Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 4, item 18

18 Stemmingen Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) (34189). 

(Zie vergadering van 9 september 2015.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Visser/Hoogland (stuk nr. 14, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Houwers (stuk nr. 11, I) tot het invoegen van een artikel 7a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, Houwers, GroenLinks en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hoogland (stuk nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, GroenLinks, de PvdA en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Helvert c.s. (stuk nr. 15, I) tot het invoegen van artikelen 15a en 15b. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. De aanleg van wegen is bij uitstek een overheidstaak en de overheid bepaalt of een tunnel of een brug nodig is. Mensen betalen voor hun auto wegenbelasting. Alle rijkswegenprojecten worden al dan niet met bijdragen van medeoverheden door het Rijk betaald. Dan is vanuit vrijzinnig perspectief tolheffing principieel onjuist. Daarom stemt mijn fractie ook tegen tolheffing bij de Blankenburgtunnel en de brug over de doortrekking van de A15. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Visser/Hoogland (stuk nrs. 14, I tot en met XI), het gewijzigde amendement-Hoogland (stuk nr. 20) en de amendementen-Van Helvert c.s. (stuk nrs. 15, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66 en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.