Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 51, item 9

9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32317-535; 32317-534; 22112-2745; 30573-165; 32317-532; 32317-538; 2019Z01371; 29826-109; 32620-222; 2019Z01240; 33037-348; 28973-207; 31209-216; 22112-2600; 22112-2751; 31839-631; 32813-268; 17050-542; 25657-305; 34252-10; 27879-64; 29984-811; 29984-813; 29984-810; 29984-796; 29984-783; 29984-788; 32813-263; 32813-266; 32813-264; 32813-262; 19637-2458; 28684-549; 33826-26; 35000-VI-88; 2019Z00960; 33844-13; 27529-169; 32043-441; 32043-440; 32043-439; 32043-427; 32043-426; 30982-41; 30982-44; 32163-47; 32043-425; 30982-38; 30982-43; 32043-424; 32163-46; 34975-4; 29279-488; 31753-159; 19637-2460; 19637-2457; 19637-2459; 33532-85; 21501-32-1150; 33836-33; 23987-304; 2018Z22865; 32847-462; 32824-236.

Ik deel mee dat de volgende moties zijn vervallen: 30175-312; 30175-314; 30175-319; 30175-320; 32861-36; 29398-621; 29398-624; 29398-625; 24036-431; 35000-XIII-21; 35000-XIII-45; 27926-296; 35000-XII-28; 35000-XII-29; 35000-XII-38; 35000-XII-53; 35000-VII-45; 35000-VII-47; 35000-VII-69; 28973-189; 30196-584; 33835-94; 32735-223; 32849-143; 27830-272; 35000-XIII-28.

Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag:

  • -aan de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (35115);

  • -aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie "Waardevol en verbonden" (35000-XIV, nr. 72) op maandag 24 juni van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren:

  • -over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten;

  • -over de rapporten inzake het WODC.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer de wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds (35041).

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Marktwerking en mededinging, met als eerste spreker de heer Wörsdörfer namens de VVD;

  • -het VAO Internationaal Spoor, met als eerste spreker de heer Schonis namens D66;

  • -het VAO Pensioenonderwerpen, met als eerste spreker de heer Edgar Mulder namens de PVV;

  • -het VAO Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019, met als eerste spreker de heer Van Nispen namens de SP;

  • -het VAO Eurogroep/Ecofin-Raad, met als eerste spreker de heer Van Rooijen namens 50PLUS.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Goeiedag, meneer Anne Mulder.

De heer Anne Mulder (VVD):

Namens de commissie voor Financiën. We hebben vandaag het AO Eurogroep/Ecofin-Raad gehad over de zogeheten PEPP, een pensioenproduct. Later vraagt de heer Omtzigt ook om een VAO van een eerder gehouden AO. Die gaan eigenlijk over dezelfde onderwerpen. Mij lijkt het het beste — de twee leden Van Rooijen en Omtzigt staan nu op de gang — om die twee even samen te voegen en even te kijken wie de eerste spreker is.

De voorzitter:

Nou, ga ze eerst halen en dan gaan we het erover hebben. Kijk, daar komen ze.

De heer Anne Mulder (VVD):

Anders zou ik gewoon een muntje opgooien voor wie mag beginnen, maar dat is maar een suggestie.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou het vorige AO Ecofin, waarin het over de PEPP ging, als een VAO vandaag op de agenda willen zien. Dat was een informeel ...

De voorzitter:

Ja, maar ik heb net geroepen dat de heer Van Rooijen dat VAO ook heeft aangevraagd.

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, maar dat VAO gaat over spoedvragen die wij gesteld hebben. Ik vind het wel heel bijzonder als dat zo gaat.

De voorzitter:

Het gaat om hetzelfde VAO, hè.

De heer Omtzigt (CDA):

Nou, het gaat feitelijk om een omweg voor het probleem dat de regering vandaag moet tegenstemmen op de PEPP in Brussel. Dat is waarover gisteren spoedvragen vanuit de CDA-fractie gesteld zijn, mede getekend door de hele Kamer. Daar zouden wij graag een motie over indienen en daarom vraag ik u daarom.

De voorzitter:

Wij gaan het gewoon plannen.

De heer Omtzigt (CDA):

Dan zou ik graag de eerste spreker zijn.

De voorzitter:

Nee, dat gaan jullie echt met elkaar uitvechten. Waar is de heer Anne Mulder als je hem nodig hebt?

De heer Anne Mulder (VVD):

Ik ben ooit in mijn leven peacekeeper geweest, in Bosnië, en dat liep slecht af.

De voorzitter:

Laat zien wat u allemaal kan.

De heer Anne Mulder (VVD):

Ik zal de heren Van Rooijen en Omtzigt proberen bij elkaar te brengen. Desnoods gooi ik gewoon een muntje op.

De voorzitter:

Heel goed. Lijkt me prima.

Mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. We weten allemaal dat het opsluiten van kinderen die jeugdhulp nodig hebben, schadelijk is. Ook de minister wil een verbod op isoleercellen vanaf 2021. Maar gisteren vertelde een aantal instellingen aan Omroep Gelderland dat ze dat niet zullen gaan halen. Nu hebben we volgende week een debat over suïcides in de jeugdzorg. Ik zou graag van de minister vóór dat debat een reactie hebben per brief.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Kerstens namens de PvdA.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Ik sta hier omdat ik graag een debat wil aanvragen met de minister en staatssecretaris van Defensie over chroom-6. We hebben daarover drie maanden geleden in een algemeen overleg gesproken en we zijn nog steeds in afwachting van het VAO dat toen is aangevraagd. Maar er is nu wel een nieuw feit. Dat nieuwe feit bestaat eruit dat andere chroom-6-slachtoffers, die door de gemeente Tilburg aan het werk werden gezet in een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen en daar ook in aanraking kwamen met chroom-6, vlot vanuit de gemeente en NS een schaderegeling aangeboden hebben gekregen die een stuk beter is dan die van Defensie. Daarom wil ik daarover graag opnieuw met de bewindspersonen van Defensie in debat.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun namens de SP.

Mevrouw Tielen (VVD):

Een brief lijkt ons heel slim, maar geen steun voor een debat.

De heer Raemakers (D66):

Heel graag een brief hierover, maar geen steun voor een debat.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief. In het debat hebben we het ook gehad over een onafhankelijke uitvoering, dus ik zou die brief ook wel graag namens Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen zien.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Steun.

De heer Beertema (PVV):

Wel een brief, geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Kerstens ...

De heer Kerstens (PvdA):

Ik heb meegeteld, voorzitter. Ik heb geen steun voor een meerderheidsdebat. Ik wil dan wel graag een dertigledendebat, al is het maar omdat we straks alleen nog maar een VAO hebben met twee minuten spreektijd waarin we moties gaan indienen en we niet meer van gedachten wisselen over deze toch belangrijke nieuwe ontwikkeling.

De voorzitter:

Ik stel voor om dit debat toe te voegen aan de lijst van 223 debatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie.

De heer Baudet (FvD):

Dank u wel. Ambtsgenoten! Ik heb hier in mijn hand een uitdraai van een e-mail die verzonden is namens de rectrix van het Haags Montessori Lyceum, waarin zij al haar leerlingen uitnodigt om toch vooral naar de meet-up van Jesse Klaver te gaan. Er wordt aangekondigd wanneer die is en hoe laat; een warme uitnodiging om daarheen te gaan. Wij willen een debat met de minister van Onderwijs over deze zeer ernstige, eigenlijk ontoelaatbare praktijk. Er moet echt een heel duidelijk signaal komen dat dit niet is wat op scholen mag gebeuren. Scholieren die hiernaar kijken, roep ik op: ...

De voorzitter:

Meneer Baudet ...

De heer Baudet (FvD):

... als dit ook op jullie school gebeurt, laat het ons weten! Wij verzamelen alle informatie en wij stellen het hier aan de kaak, want linkse indoctrinatie op scholen moet stoppen.

De voorzitter:

Meneer Baudet. Elke keer krijgen wij bij de regeling een beetje ruzie over de wijze waarop u een debat aanvraagt. De mensen snappen het niet dat ik soms de microfoon uitzet. Dat is echt niet omdat u het bent, maar bij de regeling mag u slechts het onderwerp aangeven. Zodra u politieke standpunten gaat verkondigen — deze boodschap geldt ook voor anderen, via de heer Baudet — gaat iedereen daarop reageren. Dat mag, maar niet tijdens de regeling. Dat hoort in een debat. Daarom praat ik ook dwars door uw spreektijd heen en dat is niet prettig.

De heer Baudet (FvD):

Excuses aanvaard, mevrouw de voorzitter.

De heer Beertema (PVV):

Ik zal het goede voorbeeld geven, voorzitter. Steun.

De heer Kwint (SP):

Hoezeer ik het ook toejuich dat de heer Baudet na twee jaar eindelijk een onderwijsdebat wil voeren, lijkt het mij volstrekt onzinnig. Volgens mij is er geen grotere garantie dat er geen enkele scholier ergens naartoe gaat, dan dat er een mailtje komt van de rector dat ze ergens naartoe moeten. Volgens mij zou de heer Baudet dit moeten toejuichen.

De voorzitter:

Dat is nou precies wat ik bedoelde net met die opmerking.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ik weet niet zo goed wat er dan uit zo'n debat moet komen. Dus ik denk dat het vrij onzinnig is.

De voorzitter:

Oké, u doet niet mee.

De heer Azarkan (DENK):

Geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Van Meenen (D66):

Ik heb hier een mail van een rectrix van een andere school, die aan de heer Baudet vraagt wanneer hij nou eens een keer mee gaat doen aan een onderwijsdebat in deze Kamer. Geen steun.

De heer Baudet (FvD):

Nou, er staat nu een onderwijsdebat op de rol — wat ik voorstel en waar ik graag aan meedoe — dus als u dat steunt, dan heeft u wat u wilt.

De voorzitter:

Maar dat is dus niet het geval, want u heeft geen meerderheid.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

We hebben op veel momenten kunnen praten over onderwijs en dat moeten we ook vooral op die momenten doen. Dit onderwerp is wat mij betreft te klein voor een debat. Als het nodig is — en dan hoop ik dat de heer Baudet erbij is — laten we het dan in de commissie uitpraten met elkaar.

De voorzitter:

Goed, meneer Baudet. U heeft geen meerderheid.

De heer Baudet (FvD):

Dan wil ik graag een brief van de minister waarin zij reageert op dit zeer ernstige vergrijp. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.