Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 16 november 2010 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32287 en 32191 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 november 2010 - 21501-02-998

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 november 2010 - 21501-02-999

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 november 2010 - 21501-30-244

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 oktober 2010 - 21501-32-418

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2010 - 22054-163

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op onderzoek Dronkers over relatie met lerarentekort - 27923-104

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisgeving politietrainingsmissie Afghanistan - 27925-410

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijke blootstelling van defensiepersoneel aan schadelijke stoffen door verbrandingsovens in Afghanistan - 27925-411

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord voor de individuele CO2-opslag- en afvangprojecten - 28982-114

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake Soedan - 29237-125

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie betreffende het ganzenbeleid - 29446-75

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2008 en 2009 Fonds Luchtverontreiniging - 30175-100

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Actieplan Zeevaart - 31409-32

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Adviezen Nationale Havenraad en havens Amsterdam en Rotterdam over Briefadvies Raad Verkeer en Waterstaat - 31409-33

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang herziening screening - 31521-57

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor taakuitoefening BZK - 31701-35

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie m.b.t. arbeidsparticipatie van Wajong'ers - 31780-50

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingetrokken controversieel verklaarde brieven - 32333-71

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Pechtold over de uitlatingen van de OESO inzake het vermeende gebrek aan hervormingsvoorstellen in Nederland - 32417-49

 • minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om het advies van de juridische dienst van de Europese Raad te versturen - 32472-3

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Doelmatigheidstaakstelling Staten-Generaal, de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIA/IIB) - 32500-IIA-4

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen inzake de behoeftestelling Cougar Midlife Update - 32500-X-14

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling Personeelsrapportage medio 2010 - 32500-X-15

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport derde evaluatie van het Kadaster "Een driehoeksmeting op het Kadaster: sturing, financiering en kwaliteit bedrijfsvoering" - 32500-XI-7

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven