Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 70, pagina 5524-5525

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de nota "Gezonde voeding, van begin tot eind" (voedingsnota), te weten:

- de motie-Schermers c.s. over de gezondheidsaspecten van vaste en vloeibare frituurvetten (31532, nr. 4);

- de motie-Schermers/Wiegman-van Meppelen Scheppink over de nieuwe HACCP-hygiënenormen in de intramurale zorginstellingen (31532, nr. 5);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over het opnemen van voedingszorg in dbc's en zorgzwaartepakketten (31532, nr. 8);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over harmonisatie van het systeem voor vereenvoudigde voedingswaardedeclaratie (31532, nr. 9).

(Zie notaoverleg van 23 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (31532, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ontbreekt aan structurele oplossingen om ondervoeding in de gezondheidszorg eerder te herkennen en te behandelen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke structurele oplossingen mogelijk zijn om screening en behandeling van ondervoeding te kunnen bekostigen en de basiskwaliteit van de basiszorg te kunnen garanderen en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Arib, Van der Vlies en Zijlstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11 (31532).

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (31532, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vereenvoudigde voedingswaardedeclaratie een belangrijk middel is om de consument te helpen bij het maken van de gezonde keuze;

overwegende dat consumenten behoefte hebben aan een eenduidig systeem voor vereenvoudigde voedingswaardedeclaratie, bij voorkeur in heel Europa;

overwegende dat momenteel in Brussel onderhandeld wordt over een EU-ontwerpverordening voedselinformatie aan de consument, waarin harmonisatie van gezondheidsinformatie wordt nagestreefd;

overwegende dat als gevolg van uitstel van stemming in het Europees Parlement een EU-besluit over duidelijker voedseletiketten minimaal een jaar vertraging heeft opgelopen;

verzoekt de regering, zich in EU-verband in te zetten voor een Europees gezondheidslogo, en in afwachting daarvan te bezien of de huidige nationale systemen kunnen worden geharmoniseerd, en daarbij uit te gaan van het oordeel van onafhankelijke voedingsdeskundigen en wetenschappers over de te hanteren criteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Schermers, Van der Vlies en Zijlstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (31532).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Schermers c.s. (31532, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schermers/Wiegman-van Meppelen Scheppink (31532, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31532, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31532, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.