Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 40, pagina 3605-3623

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Elf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 23 december 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31563, 31364, 31365, 31525, 31550, 31562, 31318, 31356, 31706, 30436, 31713, 31419, 31577, 31548, 31519, 31567, 31441, 31559, 31514, 31707 en 31038 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing) - 31821

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingsstructuur voor rechterlijke ambtenaren - 31822

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden) - 31823

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) - 31824

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163) - 31826

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 23 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht - 31828

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding - 31829

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten - 31830

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 29 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) - 31832

 • Lijst van ingekomen stukkenminister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 30 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag - 31833

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Verzoek om kabinetsreactie op rapporten met betrekking tot handhaving - 17050-367

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antwoorden vragen cie VW inzake voortgangsrapportage Zandmaas en grensmaas - 18106-193

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WODC-onderzoek effectiviteit glijdende schaal - 19637-1244

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Spoedbrief ten behoeve van de tweede termijn AO Asielbrief - 19637-1245

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toescheidingsovereenkomst met Suriname - 20361-134

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de informele ministeriële bijeenkomst in Praag op 8 januari 2009 - 21501-02-866

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de extra informele Ecofin van 18 december 2008 te Parijs - 21501-07-635

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet en uitkomsten Ecofin inzake Depositogarantiestelsel - 21501-07-636

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Addendum Stabiliteitsprogramma Nederland 2008 - 21501-07-637

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Groep Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen - 21501-07-638

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending verslag van de informele Ecofin van 18 december 2008 - 21501-07-639

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 8 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Top 11-12 dec. 2008 te Brussel - 21501-20-415

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 en 2 december - 21501-30-198

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouwraad van 18-19 december 2008 - 21501-32-316

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 januari 2009 - 21501-32-317

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de VTE-Raad (telecom) - 21501-33-203

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag VTE-Raad (energie) d.d. 8 december 2008 - 21501-33-204

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 31 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag OJC Raad 20 november 2008 - 21501-34-110

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concessie 2008 HSL-Zuid - 22026-284

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke stukken inzake de HSL-Zuid - 22026-285

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake telegeneeskunde - 22112-751

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake grondstoffen - 22112-752

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding kabinetsreactie Groenboek Onderwijs en Migratie - 22112-753

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake Strategic Energy Review 2 - 22112-754

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn Inzake Energielabelling - 22112-755

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Wind op Zee - 22112-756

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake olievoorraden - 22112-757

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn inzake labelling banden - 22112-758

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Beschikking inzake een netwerk voor waarschuwing en informatie kritieke infrastructuur (CIWIN) - 22112-759

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) - 22112-760

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten - 22112-761

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake gemeenschappelijk Visserijbeleid - 22112-762

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake Oostelijk Partnerschap - 22112-763

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uniform btw-tarief: aspecten en overwegingen in kort bestek - 22112-764

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Emissies van Corus Staal BV - 22343-220

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

verzoek lid Vendrik inzake overgewicht - 22894-201

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang en knelpunten rookvrije horeca - 22894-206

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op vragen gesteld tijdens het AO over het HPV vaccin - 22894-208

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gezondheidsverschillen op basis van sociaaleconomische verschillen - 22894-209

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt letselpreventie - 22894-211

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Hamer inzake het uitbreiden van het aantal wijkverpleegkundigen - 23235-86

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de JBZ-Raad, 27 en 28 november 2008 - 23490-536

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad, 15 en 16 januari 2009 - 23490-537

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid in het openbaar busvervoer - 23645-273

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz) - 24095-231

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie over de stand van zaken van het onderzoek dat door de Consumentenautoriteit naar Pretium Telecom is verricht - 24095-232

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht samenstelling adviescolleges 2007 en aantal tijdelijke- en eenmalige adviescolleges 2008 - 24503-41

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening - 24515-145

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 30 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassingen van het kansspelbeleid - 24557-93

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aansluiting pij-tbs - 24587-318

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Dibi, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 juli 2008, over jeugdzorg en jeugdreclassering in de zaak Pascal Keizer - 24587-319

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteit van de dienstverlening IB-Groep en stand van zaken functioneren Studielink - 24724-85

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding inspectierapport "Voorkomen van separatie van psychiatrische patiënten vereist versterking van patiëntgerichte zorg" - 25424-75

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen n.a.v. het algemeen overleg BOPZ en toezeggingen n.a.v. het plenaire debat separatie en fixatie - 25424-76

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Persoonlijke kilometerbudgetten (pkb's) voor het bovenregionaal vervoer van mensen met een mobiliteitsbeperking (Valys) voor het jaar 2009 - 25847-75

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toegankelijkheid Spoor: toezeggingen AO 4 september 2008 - 25847-76

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief Arbo-onderwerpen: reactie op Gezondheidsraadadviezen stralingsdosimetrie en luchtwegallergie en SER-adviesaanvraag ARIE - 25883-138

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Structuurvisie buisleidingen - 26018-11

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de 63ste Eerste Commissie van de AVVN - 26150-65

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag jaarvergadering IMF Wereldbank - 26234-89

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Karabulut om een brief van dhr Van Hulst op de Taskforce Ant. Ned - 26283-48

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verwijsindex Antillianen / Verwijsindex risicojongeren - 26283-49

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet bij internationaal duurzaam bosbeheer - 26407-37

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarplannen 2009 SUWI-organisaties - 26448-390

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - 26485-62

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitgebreide kabinetsreactie op SER-advies Duurzame globalisering - 26485-63

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapporten actualisering kandidatenvergelijking project vervanging F-16 - 26488-129

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervanging F-16: briefing kandidatenvergelijking - 26488-130

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten actualisering kandidatenvergelijking project Vervanging F-16 - 26488-131

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Endlife update F-16 - 26488-132

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Kortenhorst en Voordewind betreffende de kandidatenevaluatie voor opvolgers van het F-16 - 26488-133

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Van Miltenburg ingediend tijdens het VAO zorgzwaartebekostiging (26 631, nr. 285) - 26631-289

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Meavita Nederland - 26631-290

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de Voorhang wijziging tarieven Regeling diervoeders - 26991-240

 • voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Atsma J.J. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Acceptatie van homoseksuele gerichtheid in levensbeschouwelijke kring - 27017-46

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IJsselmeerziekenhuizen VII - 27295-117

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlate toezending voortgangsrapportage invoering competentiegericht onderwijs door scholen - 27451-100

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op Examenverslag 2007-2008 - 27451-99

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bezwaarprocedure EPD - 27529-54

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vroeg-op-Stapprijs - 27565-81

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit - 27625-128

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 27659-105

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 27659-106

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IJzeren Rijn; tunnelplan Weert e.o. - 27737-32

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruik mechanische ventilatie bij rampen en incidenten - 27801-65

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen - 27834-53

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapportage met betrekking tot het tijdbestedingsonderzoek - 27923-73

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het overlijden van sergeant Weijdt op 19 december 2008 - 27925-327

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontslagvergoedingen voor bestuurders Connexxion - 28165-95

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteitssystemen diertransport - 28286-255

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek lid Graus over zwaar mishandelde hond - 28286-256

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO 29 oktober 2008 inzake rapport "Dieper duiken in het schuim" - 28325-97

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang acties ventilatie en open verbrandingstoestellen - 28325-98

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De uitkomst van het overleg met de Federatie Opvang - 28345-74

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kinderen als getuigen en slachtoffers van huiselijk geweld - 28345-75

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beloningsbeleid staatsdeelnemingen - 28479-42

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 - 28481-5

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO m.b.t. de kwestie van overgang van pacht van een natuurlijke persoon naar een rechtspersoon in relatie tot het beleid van Domeinen - 28625-64

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de besprekingen in Genève over de toekomst van de regio n.a.v. het conflict in Georgië - 28676-72

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag NAR-ministeriële te Brussel 2 en 3 december 2008 - 28676-73

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gedwongen opvoedingsondersteuning - 28684-190

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak juni-november 2008 - 28684-191

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De stand van zaken t.a.v. de klokkenluiders Bos, Schaap en Spijkers - 28844-34

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aansluitbeleid elektriciteit - 29023-65

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag reis Minister Koenders aan Rwanda en DR Congo en uitvoering motie-Ferrier c.s. 31700 V, nr. 35 - 29237-84

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De patiënt centraal door omslag naar functionele bekostiging - 29247-84

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op IGZ-rapport "Het resultaat telt! 2007" - 29247-85

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Prestatiebekostiging in de medische specialistische zorg - 29248-74

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van der Veen c.s. over prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment - 29248-75

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteit rechterlijk functioneren - 29279-84

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op de herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-85

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak - 29279-86

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsmarktbrief 2008 - 29282-79

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapporten inzake synthetische biologie - 29338-77

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het eindrapport "Passende Publieksparticipatie leidt tot betere besluitvorming" - 29385-42

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheidshamers voor auto's - 29398-129

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen en moties aangaande het CBR - 29398-130

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het tonen van afschrikwekkende beelden van verkeersongevallen om een schrikbeeld op te roepen bij automobilisten - 29398-131

