Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 24, item 24

24 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 november, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 34967 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) - 35080

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Reactie op het rapport "Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties" - 19637-2439

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing in beoordeling LHBTI en bekeerlingen - 19637-2440

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 5 en 6 november 2018 te Brussel - 21501-07-1553

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad op 26 en 27 november 2018 - 21501-34-304

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad van 26 en 27 november 2018, onderdelen Jeugd en Sport - 21501-34-305

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om te preciseren wanneer de Kamer het aanvullende IGJ-onderzoek naar Alliade en de reactie op de motie van het lid Leijten over onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen tegemoet kan zien - 23235-177

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-280

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veiligheidsagenda - 28684-540

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen - 29383-309

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding middelen politie - 29628-820

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programma Tolken in de Toekomst - 29936-43

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid - 30234-203

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zoektocht van donorkinderen naar verwanten via DNA-onderzoek - 30486-22

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken faillissement MC-Slotervaart - 31016-143

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) - 31511-30

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op bevindingen Inspectie herhaalonderzoek logistiekopleidingen ROC Zadkine - 31524-390

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling - 31757-97

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet van Nederland voor de 24ste Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice te Polen, van 2 december tot en met 14 december 2018, en appreciatie van het speciale IPCC rapport over opwarming van 1,5 graad - 31793-182

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 te Luxemburg - 32317-529

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 november - 32545-86

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over forse overschrijdingen van de Treeknormen in de ziekenhuiszorg - 32620-214

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het instellen van stembureaus op ambassades en in de Nederlandse grensgemeenten - 32734-33

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de vraag van het lid Özütok, gesteld tijdens de begroting van Koninkrijkrelaties, over het betrekken van Caribisch Nederland bij het halen van de klimaatdoelstellingen - 32813-247

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

SCP-rapport "Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s" - 32820-275

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het besluit van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om zowel de examens voor Programma I als Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) vanaf woensdag 14 november 2018 stop te zetten en om in 2019 weer tot examineren over te gaan - 32824-240

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting ov en Spoor - 32861-41

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van de moties van het lid Kröger over een verbod op de winning van schaliegas en over permanente monitoring van het grondwater - 33136-21

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018 (Kamerstuk 33199-27) - 33199-28

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitief instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 - 33529-533

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag bezoek Bangladesh aangaande het Bangladesh Akkoord - 33625-275

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang van het besluit inzake de aanwijzing organisaties van openbaar belang - 33977-20

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten - 34813-27

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar West- en Noord-Afrika - 35000-V-15

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-VI-10

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbeveling GRECO over wettelijk verbod combinatie rechterschap en lidmaatschap van het parlement - 35000-VI-11

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) - 35000-XVI-92

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen - 35008-2

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 9 november 2018, inzake het pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking - 35026-38

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; San José, 18 juni 2018 - 35082-(R2112)

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Belarus inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Minsk, 12 juni 2018 - 35081-(R2111)-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080).