Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 33, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren:

 • -het debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven;

 • -het dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35071-(R2110));

 • -het wetsvoorstel Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997).

Ik benoem in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Stoffer tot lid in plaats van het lid Bruins.

Op verzoek van het lid Özütok stel ik voor haar motie op stuk nr. 6 (35000-IV) opnieuw aan te houden.

Op verzoek van de fractie van DENK benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Azarkan tot lid in plaats van het lid Kuzu en het lid Kuzu tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Öztürk;

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het lid Öztürk tot lid in plaats van het lid Azarkan en het lid Azarkan tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Öztürk.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het lid Akerboom tot lid in de bestaande vacature.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 34775-XIII-78; 31532-202; 34775-XVI-89; 35000-30; 29862-49; 34895-6; 32847-422; 32847-424; 32852-60.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 34679-7; 34723-31; 29383-305; 32545-85.

Ook stel ik voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren:

29544-852; 31936-527; 31936-526; 31936-520; 31936-524; 30806-48; 31936-516; 31936-517; 28286-990; 24804-97; 31936-513; 33173-14; 35052-3; 2018Z22114; 2018Z21380; 29628-824; 35000-VI-16; 21501-31-497; 21501-31-502; 25834-152; 21501-34-302; 29477-518; 21501-31-501; 21501-31-500; 34600-3; 32279-129; 32279-128; 32279-127; 35000-XVI-76; 29323-121; 32279-125; 32279-121; 30486-17; 29214-76; 32279-119; 32279-118; 29323-118; 29323-120; 29323-119; 30486-16; 30486-12; 29323-107; 34679-8; 35000-XV-33; 25422-240; 31710-70; 32317-529; 32317-530; 2018Z07263; 2018Z21383; 22112-2723; 35000-XV-11; 24515-454; 17050-566; 29544-851; 26643-580; 21109-236; 30072-38; 2018Z20214; 22112-2707; 34867-3; 32317-526; 31936-528; 2018Z20478; 32279-130; 2018Z21621; 30952-320; 30952-321; 30952-319; 31936-525; 35000-A-70; 35000-XVI-106; 2018Z22316; 2018Z21685; 26834-42; 29893-225; 29893-224; 35000-A-78; 35000-A-27; 35000-A-4; 29628-825; 24587-741; 24587-740; 25422-239; 32043-430; 32043-429; 32043-428; 35000-J-6; 35000-J-5; 28286-987; 28286-969; 29628-833; 32279-123; 34182-28; 21501-07-1556; 21501-07-1557; 35000-J-7.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Luchtvaart, met als eerste spreker de heer Laçin namens de SP;

 • -het VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld (34957, nr. 48), met als eerste spreker mevrouw Beckerman namens de SP;

 • -het VAO Visserij, met als eerste spreker de heer Bisschop namens de SGP;

 • -het VAO Spoorordening, met als eerste spreker de heer Van Aalst namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Gisteren bereikte het bericht ons dat Nederland bij lange na niet de CO2-doelstelling haalt. We hebben net een debat in eerste termijn gevoerd over de Klimaatwet, waarin niet direct duidelijk werd dat al onze zeventien amendementen worden aangenomen die dat gaan repareren. We staan dus de facto aan de vooravond van een significante aanpassing van de geplande maatregelen. Laten we dat ook niet doen in de tweede termijn van het debat over de Klimaatwet. Graag dus een apart debat hierover. Dank u wel.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Agnes Mulder, CDA.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. We hebben natuurlijk de Urgendazaak. Daar slaat deze melding op. Volgens mij krijgen wij begin volgend jaar een brief van de minister. Ik kan me voorstellen dat daarin een reactie komt op deze rapporten, zodat we ook echt gewoon goed weten hoe we alles ten opzichte van elkaar kunnen wegen. Het is dus terecht om daar met elkaar een debat over te voeren, maar wel nadat de brief van de minister binnen is over wat we breder doen met de Urgendazaak.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Het is een extreem belangrijk onderwerp. Gisteren stond de heer Klaver hier. Ook zijn verzoek heb ik gesteund. Dat zal ik ook bij dit verzoek doen, dus: van harte steun.

De heer Sienot (D66):

Ik sluit me aan bij de woorden van het CDA.

De heer Stoffer (SGP):

Dan sluit ik me aan bij de woorden van de heer Sienot.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik wil graag een debat, maar wel nadat we de cijfers van het PBL hebben. Deze cijfers van Kalavasta kenden we een maand geleden ook al, dus dat was niet nieuw. We moeten erover praten, maar wel als we de PBL-cijfers hebben in het nieuwe jaar.

De voorzitter:

Dus u steunt het.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Dan sluit ik me aan bij de collega van de SGP.

De heer Kuzu (DENK):

Ik sluit me aan bij de collega van GroenLinks.

De voorzitter:

De heer Moorlag, waar sluit u zich bij aan?

De heer Moorlag (PvdA):

Eerst de cijfers, voorzitter, en eerst de brief waar mevrouw Mulder aan refereerde. Ik sluit me dus aan bij mevrouw Mulder en de heer Van der Lee.

De voorzitter:

Dat zijn twee verschillende standpunten.

De heer Moorlag (PvdA):

Voor het debat sluit ik mij aan bij de heer Van der Lee, dus steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Dan meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Volgens mij heb ik steun voor een debat.

De voorzitter:

Geen meerderheidsdebat. Een dertigledendebat zou kunnen, maar u heeft ook nog een dertigledendebat staan over het rapport van het IPCC over klimaatverandering.

De heer Van Raan (PvdD):

Klopt, voorzitter.

De voorzitter:

Ik vraag mevrouw Mulder om nog even terug te komen. Uiteindelijk gaat het om het aantal fracties.

De heer Van Raan (PvdD):

Uw steun was niet duidelijk.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Het was ook geen steun voor het debat. Voorzitter, u had het heel juist geconcludeerd. Wij willen eerst een brief en de PBL-cijfers. U had het gewoon helemaal goed, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, dank u wel. Dat is het nadeel van heel lang reageren. Dan weet je niet meer wat er wel en niet gesteund wordt. Hoe dan ook, u heeft geen meerderheid, meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Dus wel voor een dertigledendebat. En dus graag een brief, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Volgende week voert de vaste Kamercommissie voor LNV een algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december. Ik doe een vooraankondiging voor een VAO inclusief stemmingen volgende week.

De voorzitter:

Daar zullen we rekening mee houden, mevrouw Ouwehand.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering tot 15.00 uur.

De vergadering wordt van 14.53 uur tot 15.00 uur geschorst.

Voorzitter: Van der Lee