Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat:

- de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel tot haar voorzitter heeft gekozen het lid De Wit en tot haar ondervoorzitter het lid Neppérus;

- de algemene commissie Jeugdzorg tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Arib en tot haar ondervoorzitter het lid Van Toorenburg;

- de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Gent en tot haar ondervoorzitter het lid Tony van Dijck.

Aangezien voor het stuk gedrukt onder nummer 31989, nr. 27, de termijn is verstreken, stel ik vast dat, wat deze Kamer betreft, het daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stuk is goedgekeurd.

Op verzoek van de fractie van de PvdD benoem ik in de commissie voor de Rijksuitgaven het lid Thieme tot lid in plaats van het lid Ouwehand en het lid Ouwehand tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Thieme.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de themacommissie Dierhouderij de leden Van Dekken, Jacobi, Arib en Monasch tot lid en de leden Van Dam, Van der Veen, Marcouch en Dijksma tot plaatsvervangend lid.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de themacommissie Dierhouderij de leden Koopmans en Koppejan tot lid en de leden Van Toorenburg, Uitslag en Van Bochove tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • maandag 22 november 2010:

  • - van 10.00 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting voor 2011;

  • - van 14.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderdeel Kinderopvang van de begroting voor 2011;

  • maandag 29 november 2010:

  • - van 14.00 uur tot 19.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Hoger onderwijs van de begroting voor 2011;

  • - van 16.00 uur tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport van de begroting voor 2011;

  • - van 10.00 uur tot 13.30 uur van de vaste commissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2010 (32036);

  • - van 10.00 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting voor 2011.

Ik stel voor, nog deze week toe te voegen aan de agenda het verslag van het algemeen overleg over de NAVO van 16 november, met als eerste spreker het lid Timmermans. Wij zullen proberen om dit overleg vroeg te plannen, zodat eventuele stemmingen aan het begin van de middag gehouden kunnen worden, samen met de stemmingen over het Belastingplan. Dan hoeft u maar een keer te stemmen.

Ik stel verder voor, toe te voegen aan de agenda het verslag van het algemeen overleg over verkeersveiligheid van 11 november, met als eerste spreker het lid Sharpe.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Rouvoet. Hij vervangt de heer Slob.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter, dat hebt u, zoals altijd, goed gezien.

Namens collega Slob wil ik graag rappelleren voor tot nu toe onbeantwoorde schriftelijke vragen. Die vragen zijn al op 20 juli gesteld aan de minister. Het betreft meer in het bijzonder een rappel aan het adres van de minister van Infrastructuur en Milieu inzake vragen over de langdurige storing bij de Schipholtunnel.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Lucas.

Mevrouw Lucas (VVD):

Voorzitter. Ook ik wil graag rappelleren en wel over vragen die zijn gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bestemmingsplan Terschelling. Wij zouden de antwoorden graag deze week ontvangen om ze te kunnen betrekken bij het begrotingsdebat.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Gisteren werd ik opgeschrikt door het nieuws dat door de farmaceutische industrie betalingen aan artsen worden verricht. Nu is dat al discutabel, maar nog veel discutabeler is dat het lang niet altijd openbaar is. Het gaat om grote bedragen, want er wordt door de farmaceutische industrie meer dan 1 mld. uitgegeven aan reclame en dat soort activiteiten. Ik zou dan ook graag een spoeddebat daarover voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mevrouw Agema (PVV):

De inspectie heeft al aangegeven dat dit soort presentjes ongewenst is. Ik zou graag van de minister een brief ontvangen waarin zij ingaat op de rapporten van de IGZ.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie steunt het verzoek tot het houden van een spoeddebat. Voorafgaand aan het debat ontvang ik graag een brief over de uitvoering van de motie-Arib, waarin de regering wordt verzocht om met wettelijke maatregelen te komen inzake de banden tussen de farmaceutische industrie en artsen en om een openbaar register in te voeren. Ik betrek de uitvoering van de motie-Arib dus graag bij dit debat.

De voorzitter:

U hebt steun voor het debat, mijnheer Van Gerven.Voorzitter

Mevrouw Arib, ik begrijp niet goed of u sowieso voorstander bent van een debat of dat u eerst een brief wilt hebben.

Mevrouw Arib (PvdA):

Mijn fractie wil graag een brief. Misschien kan daaraan een termijn worden verbonden. Het verzoek om een debat steunen wij, ook al zou de brief er niet zijn, maar liever krijgen wij een brief.

De voorzitter:

Dan voeg ik het debat toe aan de lijst. Ik geef u echter niet veel hoop, mijnheer Van Gerven. U kent mijn agenda. Ik ben maar heel eerlijk: volgens mij zou dit buitengewoon goed in een algemeen overleg kunnen worden besproken. Ik ben heel streng, maar ik zou persoonlijk niet weten waarom dit nu per se in de plenaire zaal moet en het niet gewoon in een algemeen overleg kan. Wij hebben zo'n volle agenda; dat ziet u iedere week. Ik snap het dus echt niet, maar goed ... Ik voeg het debat toe aan de lijst – spreektijd: drie minuten per fractie – maar ik geef u in overweging om in de procedurevergadering tot een andere beslissing te komen.

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik wil nog even zeggen waarom. Het gaat om een grote zaak, maar ook om de weigerachtigheid van de minister om het te doen. Daarom hechten wij eraan.

De voorzitter:

De minister is volgens mij net begonnen, dus om dat nu weigerachtig te noemen ... Maar goed, ik ga er niet over. Het gaat niet om een inhoudelijke beoordeling. Ik geef u een wijs advies. Ik hoop tenminste dat het een wijs advies is; het is in ieder geval een advies.

Het woord is aan mevrouw Jacobi.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. Op 24 augustus heb ik samen met het lid Samsom schriftelijke vragen gesteld over de geluidswal bij Heerenveen. Op 4 oktober heb ik bericht gehad dat er uitstel was van beantwoording, maar ook dat is inmiddels zes weken geleden. Ik doe dus een rappel. Zo nodig vraag ik morgen een debat aan.

De voorzitter:

Als het antwoord niet snel genoeg komt, kunnen wij de schriftelijke vragen omzetten in mondelinge vragen.

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven