Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232666 nr. 16

32 666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MONASCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 20 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de realisatie van spoorprojecten omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangewezen zijn op de informatie van het ministerie van I en M, dat daarbij als hoofdverantwoordelijke samenwerkt met ProRail,

constaterende, dat er regelmatig klachten zijn over de manier waarop I en M en ProRail omwonenden van spoorprojecten van informatie voorzien en behandelen, onder meer gedurende voorlichtings- en inspraakavonden;

verzoekt de regering om een extern onderzoek in te stellen naar de beoordeling van I en M en ProRail met betrekking tot de informatie en inspraak richting betrokkenen op onder meer de volgende punten:

  • de kwaliteit van de informatievoorziening;

  • de openheid richting betrokkenen;

  • de mate waarin aangedragen alternatieven serieus worden betrokken bij de realisatie van projecten;

  • de kwaliteit van de inspraakavonden;

  • overige zaken die voor dit onderzoek van belang zijn;

verzoekt de regering tevens om dit onderzoek te baseren op een representatief aantal projecten in recente jaren en daarover eind 2012 de conclusies aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch