Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 92, pagina 7606

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het onder curatele stellen van politiekorpsen, te weten:

- de motie-Van Raak over het stoppen met de invulling van de bezuinigingen door het demissionaire kabinet (29628, nr. 212);

- de motie-Brinkman over indienen van het wetsvoorstel nationale politie (29628, nr. 213).

(Zie vergadering van 23 juni 2010.)

In stemming komt de motie-Van Raak (29628, nr. 212).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (29628, nr. 213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Bij de stemming over de motie-Van Raak op stuk nr. 212 hebt u de PvdD niet genoemd, maar ook wij waren daar echt voor.

De voorzitter:

Wij zullen dat aantekenen. De motie is dus nog sterker aangenomen.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Stoppen met bezuinigingen kan nooit moeilijk zijn, maar nu de motie-Van Raak op stuk nr. 212 is aangenomen die ertoe oproept om te stoppen met de bezuinigingen op de politie, zou ik toch graag per ommegaande bericht willen ontvangen van de regering over de wijze waarop zij deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.