7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, het volgende initiatiefwetsvoorstel aan de agenda van de Kamer toe te voegen:

 • -het voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)(34255).

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 (34129) en de daarbij ingediende moties en over de aangehouden motie-Bontes (33997, nr. 67).

Op verzoek van het lid Van Gerven stel ik voor, zijn motie op stuk 34300-XIII, nr. 105 opnieuw aan te houden.

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie benoem ik in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Voordewind tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Bruins.

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Anne Mulder tot lid in plaats van het lid Van 't Wout;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Anne Mulder tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van 't Wout;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Anne Mulder tot lid in plaats van het lid Van 't Wout en het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Anne Mulder tot lid in plaats van het lid Van 't Wout;

 • -in de vaste commissie voor Financiën het lid Anne Mulder tot lid in plaats van het lid Van 't Wout en het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder;

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Anne Mulder tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van 't Wout;

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Van 't Wout tot lid in plaats van het lid Anne Mulder;

 • -in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder;

 • -in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Anne Mulder.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • -het VSO Energie (30196, nr. 390), met als eerste spreker het lid Smaling namens de SP;

 • -het VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid, met als eerste spreker het lid Yücel (PvdA).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Sjoerdsma namens de fractie van D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik doe het graag in drieën. Ik wil graag een rappel doen op onbeantwoorde schriftelijke vragen over leveringen van dual-usegoederen. Deze vragen zijn reeds op 9 december gesteld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 6 januari ontving de Kamer een uitstelbericht. Nu is het inmiddels 10 februari. Ik zou dus heel graag zien dat deze vragen beantwoord worden, of dat het kabinet laat weten waarom er geen antwoord op is.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Bergkamp.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Goedemiddag.

De voorzitter:

Ook goedemiddag, fijn om u weer te zien.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dat vind ik ook. D66 heeft op 16 november schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over een ex-coffeeshopeigenaar die vervolgd is in Thailand. Twee weken geleden stond ik hier met een rappel en nu weer. Dat komt omdat wij nog steeds geen antwoord hebben gekregen. Ik doe dus een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat wij zo snel mogelijk de vragen beantwoord krijgen. Het gaat namelijk echt om een serieuze zaak. Deze mijnheer zit, zoals ik de vorige keer al zei, niet in een resort maar in een Thaise gevangenis. Het is belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik wil nog melden dat een rappel om schriftelijke vragen binnen de termijn te beantwoorden de laatste tijd veel vaker voorkomt. Dat punt pak ik dus op.

Het woord is aan de heer Azmani namens de fractie van de VVD.

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. Ik wil graag mede namens mevrouw Voortman van GroenLinks, de heer Sjoerdsma van D66 en mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid een debat aanvragen over Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland. De afgelopen weken werden we continu geconfronteerd met nieuwe berichten hierover. Gisteren gaf in EenVandaag een Eritrese oud-viceminister aan dat er inderdaad geld afhandig wordt gemaakt en dat daarmee eigenlijk ook een terroristische organisatie als Al-Shabaab indirect wordt gefinancierd. Daarom wil ik graag een debat hierover met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De voorzitter:

U vraagt het namens een aantal fracties, waardoor ik denk dat u al een meerderheid hebt voor uw verzoek. Toch geef ik nog het woord aan de leden die bij de interruptiemicrofoon zijn komen staan.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Steun namens het CDA voor het verzoek om een debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, en ik constateer dat de heer Azmani zijn inbreng al bijna klaar heeft.

De voorzitter:

Die indruk had ik ook.

Mevrouw Karabulut (SP):

In de loop der jaren hebben wij heel wat vragen hierover gesteld, maar helaas blijven de antwoorden maar vooral de oplossingen uit. Dus steun voor het verzoek. Ik zou wel graag zien dat de minister voor Integratie, de heer Asscher, hierbij wordt betrokken, dit vanwege de ongewenste beïnvloeding.

De voorzitter:

Dat is dan een nieuw verzoek.

De heer Sjoerdsma (D66):

De heer Azmani had dit verzoek al mede namens mijn partij gedaan, maar ik wil toch nog een kleine toevoeging plegen die ik volgens mij nog niet heb gehoord. Wij zouden graag een brief ontvangen van het kabinet over deze kwestie omdat die in het verleden ook al heeft gespeeld en het volgens mij hoog tijd wordt voor een onafhankelijk onderzoek naar de lange arm van Eritrea in Nederland.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek om een debat, ook voor de toevoegingen van mevrouw Karabulut en de heer Sjoerdsma.

De voorzitter:

Mijnheer Azmani, u hebt een meerderheid voor uw verzoek, dus daar gaan we ook rekening mee houden bij het plannen van debatten. Ik kijk nog wel even rond om na te gaan of er ook steun is voor het verzoek van mevrouw Karabulut om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en in dit geval ook voor Integratie, erbij te vragen.

De heer Recourt (PvdA):

Inhoudelijk ben ik het ermee eens. Mijn enige twijfel is een beetje of het dan niet heel moeilijk planbaar wordt, aangezien het dan gaat om drie bewindspersonen. Dus dat zou mijn voorbehoud zijn, maar als het planbaar is, vind ik de integratiekant ook relevant.

De voorzitter:

Wat vindt u, mijnheer Azmani?

De heer Azmani (VVD):

Ik kan mij volledig vinden in het verzoek van mevrouw Karabulut. Laten we het nog breder maken door ook de integratieaspecten erin mee te nemen.

De voorzitter:

Dan zullen we daar ook rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Koşer Kaya.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Ik wil een debat aanvragen met de staatssecretaris van EZ, de heer Van Dam, over stoffen in het eten. Gisteren werd dit onderwerp behandeld in de uitzending van Radar. Ik weet dat twee Kamerleden eerder een debat hebben aangevraagd over dit soort onderwerpen. Mevrouw Dikkers heeft een debat aangevraagd over hormoonverstorende middelen en mevrouw Ouwehand heeft een debat aangevraagd over dierenresten in voedsel. Ik vind het geen probleem om deze onderwerpen gezamenlijk in één overleg te behandelen.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Het klopt dat mijn collega Esther Ouwehand een debat heeft aangevraagd over hormoonverstorende stoffen. Als het goed is, staat het op de lijst. Op zich is het prima om in dat debat ook over het door mevrouw Koşer Kaya genoemde onderwerp te debatteren. Ik steun haar voorstel op dit punt.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Ik heb reeds een debat aangevraagd over olieresten in verpakkingen. Wij zouden de debatten graag willen samenvoegen, maar wij hebben er wel de minister van VWS bij nodig.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij zouden graag eerst een brief ontvangen. Het betreft een recente uitzending. Wij zouden op dit punt graag een reactie van het kabinet willen. Ik begrijp dat er ondertussen drie debatten gecombineerd kunnen worden. Daar is de SGP-fractie altijd voorstander van.

Mevrouw Lodders (VVD):

Om het kort te houden, sluit ik mij geheel aan bij de woorden van de heer Dijkgraaf: eerst een brief en vervolgens de onderwerpen gezamenlijk behandelen.

Mevrouw Leijten (SP):

Wij sluiten ons daar ook bij aan.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Ik sluit mij ook aan bij de woorden van de SGP.

De voorzitter:

We gaan bekijken of we dat debat zo snel mogelijk kunnen plannen. Ik begrijp dat de twee debatten die nu op de lijst staan, wat betreft de aanvragers samengevoegd kunnen worden.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Als ik het mij goed herinner, staat het debat dat is aangevraagd door mevrouw Ouwehand het hoogst op de agenda. Het lijkt mij logisch om de twee andere onderwerpen daarbij te voegen, zodat we er snel over kunnen spreken. Graag wil ik dat de minister van VWS bij dat debat aanwezig is, zoals ook mevrouw Dikkers van de Partij van de Arbeid vroeg.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Hetzelfde geldt voor het verzoek van de heer Azmani. In reactie daarop zei de heer Sjoerdsma dat hij een brief wil. Ook het stenogram van dat deel van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Wij spreken hier in de Kamer vaak over de gevolgen van de zorghervormingen of de zorgvernielingen van dit kabinet. Wij vragen dan onder andere naar de gevolgen van de eigen bijdrage. Terwijl het kabinet daar geen uitspraken over wil of kan doen, heeft Binnenlands Bestuur samen met Ieder(in) onderzoek gedaan bij gemeenten. Zij komen tot de conclusie dat een op de vier mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Daarnaast zijn mensen slecht geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage en hebben gemeenten nauwelijks inzicht in hoe mensen hiermee omgaan. Ik wil daarover graag een debat aanvragen met de staatssecretaris van VWS. Overigens doe ik dit verzoek mede namens mevrouw Voortman van GroenLinks.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Het CDA heeft tegen de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning gestemd, onder andere vanwege de effecten van de eigen bijdrage op middeninkomens. Nu wordt duidelijk dat wij gelijk hadden. De CDA-fractie steunt het verzoek om hier nog eens goed over door te praten.

Mevrouw Thieme (PvdD):

De resultaten van het onderzoek zijn verontrustend. Daarom willen wij ook een debat hierover.

De heer Krol (50PLUS):

Het is triest dat we erover moeten praten, maar ik steun het verzoek zeker.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Het is natuurlijk volstrekt ongewenst dat mensen afzien van zorg als ze hun eigen bijdrage niet kunnen betalen. Gemeenten hebben extra ruimte gekregen om maatwerk te bieden. Als dat niet gebeurt, is dat niet goed. Ik wil graag een brief van de staatssecretaris waarin staat hoe het precies zit. Die brief zou ik graag willen betrekken bij een debat over de eigen bijdrage dat al door mevrouw Agema is aangevraagd. Dat is al een meerderheidsdebat. Wat mij betreft zouden we die brief bij het debat van mevrouw Agema kunnen betrekken.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Kort en krachtig: ik sluit mij aan bij de woorden van de PvdA.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik sluit mij aan bij de woorden van D66.

