21 Stemmingen moties Nationaal Programma Onderwijs (p.o. en vo)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (p.o. en vo),

te weten:

  • -de motie-De Hoop over bewezen effectieve praktijkgerichte interventies uit het buitenland in overweging nemen (35925-VIII, nr. 179);

  • -de motie-Ephraim over een wildgroei aan commerciële aanbieders voorkomen (35925-VIII, nr. 181);

  • -de motie-Ephraim over een deel van het NPO-budget gebruiken voor ventilatie op scholen (35925-VIII, nr. 182).

(Zie vergadering van 29 juni 2022.)

In stemming komt de motie-De Hoop (35925-VIII, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ephraim (35925-VIII, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ephraim (35925-VIII, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven