel (eerste lid, onderdeel b). Vanwege de dubbeling met de activiteiten in categorie D 18.8 zijn verder de onderdelen i en j van artikel 2.2a vervallen. Deze activiteiten zijn met het besluit van 21 februari 2011 opgenomen in de categorie D 18.8 waarnaar wordt verwezen in artikel 2.2a, onder c. Met de onderhavige wijziging is dat het eerste lid, onder b. Aparte vermelding van die activiteiten in de onderdelen i en j is daardoor overbodig geworden.

De tweede reden om artikel 2.2a opnieuw vast te stellen is dat in de toekomst meer activiteiten zullen worden aangewezen in artikel 2.2a, waarvoor wederom verlettering van de onderdelen van artikel 2.2a nodig zal zijn. Het is wenselijk om activiteiten waarvoor eenzelfde weigeringsgrond geldt bij elkaar te zetten. Er is daarom voor gekozen om dat artikel onder te verdelen in leden waardoor aan die leden onderdelen met nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd. Verlettering van onderdelen is dan niet meer nodig.

De activiteiten in artikel 2.2a waarvoor dezelfde weigeringsgrond geldt, zijn in hetzelfde lid opgenomen. Voor de activiteiten waarop de Bibob-weigeringsgrond van toepassing is, geldt dit echter niet. Deze weigeringsgrond komt altijd voor in combinatie met een andere weigeringsgrond. Een tijdelijke uitzondering daarop is de activiteit die is aangewezen in artikel 2.2a, vierde lid. Voor deze activiteit zal de Bibob-toets worden gekoppeld aan de erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo-erkenning). Op het moment dat voor die Kwalibo-erkenning de grondslag in de Wet Bibob is opgenomen om de Bibob-toets uit te voeren, zullen de aanwijzing in artikel 2.2a, vierde lid, en de weigeringsgrond van artikel 5.13b, zesde lid (nieuw), vervallen.

Tot slot wordt opgemerkt dat in de omschrijving van de activiteit in het derde lid voor de duidelijkheid de bovengrens van de verplichting tot het hebben van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), is opgenomen. Indien sprake is van de activiteit, bedoeld in categorie 18.6 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, is een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, verplicht. Dit volgt uit bijlage I, onderdeel B, onder 1, onder c, van het Bor. De aanvulling van artikel 2.2a, derde lid, maakt dit expliciet. In de omschrijving van de activiteit in het vierde lid is ter vergroting van de leesbaarheid de zinsnede «voor zover het betreft een inrichting» toegevoegd.

Onderdeel B

In artikel 2.2a van het Bor zijn activiteiten aangewezen waarvoor op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo een omgevingsvergunning is vereist. Voor deze activiteiten gelden tevens algemene regels op grond van hoofdstuk 3 dan wel hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit. Op inrichtingen waarvoor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo is vereist die tevens onder het Activiteitenbesluit vallen (inrichtingen type C), zijn de algemene regels van hoofdstuk 3 wel van toepassing, maar niet de algemene regels van hoofdstuk 4. Gelet hierop is de conclusie getrokken dat artikel 2.4, derde lid, van het Bor abusievelijk te ruim is geformuleerd. Indien een houder van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo een activiteit die is aangewezen in artikel 2.2a van het Bor wil ondernemen waarvoor algemene regels gelden op grond van hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit, zijn die immers niet van toepassing en behoeft als gevolg van artikel 2.4, derde lid, van het Bor die activiteit evenmin in de omgevingsvergunning voor de inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, te worden gereguleerd. Dit gevolg is niet beoogd en onwenselijk. De gevallen waarin op grond van artikel 2.4, derde lid, geen omgevingsvergunning is vereist op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor het veranderen van een inrichting, zijn daarom bij dit besluit beperkt tot die activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a van het Bor, waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Onderdeel C

Het nieuw toegevoegde artikel 4.10 van het Bor bevat de aanwijzing van categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.9a, eerste lid, van de Wabo. In die gevallen is de zogeheten legesvrijstelling die al geldt voor de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, van overeenkomstige toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo. De thans aangewezen gevallen betreffen de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a van het Bor. Deze activiteiten vielen voorheen onder de reikwijdte van de vergunningplicht op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. Doordat die activiteiten onder de (lichtere) vergunningplicht van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo zijn gebracht, zijn deze daarmee – onbedoeld – buiten het bereik van de legesvrijstelling komen te vallen. Deze omissie is met de aanwijzing van die activiteiten in artikel 4.10 van het Bor hersteld. Voor een verdere toelichting op de achtergrond van deze aanwijzing wordt verwezen naar de toelichting op de wetswijziging waarbij de grondslag voor deze aanwijzing in artikel 2.9a, eerste lid, van de Wabo is opgenomen (Kamerstukken II 2011/12, 32 844, nr. 7, blz. 7–8).

Onderdeel D

Artikel 5.13b bevat de weigeringsgronden voor de omgevingsvergunning voor de activiteiten die in artikel 2.2a zijn aangewezen. In het eerste tot en met vierde lid, zijn de verwijzingen naar de verschillende onderdelen van artikel 2.2a waarin die activiteiten zijn opgenomen, in lijn met de aanpassing van dat artikel, gewijzigd. In artikel 5.13b, eerste lid (oud), werd artikel 2.2a, onderdeel h (oud), ten onrechte genoemd. Dat onderdeel betrof het demonteren van autowrakken. Het demonteren van autowrakken is echter geen mer-beoordelingsplichtige activiteit. De weigeringsgrond van artikel 5.13b, eerste lid, moet daarop dan ook niet van toepassing zijn. Artikel 2.2a, onderdeel h, wordt met dit besluit vervangen door artikel 2.2a, tweede lid, onderdeel d. Daarvoor gelden thans uitsluitend de weigeringsgronden van artikel 5.13b, tweede en vierde lid. Deze weigeringsgronden (toetsing aan het doelmatig beheer van afvalstoffen onderscheidenlijk toetsing aan de Wet Bibob) waren ook van toepassing op de activiteit die in artikel 2.2a, onderdeel h (oud), was aangewezen.

Het opslaan van autowrakken is wel een mer-beoordelingsplichtige activiteit. Deze activiteit valt onder categorie D 18.8 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Deze categorie is aangewezen in artikel 2.2a, eerste lid, onderdeel b, en daarvoor geldt in de eerste plaats de weigeringsgrond van artikel 5.13b, eerste lid. Op deze activiteit is verder als gevolg van het onderhavige besluit ook de weigeringsgrond van artikel 5.13b, vierde lid, van toepassing geworden. Dit hangt samen met het volgende. De activiteit, bedoeld in categorie D 18.8, was eerder samen met de categorieën 32.1, 32.2, 32.3 en 32.7 in artikel 2.2a, onderdeel c (oud), opgenomen. Wat betreft categorie D 18.8 was er sprake van een dubbeling met de onderdelen i en j (oud). Op die onderdelen, die inmiddels zijn vervallen, was de weigeringsgrond van artikel 5.13b, vierde lid, van toepassing. Er is dus inhoudelijk geen sprake van een uitbreiding van artikel 5.13b, vierde lid. Ter zake wordt verder verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 2.2a in onderdeel A.

Artikel 5.13b bevat de weigeringsgronden voor de omgevingsvergunning voor de activiteiten die in artikel 2.2a zijn aangewezen. In het eerste tot en met vierde lid, zijn de verwijzingen naar de verschillende onderdelen van artikel 2.2a waarin die activiteiten zijn opgenomen, in lijn met de aanpassing van dat artikel, gewijzigd.

Artikel 5.13b, vierde lid, bepaalt voor een aantal van de activiteiten die in artikel 2.2a zijn aangewezen dat de omgevingsvergunning voor die activiteiten die vereist is op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo, kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Abusievelijk is eerder niet voorzien in het overnemen van de voor de toetsing aan de Wet Bibob relevante delen uit artikel 2.20, eerste lid, van de Wabo. Dat artikel geldt niet voor de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo. Deze omissie is thans hersteld met een aanvulling van het vierde lid. Het voornemen is voorts om met betrekking tot de in artikel 5.13b, vierde lid, bedoelde activiteiten uit te voeren Bibob-toets, binnen afzienbare termijn te voorzien in de mogelijkheid om daarvoor advies te vragen aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De benodigde wettelijke grondslag waarvan de uitvoering van dat voornemen afhankelijk is, maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel inzake de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (32 676), in de vorm van een wijziging van artikel 2.20 van de Wabo.

Onderdeel E

Dit onderdeel, waarbij artikel 6.5, vierde lid, van het Bor voor de duidelijkheid in zijn geheel opnieuw is vastgesteld, strekt tot het doen vervallen in dat artikellid van de verwijzing naar het begrip «burgemeester en wethouders» in artikel 6.5, derde lid, van het Bor, nu dat begrip in dat lid in het geheel niet voorkomt. Dit begrip was overigens wel opgenomen in het desbetreffende artikellid in het voorontwerp-Bor (artikel 6.7, derde lid, oud), maar is in de definitieve versie niet teruggekomen. Artikel 6.5, vierde lid, van het Bor is hiermee nu in overeenstemming gebracht.

Onderdeel F

Artikel 6.19 van het Bor, waarin categorieën van gevallen zijn opgenomen waarvoor de positieve fictieve beschikking (LSP) niet geldt, is eveneens aangepast vanwege de nieuwe indeling van artikel 2.2a.

Onderdeel G

In dit onderdeel wordt een definitie ingevoegd in bijlage I, onderdeel A, van het Bor en vervallen de letteraanduidingen voor de begrippen, waarmee verkeerde lettering van onderdelen in de toekomst wordt voorkomen.

De definitie van «ondergrondse opslagtank» is afkomstig uit het voormalige Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998, en abusievelijk bij het opgaan van de inhoud van dat besluit in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet meegenomen en evenmin in het Bor opgenomen. Het begrip «ondergrondse opslagtank» wordt ook gebruikt in het Bor. Zonder definitie zou de betekenis daarvan niet duidelijk zijn. Een «ingeterpte tank» ligt namelijk niet volledig onder de grond, maar wordt wel altijd aangemerkt als een «ondergrondse tank».

Onderdeel H, onder 1

Bij het overnemen van categorie 11.3 uit bijlage I bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in bijlage I, onderdeel C, bij het Bor heeft zich abusievelijk een drietal verschrijvingen voorgedaan die hier zijn hersteld.

De wijzigingen in onderdeel H, onder 1, onderdelen a en c, betreffen het herstel van een verschrijving ten aanzien van inrichtingen voor het vervaardigen van asfalt en asfaltproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer, waar abusievelijk geen onderscheid meer was gemaakt tussen inrichtingen met een buiten opgestelde eenheid en inrichtingen met een inpandig opgestelde eenheid.

Dit onderscheid is van belang vanwege de aanwijzing van categorieën inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder. Op grond van artikel 2.1, derde lid, in samenhang met bijlage I, onderdeel D, eerste lid, onder g, bij het Bor werden ten onrechte alle inrichtingen voor het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten met een capaciteit van 100.000 kg per uur of meer aangemerkt als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Dit leidt ertoe dat indien bij de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven die de mogelijkheid tot vestiging van deze inrichtingen insluit, daarbij tevens een rond dat terrein gelegen zone dient te worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Van inrichtingen met een inpandig opgestelde eenheid is in het verleden echter gebleken dat deze minder geluidsbelasting veroorzaken, zodat deze niet op een dergelijk gezoneerd industrieterrein hoeven te zijn gevestigd. Bij besluit van 20 oktober 2006, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb. 350) (Stb. 586) was daarom in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit reeds het hier bedoelde onderscheid gemaakt tussen inrichtingen met buiten en inpandig opgestelde eenheden.

Met de onderhavige wijziging is dit onderscheid wederom aangebracht. Hiermee wordt bereikt dat inrichtingen voor het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten in een inpandige eenheid met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer, uitgesloten blijven van de aanwijzing als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken als bedoeld in onderdeel D, eerste lid, onder g, van bijlage I bij het Bor.

De wijziging in onderdeel H, onder 1, onderdeel b, betreft de reparatie van een verschrijving, die verduidelijkt dat de in dit onderdeel weergegeven capaciteitsgrens geldt voor alle activiteiten onder onderdeel k en niet alleen voor onderdeel k, onder 3°.

Onderdeel H, onder 2

Bij het overnemen van categorie 19.1, onderdeel h, uit bijlage I bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in bijlage I, onderdeel C, bij het Bor is ten onrechte uitgegaan van een verouderde omschrijving waarbij voor de uitleg van het begrip «jachthaven» werd verwezen naar de definitie van dat begrip in artikel 1 van het Besluit jachthavens. Dit besluit is echter opgegaan in het Activiteitenbesluit, welk besluit in artikel 1.1, eerste lid, eveneens een definitie van het begrip «jachthaven» bevat. Bij de onderhavige wijziging is daarom de verwijzing naar het begrip «jachthaven» in artikel 1 van het Besluit jachthavens vervangen door een verwijzing naar dat begrip zoals omschreven in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit. Weliswaar is de begripsomschrijving uit het Besluit jachthavens ruimer dan die uit het Activiteitenbesluit, maar in de praktijk omvatten deze dezelfde groep van inrichtingen.

Onderdeel H, onder 3

Bij het overnemen van categorie 28.4, onderdeel a, onder 3°, uit bijlage I bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in bijlage I, onderdeel C, bij het Bor, is bij de omschrijving van het begrip «verontreinigde grond» ten onrechte de toevoeging «waaronder begrepen verontreinigde baggerspecie» niet meegenomen. Deze omissie is thans hersteld.

Onderdeel H, onder 4

Met het besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Stb. 781) is categorie 28.10 opnieuw vastgesteld. Daarbij hebben zich enkele onjuistheden voorgedaan die met dit besluit zijn hersteld.

In de eerste plaats is verzuimd in de formulering van categorie 28.10, onder 9°, tevens te verwijzen naar artikel 3, tweede lid, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. Het is namelijk de bedoeling dat een gemeente op haar brengvoorziening ook in voldoende mate gelegenheid biedt aan distributeurs om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van die regeling ten minste «om niet» achter te laten, zonder dat de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo nodig heeft.

In de tweede plaats is verzuimd de formulering van categorie 28.10, onder 20°, in overeenstemming te brengen met de formulering van categorie 28.10, onder 11° en onder 25°. Dit betreft de verwijzing naar «sier- en gebruiksvoorwerpen».

Van categorie 28.10, onder 20°, is tevens de formulering van de aanhef gewijzigd omdat deze onbedoeld breder gelezen kon worden. Categorie 28.10, onder 20°, heeft geen betrekking op inrichtingen voor het scheiden en bewerken van afgedankte producten. Dat onderdeel heeft alleen betrekking op inrichtingen voor het scheiden en bewerken van metaal- of kunststofafval. Eerder stond er metaal- en kunststofafval. Dat was te beperkend. Het kan gaan om een inrichting die of metaalafval of kunststofafval behandelt. In de derde plaats is in onderdeel 30° «maximale opslagcapaciteit» vervangen door: maximale capaciteit. Bedoeld is te regelen de maximale hoeveelheid die per jaar als diervoeder wordt gebruikt en niet de maximale opslagcapaciteit per jaar. Met de onderhavige wijziging is dit verduidelijkt. Met de reparaties zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Onderdeel I

Deze wijziging voorziet in het vervangen in artikel 3, onderdeel 5, van bijlage II bij het Bor van de begrippen «whirlpool» en «jacuzzi» door de verzamelbegrippen «bubbelbad» en «soortgelijke voorziening». Achtergrond hiervan is dat inmiddels is gebleken dat in de praktijk verwarring kan ontstaan over de vraag of met de begrippen «whirlpool» en «jacuzzi» een merknaam of een soortnaam wordt bedoeld. Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van artikel 3, onderdeel 5, de aard en niet het merk van de desbetreffende voorziening doorslaggevend is.

Artikelen VI, VIII, IX en X

Op 1 maart 2009 is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation, verder aan te duiden als het ADN) – die door de Economische Commissie voor Europa (ECE), als onderdeel van de Economische and Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties, tot stand is gebracht – in werking getreden. De voorschriften van het ADN zijn opgenomen in de richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260). Nederland is echter ook gebonden aan de Akte van Mannheim, op grond waarvan door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) het Reglement voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijn (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin, kortweg het ADNR) was vastgesteld ten behoeve van het vervoer over de zogeheten Aktewateren (in Nederland is dit de Rijn, met inbegrip van de Waal en de Lek). Op 3 december 2009 heeft de CCR evenwel besloten het ADNR in te trekken en in plaats daarvan de voorschriften van het ADN van toepassing te doen zijn op het vervoer van gevaarlijke stoffen op die Aktewateren.

Met de artikelen VI, VIII, IX en X, onderdelen A tot en met E, worden enige algemene maatregelen van bestuur aangepast aan de omstandigheid dat niet het ADNR, maar het ADN op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Aktewateren van toepassing is. Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid, dat de artikelen van het ADN veelal, maar niet steeds, dezelfde strekking hebben als de artikelen van het ADNR die dezelfde nummers dragen en zijn waar nodig de passende andere artikelnummers vermeld.

De wijzigingen hebben betrekking op het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen – op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen – alsmede het Binnenvaartpolitiereglement, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, op basis van de Scheepvaartverkeerswet.

In Artikel X, onderdeel F, is bijlage 13 bij het Binnenvaartpolitiereglement opnieuw vastgesteld. In materieel opzicht betekent dit dat een aantal onderdelen van bijlage 13 is aangepast.

In het onderdeel Overijssel/Gelderland zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. Op de Geldersche IJssel, op het traject Stadsbrug Kampen – Ketelmeer, zijn er na de stadsbrug Kampen geen beperkingen meer. Daarnaast zijn, vooruitlopend op de ontwikkeling van de zeehaven Haatlandhaven in Kampen, de afmetingen aangepast. Verder is de Overijsselsche Vecht niet langer in beheer bij het Rijk, en dus niet langer opgenomen in de bijlage. Op het Meppelerdiep wordt de Grote Kolksluis door scheepvaart vrijwel niet meer gebruikt, het scheepvaartverkeer gaat via de Meppelerdiepkeersluis. De Grote Kolksluis is er alleen nog voor de waterhuishouding. Nu de sluis nagenoeg niet meer wordt gebruikt is er voor gekozen de lengte te verlagen. Bij schutting van schepen met deze lengte van minder dan 55 meter hoeft de brug tijdens de schutting niet open te staan, wat beter is voor de doorstroming van het wegverkeer. Eveneens zijn de toegestane afmetingen op het Zwanendiep beter afgestemd op de lokale situatie.