De heer Potters (VVD):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van Dijk. Volgens mij is dat de beste oplossing.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik sluit mij daar niet bij aan. Wij hebben er twee keer over gesproken in de procedurevergadering. Er komt een wetswijziging aan die betrekking heeft op de eigen betalingen en op het CAK, en dan vooral de werkwijze van het CAK. Toen werd mij gevraagd, dat debat erbij te voegen. Dat wilde ik ook graag, maar ik vroeg een update over de 7.000 mensen die nog hun rekening over heel 2015 zouden krijgen. Toen kregen wij een brief van de staatssecretaris, maar daar stond die informatie helemaal niet in. Dus dat debat staat nog steeds op de rol, maar het zou bij die wetswijziging worden betrokken. Nu wordt mevrouw Leijten de hoek in gedrukt in die zin dat het nu weer bij een debat moet worden betrokken dat al weer bij een ander debat moest worden betrokken.

De voorzitter:

U bent het er dus niet mee eens.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik wil mevrouw Leijten steunen in haar verzoek, maar wat ik wel raar vind, is dat dit verzoek vanmorgen al op de regeling stond, zonder bron. Wij hebben de hele tijd gezocht: wat is dit voor iets? Net, om één over twee, komt de bron. Ik vind dat niet chic, voorzitter.

De voorzitter:

Bij mondelinge en schriftelijke vragen is het inderdaad een voorwaarde om de bron te vermelden, maar bij de regeling wordt soms alleen het onderwerp genoemd.

Mevrouw Leijten, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, maar er is wel een meerderheid om het onderwerp te betrekken bij het debat dat mevrouw Agema heeft aangevraagd en dat ook op de lijst staat om te worden gepland.

Mevrouw Leijten (SP):

Als het daarbij betrokken kan worden en als het dan eerder aan de orde komt, vind ik dat prima. Geen enkel probleem. Ik wil hier snel over spreken en ik zie dat eigenlijk de hele oppositie hier snel over wil spreken. Het lijkt mij dat de brief snel kan komen. Ik wil daarin graag de vraag beantwoord zien waarom het ministerie deze gegevens niet boven tafel krijgt, maar een journalistiek medium wel. Dat vind ik ook een relevante vraag om te beantwoorden. Niet alleen de SP, maar alle partijen hier die vragen naar de gevolgen, worden met een kluitje in het riet gestuurd. Vervolgens krijgt een journalist dit goed boven tafel. Ik wil dit snel bespreken. Als het sneller kan via het debat van mevrouw Agema, vind ik dat prima; geen enkel probleem. Als er daarvóór nog een brief komt, is dat ook goed. Maar wij moeten dit niet nog langer op zijn beloop laten.

De voorzitter:

Ik heb goed naar u geluisterd, mevrouw Leijten. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik heb zelf tijdens de commissievergadering meerdere keren voorgesteld om hierover een algemeen overleg te houden. Steeds kreeg ik daarvoor geen steun van de meerderheid van de Kamer. Het is welbekend over wie ik het dan heb. Ik treed uiteraard niet in uw afweging wanneer u wat inplant, voorzitter, maar het wordt echt tijd dat wij het hierover gaan hebben.

Mevrouw Leijten (SP):

Zeker omdat het debat dat er al staat een meerderheidsdebat is en omdat er nu een oppositiebreed verzoek ligt, leg ik het in uw wijze handen, voorzitter.

Ik ga verder met mijn volgende punt. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over de aanhoudende ellende met keukentafelgesprekken. Wij hebben daarop nog geen antwoord gekregen. Ook zijn er vragen gesteld over de grote prijsverschillen voor zorg tussen gemeenten. Ook daarop hebben wij nog geen antwoord gekregen. Verder hebben wij vragen gesteld over het bericht dat de top van TSN Thuiszorg achter de schermen allerlei aansprakelijkheden heeft weggesluisd voor het geval dat er een faillissement optreedt. Wij willen ook graag antwoord op die vragen en op de vragen over de inzet van ID-scanners bij leeftijdscontrole voor tabak, wat in strijd zou zijn met de bescherming van persoonsgegevens.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ik zou graag een vooraankondiging willen doen voor een VAO, dus een verslag van een algemeen overleg dat nog gehouden moet worden, over de Landbouw- en Visserijraad in Europa. Dan kunnen wij morgen aansluitend stemmingen hebben.

De voorzitter:

Daar zal ik rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik meld vijf sets schriftelijke vragen waarvan de beantwoordingstermijn is overschreden. Ik zou het kabinet via u willen verzoeken om deze vragen alsnog te beantwoorden. Het betreft vragen naar aanleiding van het bericht dat gevluchte Eritrese vrouwen gedwongen zouden zijn tot seks, vragen naar aanleiding van het bericht dat de Al Fitrah-moskee dubieus geld heeft ontvangen, vragen over studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld, vragen naar aanleiding van het bericht dat salafisten de wacht houden tijdens de jaarwisseling en vragen naar aanleiding van het bericht dat de Al Fitrahmoskee en daaraan verbonden organisaties leven als een profeet in Utrecht.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt van 14.32 uur tot 14.47 uur geschorst.

Naar boven