18 Stemming brief Rapporteur democratische legitimiteit

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het mandaat van de rapporteur democratische legitimiteit in de EU (33750-V, nr. 36).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Er bestaat niet zoiets als een "Europese demos". Er is geen Europees volk. Daarom kan er geen Europese democratie bestaan. Daarom heeft de fractie van de PVV ook geen enkele behoefte aan het instellen van een rapporteur die de democratische legitimiteit binnen de EU onderzoekt. De PVV wil daarom geacht worden tegen dit voorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel.

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met het mandaat van de rapporteur democratische legitimiteit in de EU, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven