Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 33, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 4 december 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34235 (R2053), 34813, 34987, 35011 en 35012 heeft aangenomen.

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs - 35104

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 03 december 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021 (artikel 100) (Kamerstuk 29521-368) - 2018Z19962

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISI- coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 (artikel 100-brief) (Kamerstuk 27925-637) - 2018Z20075

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 6 november 2018 - 2018Z20391

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 07 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 7 november 2018 - 2018Z20501

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 november 2018 - 2018Z21130

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intrekking van een notificatie van een verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport - 2018Z22924

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 6 december 2018 en het verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid - 21501-31-503

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over douanesamenwerking - 25087-226

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 05 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van Langdurige GGZ en rapport Ambulantisering in de GGZ - 25424-433

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Incident Salmonella Goldcoast in varkensvlees - 26991-535

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De e-healthmonitor 2018 - 27529-165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over REACH, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel - 28089-98

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht - 29398-634

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging - 29515-434

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sterktecijfers politie - 29628-834

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten 2017 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE - 30196-613

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 24 mei 2018 - 30952-322

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie-Visser/Van Helvert over de boetetarieven voor de binnenvaartsector (Kamerstuk 31409-167) - 31409-200

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak Visser Vastgoed - 31579-26

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procedure Luchthavenbesluit Maastricht - 31936-529

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lekken van aardgascondensaat door de NAM in Farmsum - 32849-154

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Overall rapportage sociaal domein - 34477-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43) - 34627-47

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018, voortgang van het MIRT - 35000-A-78

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het amendement van de leden Van Raan en Akerboom over het niet bijdragen aan een beperking van de temperatuurstijging - 35000-XIII-75

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het amendement van het lid Van Gerven over een eenmalige compensatie voor het Lareb - 35000-XVI-114

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639 - 35066-2

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F. van Oosten (VVD) - 05 december 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104).