Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 32, pagina 94-96

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 7 december 2010 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32435, 32456, 32532 en 31915 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Financiële stabiliteit in het Eurogebied - 21501-07-769

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad, 13 en 14 december a.s. - 21501-32-420

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouw- en Visserijraad 29 november 2010 - 21501-32-421

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie I&M inzake de kosten die samenhangen met het voorzien van toiletten in Sprintertreinen - 23645-395

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Monitor tijdelijke middelen schuldhulpverlening - 24515-192

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

ISt rapport PI Amsterdam Overamstel - 24587-404

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Inspectiejaarplan 2011 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-405

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de 37e ICAO Assemblee - 24804-78

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending IWI rapport Implementatie eenmalige gegevensuitvraag - 26448-447

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg derde kwartaal 2010 - 27529-62

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (evaluatie meldingensysteem) - 27664-64

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal privaatrecht in de WCAM)" - 27879-35

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief bibliotheekinnovatie 2010 - 28330-50

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) - 29383-150

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Rouvoet over de koopkrachtplaatjes voor gezinnen met kinderen en reactie op de brief van de Koepel van ouderenorganisaties over de koopkrachtontwikkeling van ouderen - 29389-29

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 i.v.m. onder meer een verhoging van de tarieven - 29398-246

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de verandering van regelgeving aangaande hypothecaire kredietverlening - 29507-94

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het rapport "Correct compleet, compleet correct" van de Stichting Onderzoek mond-en-klauwzeer (MKZ-)crisis Kootwijkerbroek - 29683-63

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie ELI om een datum van toezending van de reactie op voorstellen van de Taskforce Antibioticumresistentie veehouderij - 29683-64

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring MTCC voor duurzaam hout - 30196-119

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. het verslag van de conferentie Landbouw, Voedselzekerheid & Klimaatverandering, 31 okt. - 5 nov. jl. - 30196-120

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken emancipatiebeleid voor vrouwen - 30420-156

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen PAS-onderzoek - 30654-89

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie EL&I over Actieplan Ammoniak - 30654-90

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. de begrotingsbehandeling OCW m.b.t. de werkwoordspelling van leerlingen in het vo en over de evaluatie van de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - 31332-15

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkennende studie langdurigheidstoeslag - 31441-13

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het plan van GroenLinks over "Een fiets voor een nummerplaat" - 31796-20

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief evaluatie digitaal verzuimloket - 31829-18

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden rapporten Inspectie jeugdzorg - 31839-76

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending voorrapportage Monitoring Commissie Code Banken - 32013-14

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang besluit houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit archeologische monumentenzorg in verband met de modernisering van de monumentenzorg en enkele technische aanpassingen - 32156-25

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de MP n.a.v. het verzoek Spekman, gedaan tijdens het debat Immigratie & Asiel op 1 dec. jl., inzake de terugkeerrichtlijn - 32417-57

 • minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten - 32500-F-4

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag van de commissie inzake noodhulp en de stormschade door de tropische storm Tomas - 32500-IV-17

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BiZa over een naamsverandering van het departement - 32500-VII-63

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over o.a. het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst - 32500-VIII-74

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitgangspunten cultuurbeleid - 32500-VIII-75

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarplan SZW-Inspectie i.o. - 32500-XV-17

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording VSO ouderenmishandeling - 32500-XVI-102

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure oprichting stichting Geneesmiddelenbulletin - 32568-1

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd