Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen) (32213, R1903), en over:

- de motie-Yrausquin/Herdé over een geschillenregeling (32213 (R1903), nr. 14);

- de motie-Yrausquin c.s. over optimale samenwerking bij implementatie van verdragen (32213 (R1903), nr. 15);

- de motie-Van Bochove over een visie op de toekomst van het Koninkrijk (32213 (R1903), nr. 24);

- de motie-Leerdam c.s. over aanpassing van de AMvRB (32213 (R1903), nr. 25);

- de motie-Leerdam c.s. over een secretariaat van het Koninkrijk (32213 (R1903), nr. 26);

- de motie-Bikker over een jaarlijks interparlementair overleg (32213 (R1903), nr. 28);

- de motie-Van Gent over monitoring van de ontwikkelingen op Curaçao en Sint-Maarten (32213 (R1903), nr. 30);

- de motie-Ortega-Martijn over de stem van de BES-eilanden in het staatsbestel (32213 (R1903), nr. 31);

- de motie-Ortega-Martijn over invulling van de evaluatiebepalingen (32213 (R1903), nr. 33);

- de motie-Van Bochove/Leerdam over het voorleggen van de voordracht voor het Koninklijk Besluit aan de Staten-Generaal, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint-Maarten (32213 (R1903), nr. 36);

- de motie-Leerdam c.s. over een regeling zoals bedoeld in artikel 38 van het Statuut (32213 (R1903), nr. 37);

- de motie-Sulvaran c.s. over erkenning van de Nederlandse, de Friese, de Papiamentse en de Engelse taal in het Statuut (32213 (R1903), nr. 38).

(Zie vergadering van 14 april 2010.)

De voorzitter:

De motie-Van Bochove (32213, (R1903), nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het lid Leerdam.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (32213, R1903).

De motie-Ortega-Martijn (32213, (R1903), nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging geen garantie vormt dat de BES-eilanden in het staatsbestel van Nederland hun stem kunnen laten horen in zaken die hen aangaan, omdat zelfs de drie BES-eilanden gezamenlijk niet voldoende kiezers huisvesten om de kiesdeler te halen;

overwegende dat democratische vertegenwoordiging in beginsel in een stelsel van evenredige vertegenwoordiging het beste is gewaarborgd, maar dat aanvullingen daarop of bijzondere voorzieningen in afwijking daarvan denkbaar zijn met het oog op belangen van bijzondere minderheidsgroepen;

overwegende dat gelet op soortgelijke problematieken verschillende Europese landen verschillende oplossingen hebben gekozen, onder meer in de vorm van specifieke gekozen vertegenwoordiger(s) van de perifere eilanden die tot hun grondgebied behoren in het nationale parlement;

verzoekt de regering, in samenspraak met de BES-eilanden te onderzoeken welke structuren en voorzieningen denkbaar zijn om te verzekeren dat de stem van de Nederlandse perifere gebieden (de BES-eilanden), in het staatsbestel wordt gehoord, en de Kamer daarover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (32213, R1903).

De motie-Sulvaran (32213 (R1903), nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is om binnen het Koninkrijk te komen tot de aanwijzing van de Nederlandse taal, de Friese taal, de Papiamentse taal en de Engelse taal tot officieel erkende talen in het Koninkrijk;

overwegende dat deze erkenning en de gevolgen daarvan regeling behoeven in het hoogste wettelijke instrument dat in het hele Koninkrijk rechtskracht heeft, waarbij ruimte kan worden gegeven aan de wetgevers van de landen wat betreft de uitwerking van deze regeling;

verzoekt de Koninkrijksregering, te bevorderen dat in het Statuut voor het Koninkrijk de erkenning van de Nederlandse, de Friese taal, de Papiamentse en de Engelse taal zal worden geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (32213, R1903).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ortega-Martijn (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 39) tot het invoegen van een onderdeel Ea.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het amendement-Herdé/Dammers (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het gewijzigd amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 35) tot het invoegen van een onderdeel Ha.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 21) tot het invoegen van een onderdeel Ja.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wever/Thijsen (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Yrausquin/Herdé (32213 (R1903), nr. 14)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Yrausquin c.s. (32213 (R1903), nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bochove/Leerdam (32213 (R1903), nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (32213 (R1903), nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (32213 (R1903), nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bikker (32213 (R1903), nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (32213 (R1903), nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ortega-Martijn (32213 (R1903), nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (32213 (R1903), nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove/Leerdam (32213 (R1903), nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (32213 (R1903), nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sulvaran c.s. (32213 (R1903), nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Na de stemming over de motie op stuk nr. 31 trok u de conclusie dat die was verworpen, maar naar onze overtuiging was die aangenomen, als ik kijk naar de partijen die vóór gestemd hebben. O excuus, ik bedoel de motie op stuk nr. 33.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 33 is verworpen en de motie op stuk nr. 31 is aangenomen. Wij zullen het zo nog wel nagaan, maar ik heb de conclusie getrokken, dus ...

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de stemmingen.

De vergadering wordt van 15.55 uur tot 16.10 uur geschorst.

Voorzitter: Ten Hoopen

Naar boven