15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) - 34424 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 07 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016) - 34425 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 07 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 8 maart 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33862, 34098 en 34233 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 februari 2016 - 21501-02-1591 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2016 - 21501-32-899 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016, over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen - 26448-559 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen" - 26643-394 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-99 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's - 28286-854 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdpad uitrol slimme meter en dynamische leveringstarieven - 29023-204 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens algemeen overleg over de contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-302 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden - 29282-246 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie - 29362-251 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over de rechterlijke uitspraak over de nieuwe Wmo die verbiedt dat gemeenten de huishoudelijke hulp vervangen voor een algemene voorziening (Zorgvisie, 30 december 2015) - 29538-204 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014, deel 2 - 29689-687 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het 'Actieplan T' van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP - 30420-241 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt - 31016-91 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenstelling van het Ontwerpteam2032 - 31293-282 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "In een klap volwassen; Kwalitatief onderzoek tienerzwangerschap" - 32279-81 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zwangerschap en Geboorte - 32279-82 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 februari 2016 - 32317-396 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvulling geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart (Nauwere samenwerking huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap) - 32317-397 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 04 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding toespraak Staat van de Economie 2016 - 32637-233 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 07 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Aanbieding afschrift reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis over de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) - 2016Z04639 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van brief aan ROOS met concretisering van de toezeggingen aan de Eerste Kamer bij de plenaire behandeling van de Mediawet 2008 (Kamerstuk 34264) - 2016Z04735 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 07 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije (34079); 

b. de vaste commissie voor Financiën: 

- Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) (34424); 

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016) (34425). 

Naar boven