15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 9 februari 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34053, 34184 en 34322 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Koninklijke boodschap:

Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) - 34408 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 februari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Fiche: Verordening voor het duurzaam beheer van externe vissersvloten - 22112-2061 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening voor het duurzaam beheer van externe vissersvloten - 22112-2061 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag met Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso - 24493-R1557-67 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag met Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso - 24493-R1557-67 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA - 26448-555 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA - 26448-555 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie - 27428-326 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie - 27428-326 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het advies van Augeo naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153) - 28345-157 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het advies van Augeo naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153) - 28345-157 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitale laaggeletterdheid en structurele aanpak in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-53 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Digitale laaggeletterdheid en structurele aanpak in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-53 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Op weg naar 2025: voortgangsrapportage Wetenschapsvisie - 29338-152 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Op weg naar 2025: voortgangsrapportage Wetenschapsvisie - 29338-152 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CTIVD Toezichtsrapport nr. 46 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD - 29924-138 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CTIVD Toezichtsrapport nr. 46 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD - 29924-138 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel; Genève, 15 mei 2015 - 30952-225 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel; Genève, 15 mei 2015 - 30952-225 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Bangladesh Deltaplan 2100" - 30952-226 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Bangladesh Deltaplan 2100" - 30952-226 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 januari 2016 over selectie in het hoger onderwijs - 31288-525 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 januari 2016 over selectie in het hoger onderwijs - 31288-525 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve telling instroom hoger onderwijs - 31288-526 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve telling instroom hoger onderwijs - 31288-526 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verschil tussen definitief NWP2 en ontwerp-NWP2 - 31710-47 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verschil tussen definitief NWP2 en ontwerp-NWP2 - 31710-47 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het parlement van Afghanistan betreffende wederopbouw - 31787-14 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het parlement van Afghanistan betreffende wederopbouw - 31787-14 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Planetary Security conferentie - 31793-135 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Planetary Security conferentie - 31793-135 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cursusaanbod inburgering - 32824-121 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Cursusaanbod inburgering - 32824-121 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (COM (2013) 821) - 33832-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (COM (2013) 821) - 33832-3 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen - 34251-88 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen - 34251-88 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 5 februari 2016 "Advocaat: Van der Steur schetst vals beeld Volkert van der G." - 34300-VI-76 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 5 februari 2016 "Advocaat: Van der Steur schetst vals beeld Volkert van der G." - 34300-VI-76 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangehouden motie van het lid Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang in de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34300-XVII-58 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangehouden motie van het lid Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang in de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34300-XVII-58 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 08 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording van de vraag van het lid Madlener, gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015, of illegaal verblijf in dit land ook een reden is om een huurcontract te beëindigen - 34373-50 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording van de vraag van het lid Madlener, gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015, of illegaal verblijf in dit land ook een reden is om een huurcontract te beëindigen - 34373-50 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Wijzigingsvoorstel Afval Richtlijnen - 34395-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Wijzigingsvoorstel Afval Richtlijnen - 34395-2 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Sluiten van de kringloop - een EU actieplan voor de Circulaire Economie - 34395-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Sluiten van de kringloop - een EU actieplan voor de Circulaire Economie - 34395-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming voor ven technische briefing door ambtenaren, over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS op woensdag 3 februari 2016 - 2016Z02177 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 03 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor de deelneming van vier ambtenaren aan een rondetafelgesprek op 10 maart 2016 over de reservisten - 2016Z02323 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor de deelneming van vijf ambtenaren aan een technische briefing op 16 maart 2016 over de toekomst van de Onderzeedienst - 2016Z02326 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan technische briefing over de inhoud en opzet van beleidsdoorlichtingen in het algemeen en drie recent verschenen beleidsdoorlichtingen: Gender sense and sensitivity policy, met hernieuwde energie en Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp - 2016Z02424 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 04 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van de SBF-groep te Nietap met betrekking tot compensatie van het AOW-gat - 2016Z02558 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 08 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor de deelname van de Directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk aan het rondetafelgesprek inzake de reservisten op 10 maart 2016 - 2016Z02575 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 08 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de plaatsvervangend korpschef de heer R. Bik van de Nationale Politie aan het rondetafelgesprek over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering - 2016Z02606 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG's) - 2016Z02666 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overig: 

Verslag van de 53ste COSAC, gehouden te Riga van zondag 31 mei tot en met dinsdag 2 juni 2015 - 22660-59 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de 53ste COSAC, gehouden te Riga van zondag 31 mei tot en met dinsdag 2 juni 2015 - 22660-59 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden in Luxemburg van 12 tot en met maandag 13 juli 2015 - 22660-60 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 09 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven