Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

negen brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 15 december 2009 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31930, 31518, 31835, 31927, 32037, 32146, 31266, 31755 en 30143 heeft aangenomen.

De volgende brieven

Verslag van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van 7 en 8 december 2009 - 21501-02-939

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Ecofin Raad van 1 en 2 december 2009 - 21501-07-687

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 10 en 11 december 2009 - 21501-20-458

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de EU-Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 30 november 2009 - 21501-31-192

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14-16 december 2009 - 21501-32-373

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 17 december 2009 - 21501-33-249

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda t.b.v. de VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009 - 21501-33-250

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur-Raad 26 en 27 november 2009 - 21501-34-133

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de JBZ-Raad, 30 november - 1 december 2009 - 23490-588

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 15 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Monitor betalingsachterstanden 2009 - 24515-171

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende brief over schikking in de belspellenzaak - 24557-105

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Animatiesector - 25434-44

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reguliere SUWI-rapportages plus Monitor Arbeidsmarkt - 26448-417

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA - 26991-276

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Negende voortgangsrapportage inzake het externeveiligheidsbeleid - 27801-70

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invoering van het nieuwe reclasseringstoezicht - 29270-32

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsmarktadvies van het Zorginnovatieplatform - 29282-90

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gezamenlijke evaluatie Participatie kabinet/sociale partners - 29544-212

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn - 29628-165

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van het brede onderzoeksprogramma MRSA - 29683-40

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstige positionering en verbeteringen CAK - 29689-281

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluaties Zvw, Wzt, WMG, CVZ en NZa - 29689-282

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting TNO-bouwprognoses 2009-2014 - 30136-30

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-50

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar uitbreiding recidiveregeling ernstige verkeersdelicten - 30324-21

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderbouwingen NZa steunaanvragen - 30597-119

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling - 30844-47

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 4 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Impulsprogramma Zwerfafval - 30872-50

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 - 30872-51

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Effectstudie milieuzones vrachtverkeer 2009 en stand van zaken sloopregeling - 31305-167

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Centrale examinering taal en rekenen mbo - 31332-12

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken mogelijke maatregelen in de vennootschapsbelasting - 31369-9

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de amendementen wetsvoorstel dieren ingediend na de tweede termijn - 31389-89

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. toezeggingen tijdens AO d.d. 29 september 2009 in het bijzonder m.b.t. ontwerpbesluit AMvB Ruimte - 31500-20

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afstemming tussen MER en Natuurbeschermingswet - 31755-34

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief nieuwe stations - 31801-7

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 4 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie richtlijnen BTW-pakket (concept van de ministeriële regeling) - 31907-14

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) - 31936-18

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op ingediende amendementen aangaande de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het aanpassen van de asielprocedure (31994) - 31994-28

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 14 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche - 32123-A-71

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 4 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. - 32123-A-72

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de aangehouden motie-Vendrik/Koopmans inzake de N65 - 32123-A-73

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008 - 32123-VI-73

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de ingediende motie-Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties - 32123-VIII-99

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen tegen illegale handel in vuurwerk - 32123-XI-54

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota 2009 - 32222-2

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-A-3

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-B-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-C-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 32222-D-4

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-F-3

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-IIB-4

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-III-3

 • minister-president, Balkenende J.P. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-IV-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-IXA-3

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten Financiën 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-IXB-3

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op de Nota van Wijziging inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-IXB-4

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 14 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-VI-3

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-VII-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-VIII-3

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-X-4

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XI-3

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XII-3

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XIII-4

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XIV-3

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XV-4

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XVII-3

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 11 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XVIII-3

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA - 32262-1

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven