Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 66, pagina 5308

Noot 1 (zie blz. 5298)

Interpellatievragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een verschil in uitleg van de passage over ontslagrecht in het Najaarsakkoord 2008 door de minister en de vakbonden (ingezonden 19 maart 2009)

1

Heeft u in het najaarsakkoord de afspraak gemaakt om de door de kantonrechter toe te kennen ontslagvergoeding voor inkomens vanaf €75 000 te maximeren op een jaarsalaris en bij deze afspraak de onderhandelingsvrijheid onverlet te laten? Wat is toen afgesproken over onderhandelingsvrijheid?

2

Acht u het voorgestelde wetsartikel, dat bepaalt dat de rechter ongeacht gemaakte afspraken tussen partijen, maximaal het jaarsalaris mag toekennen, in overeenstemming met onderhandelingsvrijheid? Zo ja, waarom?

3

Wat is onderhandelingsvrijheid als de rechter hierin moet treden?

4

Kunt u uiteenzetten wat de rechtvaardiging is dat een ontslagvergoeding bij een jaarsalaris van €74 999 enkele malen dat bedrag kan bedragen en bij een jaarsalaris van €75 000 slechts eenmaal dat bedrag?

5

Bent u van mening, ook gezien het advies van de Raad van State, dat een ondeugdelijk wetsvoorstel bij de Kamer is ingediend?