Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 24, item 18

18 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de VVD geacht wenst te worden voor de motie-Amhaouch c.s. (Kamerstuk 35000-XIII nr. 30) te hebben gestemd.

Ik stel voor het debat over de Europese top over de brexit, van 25 november, aan de agenda van de Kamer toe te voegen en daarbij maximumspreektijden te hanteren van:

  • -10 minuten voor de fracties van de VVD, PVV, CDA en D66;

  • -7 minuten voor de fracties van de GroenLinks, SP en PvdA;

  • -5 minuten voor de fracties van de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie.

Op verzoek van het lid Helder stel ik voor haar motie op stuk 34775-VI, nr. 41 opnieuw aan te houden.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 34526-13;31497-266;31497-272;31497-276;33037-259;34950-XVIII-9;30139-195;30139-198;25087-216;34775-VI-111;19637-2406;28345-190;28760-72;31936-493;31936-500;31936-501;29628-790;29279-451;32043-415;32043-420;28760-76;29665-341;29477-495;29477-496;29477-497;24077-419;21501-20-1353;28676-297;27625-440;27625-441;27625-445;32824-231;31293-402;30175-308;33037-291;34775-XII-48;34775-XII-49;34775-XII-50;31936-466;31936-473;29665-298;34950-12;27565-168;29893-219;29893-221;29893-223.

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

  • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Yeşilgöz-Zegerius tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • -het lid Becker tot lid in plaats van het lid Bosman en het lid Bosman tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Becker.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het VAO Dierenwelzijn, met als eerste spreker de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren;

  • -het VAO Wijkverpleging, met als eerste spreker mevrouw Ellemeet namens GroenLinks;

  • -het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met als eerste spreker mevrouw Van den Hul namens de PvdA;

  • -het VAO Sociaal Domein, met als eerste spreker mevrouw Özütok namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Er is woningnood. RTL bracht vandaag hele schrijnende voorbeelden naar voren van mensen die geen huurhuis kunnen krijgen, die ellenlang op de wachtlijst staan, van gezinnen met kinderen die nergens terechtkunnen. Kortom voorzitter, daar wil ik een debat over aanvragen in de Tweede Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Het kabinet zou deze problemen moeten verkleinen, maar op dit moment vergroot het de problemen alleen nog maar door extra belasting te heffen, waardoor er steeds minder kan worden gebouwd. Van harte steun voor het verzoek van de heer Nijboer.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Voorzitter, we hebben net het wetgevingsoverleg Wonen gehad. Dat ging natuurlijk ook hierover. Maar voordat het debat is ingepland, zijn de problemen door het kabinetsbeleid vast verergerd. Dus van harte steun.

De voorzitter:

Jullie hebben eigenlijk nu al alle standpunten gewisseld.

De heer Nijboer (PvdA):

Nee, voorzitter, er is heel veel over te zeggen.

De voorzitter:

Ja, maar bij de regeling wordt hier ook meteen gedebatteerd. De heer Kops.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter, er zijn enorme wachtlijsten, maar die gelden niet voor statushouders. Want zij krijgen nog altijd massaal voorrang. Dat is en blijft te schandalig voor woorden. Dus steun voor dit verzoek.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. We spreken hier meermaals over. Ik wil geen apart debat, ik wil graag een brief. Dan kan het bijvoorbeeld betrokken worden bij het AO over de Staat van de Woningmarkt.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor dit verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie wil graag een brief en wil dit betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, geen steun. Wij willen het het liefst betrekken bij het AO over de Staat van de Woningmarkt.

De heer Koerhuis (VVD):

Ik denk toch dat de heer Nijboer van de PvdA beter in gesprek kan gaan met zijn zo geliefde corporaties in plaats van met het kabinet. Dus geen steun.

De voorzitter:

Moest dat nou?

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, ik ben niet van slag.

De voorzitter:

Nee.

De heer Azarkan (DENK):

Nou, ik begreep niet zo goed wat de heer Koerhuis bedoelde, maar steun voor het verzoek. Volgens mij is dat de vraag die we hier moeten beantwoorden.

De voorzitter:

Ja, precies.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik voeg dit debat wel toe, voorzitter, want ik vind deze problemen zo groot. Dus dan maar toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Dit onderwerp verdient echt wel een debat in de Kamer.

De voorzitter:

Dat doen we. Dank u wel.

Ik ga naar de heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Dank u, voorzitter. De logica van hollebolle Gijs, zo noemde de minister van Onderwijs bij de begrotingsbehandeling het verzoek van de universiteiten voor meer middelen om te compenseren voor de stijgende studentenaantallen. Nu blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Keuzegids Universiteiten dat op een aantal universiteiten die kwaliteit aan het dalen is onder de hogere studentenaantallen. Ik zou daarom een debat willen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het feit dat niet de logica van hollebolle gijs heerst, maar die van de keuken van schraalhans.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ook wij delen de zorgen over de kwaliteit van ons hoger onderwijs, dus van harte steun. We stellen hier ook schriftelijke vragen over.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Die grote aantallen hebben natuurlijk alles te maken met de internationalisering, dus zeker steun.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Zorgwekkend bericht. Ik vraag me wel af of we er een apart debat over moeten houden en of we het niet bij een van de eerstvolgende debatten bij OCW kunnen betrekken. Dus geen steun om er een apart debat over te voeren. We pakken het bij de kop en we zoeken een moment.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. De minister begon bij de Onderwijsbegroting met hele stevige woorden, die de heer Futselaar hier net herhaalde. Dan zien we dat een onafhankelijke keuzegids ...

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

... zegt dat de kwaliteit daalt. Dus heel goed om daar wél binnenkort een debat over te hebben.

De heer Bosman (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Azarkan (DENK):

Verontrustende berichten, voorzitter. Daarmee steun vanuit DENK.

De voorzitter:

De heer Futselaar.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, ik constateer dat ik 30 leden heb, dus ik laat 'm graag noteren.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Gisteren zagen wij het bericht voorbijkomen dat Bonaire onder streng toezicht komt te staan van Den Haag. Ik heb het wel vaker gezegd hier in de Kamer: ik ben daar een paar weken geleden geweest. Afspraken die op 10 oktober 2010 zijn gemaakt, zijn niet nagekomen. We zien dat de meerderheid van de Kamer ook geen sociaal bestaansminimum wil voor de eilanden.

De voorzitter:

Kortom, ...

De heer Kuzu (DENK):

In de tussentijd doen we alsof Bonaire ...

De voorzitter:

... u wilt een debat.

De heer Kuzu (DENK):

... een kolonie is van Nederland.

De voorzitter:

Ja, dank u wel.

De heer Kuzu (DENK):

De tijd van kolonisatie is voorbij. Wij willen een debat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter:

Ja. De heer Bosman.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. We hebben gisteren een uitstekende procedurevergadering gehad, waar dit geval is besproken. We hebben binnen de procedurevergadering afgesproken te vragen om een brief, met een tijdlijn, met een uitleg, inclusief bestuursakkoord, gevolgd door een algemeen overleg.

De voorzitter:

Kortom, ...

De heer Bosman (VVD):

Dus geen steun voor dit verzoek.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Dat algemeen overleg is hartstikke goed, maar om heel andere redenen dan de heer Kuzu hier aanbrengt, zou ik wel het debat willen steunen.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Op mijn verzoek is gister in de procedurevergadering inderdaad afgesproken dat er een brief moet komen van de staatssecretaris. Ik zou die eerst willen afwachten.

Mevrouw Diertens (D66):

Ik sluit me aan bij mevrouw Özütok en de VVD.

De heer Van der Molen (CDA):

Ik sluit mij aan bij de opmerking van de heer Bosman van de VVD.

De heer Van Raak (SP):

Bij de procedurevergadering is het besproken. Er komt een brief. Het lijkt me ook goed om daarna te kijken of er een overleg moet komen. Ik denk dat dat het geval is, maar dan hebben we dat eigenlijk allang geregeld.

De voorzitter:

De heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, het is dus wachten op de brief. Die zie ik dan gaarne tegemoet. Dan kijken we hoe we ermee verdergaan. Dank u wel.

De voorzitter:

Die brief is al gevraagd, hè, via de commissie?

De heer Kuzu (DENK):

Ja, dat heb ik begrepen, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer De Jong namens de PVV.

De heer De Jong (PVV):

Hartelijk dank, voorzitter. Uit cijfers die ik bij Divosa heb opgevraagd en vandaag heb ontvangen, blijkt dat er in 2017 bij gemeenten voor 1,5 miljard euro aan vorderingen openstaan, voor een groot deel door fraude en door te veel betaalde bijstandsuitkeringen aan mensen die deze niet zouden moeten ontvangen. Dit tast de houdbaarheid van onze sociale zekerheid aan. Daarom zou ik graag een debat willen hebben met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en een brief, die ik graag voor 21 november zou willen ontvangen.

De voorzitter:

Wie hierover? Niemand. Wie durft? De heer Renkema namens GroenLinks.

De heer Renkema (GroenLinks):

Geen steun voor dit debat. Wel steun voor een brief, waarbij die datum wat minder belangrijk is. Bij een volgend AO zou ik wel deze vorderingen willen bespreken.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun voor een debat. Ik ken de gegevens nog niet. Het lijkt me goed als die naar de commissie gaan, maar dan zouden we het bijvoorbeeld ook kunnen betrekken bij de begrotingsbehandeling.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Geen steun. Het kan meegenomen worden bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid en eventueel een AO Handhaving.

De heer Peters (CDA):

Bij de begroting. Geen steun.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Voorzitter. Ik ben zeker geïnteresseerd in de cijfers, maar ik zou het ook willen betrekken bij de begrotingsbehandeling. Die staat snel gepland. Maar ik zou ook graag wel de beschikking krijgen over de informatie die de heer De Jong gekregen heeft. Ook steun voor de brief.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor de brief. En ik dacht een origineel idee te hebben om te bepleiten om het bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken te betrekken.

De voorzitter:

Maar dat is al gezegd.

De heer Van der Staaij (SGP):

Maar dat is inderdaad al door meerdere mensen genoemd. Daar sluit ik me graag bij aan.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Kortheidshalve sluit ik me daar weer bij aan.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Dan doe ik dat ook, voorzitter. Dank.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, ik wil nog iets vragen over die brief.

De voorzitter:

Ja.

De heer De Jong (PVV):

Er werd hier aangegeven dat het niet belangrijk is op welke datum die brief komt, maar voor mij is dat wel belangrijk, want juist omdat er geen steun is voor een debat en ik het wel wil kunnen bespreken tijdens de begrotingsbehandeling wil ik hem uiterlijk 21 november hebben. De gegevens van Divosa gaan ook naar de commissie. Dat is toegezegd door Divosa zelf.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dank u wel. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze regeling.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.