Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 23, item 15

15 Stemmingen TCLURA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie,

te weten:

  • - de motie-Karabulut c.s. over een kabinetsreactie op het rapport (32680, nr. 11);

  • - de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over basis voor discussie met kabinet (32680, nr. 12).

(Zie vergadering van 9 november 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Karabulut c.s. (32680, nr. 11) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van stemming meer uit.

De motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (32680, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de opdracht die de Kamer aan de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie heeft verstrekt;

van oordeel dat de commissie haar opdracht uitstekend heeft vervuld;

spreekt daarvoor haar grote waardering uit;

van mening dat de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport een heel goede basis vormen voor toekomstige debatten over arbeidsmigratie en een belangrijke rol moeten spelen in de komende overleggen met het kabinet over openstelling van de Nederlandse grens voor werknemers uit Midden-en Oost-Europa;

verzoekt het kabinet, een integrale reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (32680).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (32680, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.