Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 13 april 2010, de door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32310 en 31122 heeft aangenomen.

Koninklijke boodschappen

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen - 32363

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010) - 32364

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 10 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) - 32366

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 14 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Uitstel van de bijeenkomst inzake het Handhavingsprogramma 2011-2014 - 17050-398

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek "Wachttijden voor de schuldhulpverlening bij gemeenten" - 24515-185

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie over uitvoering motie-Van Velzen c.s. over nader onderzoek van alternatieven voor het sluiten van justitiële jeugdinrichtingen (24587, nr. 382) - 24587-384

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending jaarrapportage project Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR - 26396-77

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het onderzoek naar de financiering van de WGA en de vraag of er verschillen zijn in effectiviteit tussen publieke of private uitvoering ten aanzien van preventie en re-integratie - 26448-433

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2009 - 26488-232

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstudiefase project F-16 Verbetering lucht-grondbewapening fase II - 27830-74

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken wetsvoorstel BRP en advies- en meldpunt klokkenluiders - 27859-34

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie over het plan van aanpak van de redeployment - 27925-390

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invulling moties CO2-opslag Barendrecht - 28982-104

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afwaardering Gasunie Duits gastransportnet - 29023-76

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie VW inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de Wet dwangsom - 29398-219

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Goed opdrachtgeverschap; rijksaanbesteding schoonmaakdiensten - 29544-243

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Deskundigenberaad RIVM en reductie antibioticumgebruik - 29683-53

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-52

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rechtsgrondslag dopingcontroles - 30234-27

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Gezondheidsraad over dopinggebruik - 30234-28

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. Volkskrantartikel "Duurzame energie niet voor eeuwig blijven subsidiëren" - 31239-94

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs - 31289-82

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissies RU en DEF over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; Stand van zaken augustus 2009" (31300, nrs. 13-14) - 31300-16

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Justitie over het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (31731, nr. 6) - 31731-7

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Inspectie jeugdzorg naar vermissingen in de gesloten jeugdzorg - 31839-57

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang implementatie gastouderopvang - 31874-70

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het zgn. Nimby-besluit - 32123-XI-65

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 8 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2010-2012 - 32123-XV-58

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging over eventuele additionele middelen voor de Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) - 32123-XVIII-69

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie omtrent het voornemen van de Europese Commissie om de Staat der Nederlanden in een zogeheten infractieprocedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen i.v.m. de implementatie van de zogeheten Antonvenetarichtlijn (2007/44/EG) - 32292-5

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie RU en de cie EU aan de regering over het EU Trendrapport 2010 van de Algemene Rekenkamer - 32306-3

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 22-23 april a.s. - 32317-9

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven