Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 66, pagina 5306-5307

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 maart 2009 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31792-V, 31700-V, 31700-VII en 31430 heeft aangenomen.

 • De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende brieven

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van concessies voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden - 23645-286

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van het EP-lid Busuttil over het Nederlandse asielbeleid - 29344-71

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 10 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie over kritiek OPTA op de Postregeling - 30536-100

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk" - 31322-60

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie m.b.t. antidopingbeleid in Nederland bij paardensport en -fokkerij - 2009Z04574

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. bomenkap Aekingerzand in het Drents-Friese Wold - 2009Z04575

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Gefaseerde invoering van de API - 2009Z04695

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 - 2009Z04747

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 16 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief standpunt van de Nederlandse kinderarts-endocrinologen - 2009Z04750

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift antwoord op brief LTO - 2009Z04858

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming deelname UWV WERKbedrijf aan rondetafelgesprek over het advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw - 2009Z04876

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 17 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Ontwikkelingen Wsw-traject fam. De G. - 2009Z04887

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 17 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan Stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Breda e.o. - 2009Z04899

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief VO Platform te Den Haag aan minister van OCW over subsidieregeling risicoregio's onderwijsarbeidsmarkt - 2009Z04936

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming voor rondetafelgesprek voorzitter van College van procureurs-generaal over de samen­werkingsafspraken politie en de hoofdlijnen van de structuur van het politiebestel - 2009Z04979

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 maart 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk:

 • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (31891);

b. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (31892).