Ook in het onderdeel Limburg zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De diepgang bij oude sluis Born is verlaagd van 3,00 naar 2,80 meter, en op het kanaal Wessem-Nederweert van 3,20 naar 3,00 meter. Hiermee wordt de verhoging die in het verleden per omissie is doorgevoerd ongedaan gemaakt. Daarnaast is op enkele plaatsen, naast de toegestane afmetingen voor schepen langer dan 137,50 meter, ook de toegestane afmetingen voor schepen met een lengte kleiner dan 137,50 meter opgenomen. Dit vanwege het feit dat er in het verleden geen expliciete diepgangsbeperking stond opgenomen. Bij hoog water, waar de schepen over de stuwen varen, kon dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Artikel VII

Deze wijziging strekt er toe om de categorale vrijstelling van de verplichting tot het bezit van een certificaat van onderzoek, de zogenaamde certificaatplicht, voor reddingvaartuigen uit de voormalige Binnenschepenwet te herstellen. Deze vrijstelling is in de Binnenvaartwet niet overgenomen omdat deze in de praktijk niet nodig leek. Reddingschepen vallen namelijk niet onder de certificaatplicht omdat deze korter zijn dan 20 meter of een kleinere inhoud hebben dan 100 m3, te weten de criteria voor de toepassing van de certificaatplicht. Hierbij is echter voorbijgegaan aan het feit dat reddingschepen in het kader van reddingswerk soms schepen in nood moeten duwen of slepen. Per definitie is het reddingsschip dan sleepduwboot en krachtens artikel 6, onderdeel c, van het Binnenvaartbesluit certificaatplichtig. Bovendien is bekend dat op afzienbare termijn ook reddingschepen van meer dan 20 meter lengte zullen worden ingezet. Dit gaf aanleiding om de categorale vrijstelling voor reddingschepen te herstellen.

Om reddingschepen van meer dan 20 meter lengte te kunnen vrijstellen van de certificaatplicht wordt gebruik gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid die artikel 7, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van richtlijn 82/714/EEG van de Raad (PbEU L 389) biedt. Derhalve geeft deze wijziging tevens invulling aan dat artikel. Dat is mogelijk omdat het hier telkens reizen van beperkt plaatselijk belang betreft, het aantal schepen beperkt is en deze alle toebehoren aan slechts enkele organisaties. Aangezien deze schepen zijn vrijgesteld van het certificaat van onderzoek kan niet op dat document worden aangegeven op welke bepalingen de ontheffing betrekking heeft en wat de beperking van het vaargebied is. Dat is evenwel geen bezwaar aangezien deze schepen ontheffing genieten van de gehele bijlage II van richtlijn 2006/87/EG en de ontheffing in beginsel alle Nederlandse binnenwateren betreft.

De effecten van deze maatregel op de veiligheid van de reddingschepen en van hen die zich aan boord daarvan bevinden zijn naar verwachting nihil. Deze schepen waren tot de invoering van de Binnenvaartwet niet certificaatplichtig en zijn dat daarna doorgaans nog steeds niet. Reddingschepen vallen tot nog toe niet onder het technische regime van die wet vanwege hun geringe omvang. Desalniettemin hebben de verantwoordelijke reddingmaatschappijen altijd zorg gedragen voor een uitstekende technische staat van deze schepen. Gezien de aard van het werk waarvoor deze schepen worden ingezet en de zware omstandigheden waaronder dat vaak gebeurt kan moeilijk worden aangenomen dat de reddingmaatschappijen deze verantwoordelijkheid nu lichter gaan opvatten, temeer omdat nog steeds de veiligheid van zowel de schipbreukelingen als de eigen leden in het geding is.

Deze vrijstelling is in algemene zin van toepassing. Daarmee worden ook reddingschepen die sneller dan 40 km/h kunnen varen vrijgesteld van certificaatplicht. (De vaarbewijsplicht blijft voor deze schepen wel van toepassing). Het beleid van de Inspectie Leefomgeving en Transport is erop gericht dat de bemanning van reddingsvaartuigen uitsluitend verantwoord gebruik maakt van de vrijstelling zonder andere vaarweggebruikers te hinderen of concurrerende handelingen te verrichten. Bovendien zullen de reddingschepen die in de loop der tijd verkocht gaan worden, en die langer zijn dan 20 meter of een kleinere inhoud hebben dan 100 m3, certificaatplichtig zijn omdat zij dan niet meer als reddingsvaartuig in gebruik zijn.

Dit herstel van de vrijstelling van certificaatplicht voor reddingschepen leidt niet tot een verandering van administratieve lasten omdat de reddingschepen in de praktijk nu ook niet certificaatplichtig zijn.

Artikelen IV en XII

In artikel XII is er voor artikel IV (betreffende de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage) een overgangsregeling neergelegd. Deze regeling geldt voor de gevallen waarin de verplichting tot het uitvoeren van een milieueffectrapportage ten behoeve van een plan of besluit, dan wel de verplichting tot het beoordelen van de noodzaak voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage hangende de totstandkomingsprocedure ten gevolge van de inwerkingtreding van deze algemene maatregel van bestuur zou worden gewijzigd. Uit oogpunt van rechtszekerheid is daarom bepaald dat de wijzigingen opgenomen in artikel IV van dit besluit voor die gevallen buiten toepassing blijven. Op die gevallen blijft het oude recht van toepassing. In de onderdelen a tot en met d wordt aangegeven wanneer de overgangsregeling van toepassing is. Dit is het geval indien:

 • a. van het voornemen een plan voor te bereiden een kennisgeving is gedaan (de eerste formele voorbereidende handeling),

 • b. een (ontvankelijke) aanvraag voor een milieuvergunning of voor een ander besluit dan wel het ontwerp van het besluit waarbij het milieueffectrapport had moeten worden overlegd is ingediend,

 • c. het bevoegd gezag mededeling heeft gedaan over de beoordeling van de noodzaak van een milieueffectrapportage als bedoeld in de artikelen 7.17, vijfde lid, en 7.19, vierde lid, van de Wet milieubeheer, of

 • d. mededeling is gedaan van een ontwerp en dit tevens ter inzage is gelegd.

Artikel XI

Onderdeel A

Dit onderdeel herstelt een omissie in artikel 6.15 van het Waterbesluit. Bij Besluit van 16 april 2012 tot wijziging van het Waterbesluit en enkele andere besluiten (aanpassingen van ondergeschikt belang) (Stb. 2012, 179) is voorzien in een grondslag tot vrijstelling van de watervergunningplicht voor bij ministeriële regeling aan te wijzen activiteiten met betrekking tot een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone. Het gaat om activiteiten van ondergeschikt belang voor de veilige en doelmatige functievervulling van die waterkeringen of beschermingszones. Abusievelijk is daarbij niet voorzien in de toepasselijkheid van artikel 6.15 van het Waterbesluit ten aanzien van de krachtens artikel 6.14 van het besluit vrij te stellen handelingen (artikel 6.14 en de waterkeringen en beschermingszones worden niet genoemd in artikel 6.15 Waterbesluit omdat daarvoor nog geen vrijstellingsmogelijkheid bestond). Artikel 6.15 Waterbesluit omvat onder andere een zorgplicht en de mogelijkheid tot het stellen van algemene regels, meldplichten en maatwerkvoorschriften bij ministeriële regeling voor vrijgestelde handelingen. De wijziging ingevolge onderdeel A voorziet hierin. Daardoor wordt het mogelijk in de Waterregeling van de vrijstelling gebruik te maken met toepassing van de daarbij gebruikelijke zorgplichten, algemene regels en meldplichten.

Onderdeel B

Op 22 december 2009 zijn de Waterwet met het daarop gebaseerde Waterbesluit en Waterregeling in werking getreden. Daarbij is onder meer het vergunningenregime van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor «natte» waterstaatswerken geïntegreerd in de nieuwe watervergunning. De gebieden binnen het rivierbed waarbinnen een vergunningplicht krachtens de Wbr gold waren voorheen aangewezen in het Besluit rijksrivieren (Besluit van 12 april 2001, houdende vaststelling van begrenzingen en gebiedsaanwijzingen met betrekking tot het rivierbed, bedoeld in de artikelen 1a en 2a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Stb. 255). Dit besluit stelde voor rijksrivieren de lijn van de hoogwaterkerende gronden vast op basis van artikel 1a van de Wbr en regelde verder in welke gedeelten van het rivierbed het Wbr-vergunningvereiste niet van toepassing was (art. 2a Wbr). Bij besluit van 18 juli 2009 tot wijziging van het Besluit rijksrivieren (Stb. 573) is voorzien in een wijziging van het Besluit rijksrivieren. Daardoor zou de genoemde lijn worden gewijzigd, waardoor ca 32.000 ha nieuw gebied onder het beheersgebied zou komen te vallen. Voor gedragingen in die nieuwe gebieden waarvoor een onherroepelijke bouwvergunning was verleend bepaalde het wijzigingsbesluit dat de Wbr-vergunningplicht daarvoor buiten toepassing zou blijven. Doel daarvan was te voorkomen dat bestaande bebouwing door de uitbreiding van het beheersgebied als illegaal zou moeten worden aangemerkt.

De wijziging van het Besluit rijksrivieren had nog vóór de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 van kracht moeten worden, waardoor krachtens het overgangsrecht gedragingen waarvoor een onherroepelijke bouwvergunning was verleend in de nieuw aangewezen beheersgebieden niet onder de watervergunningplicht van artikel 6.5 van de Waterwet juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit zouden komen te vallen. Door technische problemen met de publicatie van de desbetreffende kaarten is de wijziging van het Besluit rijksrivieren één dag te laat gepubliceerd en in werking getreden (te weten op 23 december 2009). Echter op dat moment (op 22 december 2009) waren de artikelen van de Wbr die de grondslag vormden voor het Besluit rijksrivieren reeds vervallen en was derhalve dat besluit eveneens vervallen. De wijziging heeft dus nooit effect gekregen. Omdat echter in het Waterbesluit en de Waterregeling is uitgegaan van de wijziging, echter zonder overgangsrecht voor bestaande gedragingen/objecten in de nieuw aangewezen gebieden, zijn die bestaande gedragingen/objecten alsnog watervergunningplichtig geworden. Dat is nooit de bedoeling geweest en leidt tot rechtsonzekerheid en onnodige administratieve en bestuurslasten. Het gaat naar verwachting tenminste om enkele honderden gevallen, met name in Limburg.

De reparatie leidt er alsnog toe dat de bedoelde objecten met terugwerkende kracht worden vrijgesteld van de watervergunningplicht. Maatgevend is daarbij de situatie onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009. Indien op dat moment een onherroepelijke bouwvergunning was verleend, geldt de vrijstelling. Deze is echter beperkt tot de situatie van dat moment. Latere uitbreidingen of wijzigingen van de bedoelde objecten zijn in beginsel wel vergunningplichtig.

Artikel XIII

De artikelen II, V, onderdelen A tot en met G, H, onder 1, 3 en 4, en onderdeel I, en VI tot en met XII van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. De artikelen I, III, IV en V, onderdeel H, onder 2, van dit besluit treden in werking met ingang van vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. De inwerkingtreding van deze artikelen is conform de nahangverplichting zoals opgenomen in artikel 21.6, vijfde lid van de Wet milieubeheer. Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten die als uitgangspunt gelden. Het kabinetbeleid staat toe dat wetstechnische aanpassingen niet hoeven te voldoen aan het systeem van de vast verandermomenten. Gekozen is voor spoedige inwerkingtreding, omdat deze regeling enkel ziet op reparaties van wetstechnische onjuistheden, verduidelijkingen en andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard. De wijziging van het Waterbesluit (artikel XI, onderdeel B) werkt terug tot en met 22 december 2009. Daarmee worden rechtsonzekerheid en onnodige administratieve en bestuurlijke lasten voorkomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Naar boven