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concept wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met de toelating van de Segway tot het verkeer - 29398-132

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Erkenning buitenlandse apk - 29398-133

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO Verkeersveiligheid over begeleid rijden - 29398-134

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisgeving t.a.v. besluitvorming Nota Ruimtebudget - 29435-218

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen inzake Woonbron en de SS Rotterdam - 29453-95

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007 en Verslag financieel toezicht 2008 - 29453-96

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van der Veen cs. over het tarief van apotheekhoudenden - 29477-80

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpregeling tot vervanging van de bijlage Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-81

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken beleggingsverzekeringen - 29507-75

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken kabinetsreactie Noordzij - 29515-277

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gratis uittreksel uit het handelsregister - 29515-278

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen uit het AO Rapport Commissie Dekker - 29515-279

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel Toezegging uit het AO Rapport Commissie Dekker - 29515-280

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Follow-up rapport van de Wereldbank over het Nederlandse Regeldrukprogramma voor bedrijven - 29515-281

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse bijdrage aan de maritieme EVDB-operatie Atalanta in de wateren rond Somalië - 29521-90

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van het banenoffensief voor vluchtelingen - 29544-183

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Najaarsrapportage cao-afspraken 2008 - 29544-184

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Benchmarkonderzoeken naar bureaucratie in het onderwijs - 29546-15

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de grondprijsmonitor 2006 - 29576-46

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 november 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt samenwerkingsafspraken en politiewet - 29628-110

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantw vr cie naar aanleiding van een brief van de Nederlandse Politiebond en de Algemeen Christelijke Politiebond - 29628-111

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Convenanten Aldersadvies over de toekomst van Schiphol en de regio - 29665-115

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanmelding Habitatrichtlijngebieden Noordzee - 29675-63

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rust- en voorbereidingstermijn, continuïteit rechtsbijstand en medische check voor asielzoekers - 29689-243

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planning curatieve ggz - 29689-244

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie zak- en kleedgeld - 29689-245

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

RVZ-advies Uitgavenbeheer in de gezondheidszorg - 29689-246

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kamerbrief "bescherming in de regio" - 29693-15

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Negende voortgangsrapportage terrorismebestrijding - 29754-140

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009, de Voortgangsrapportage 2008 en de Trendanalyse 2008 - 29754-141

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek De Roon over een nieuwe groep radicale moslims - 29754-142

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wachtlijsten jeugdzorg - 29815-178

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg inzake de wachtlijsten in de gesloten jeugdzorg - 29815-180

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en Voortgangsrapportage jeugdzorg 2008 - 29815-181

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie rapport commissie fundamentele herbezinning Wsw - 29817-38

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek "De economische omvang van het auteursrecht in Nederland" - 29838-13

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie n.a.v. de begrotingsbehandeling inzake MIRT-Projectenboek 2009 en de stand van zaken van ERTMS. - 29893-78

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud - 29984-163

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Notitie "Slimmer, Sneller en Zuiniger op het spoor" van de ChristenUnie - 29984-164

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de 12e Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-36

 • voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, Jager H. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportages uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Verantwoording 2007 - 30111-48

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten van (na)zorg gerelateerd aan uitzendingen - 30139-52

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Convenanten Landelijk Zorgsysteem Veteranen - 30139-53

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De financiële positie schoolbesturen in het vo - 30183-16

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 februari 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Gesthuizen (2008-2009, 31 700 - XIII, nr. 43) - 30196-45

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten onderzoek Economische instrumenten voor duurzaam hout vertraagd - 30196-46

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Energielabel voor woningen - 30196-47

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007 van TNO en de Rapportage Sport 2008 van het Sociaal- en Cultureel Planbureau - 30234-22

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO pensioen 3 december 2008 - 30413-118

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Voertuigreglement en het Reglement rijbewijzen - 30421-25

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties en toezegging naar aanleiding van wetswijziging Wet bopz (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) - 30492-31

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving Binnenvaartwet - 30523-25

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gesprekken met bedrijven en vakbonden postmarkt - 30536-88

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

A4 Delft - Schiedam - 30561-14

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie van de leden Van der Ham en Dibi over legesheffing voor studenten en onderzoekers - 30573-30

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009 - 30597-43

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsmaatregelen psychosociaal - 30597-45

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang "zuiver"persoonsgebonden budget - 30597-46

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs - 30800-VIII-100

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 februari 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De getalsverhouding tussen leerlingen en onderwijzend personeel - 30800-VIII-105

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 maart 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie materiële exploitatiebekostiging VO - 30800-VIII-85

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2006

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's - 30800-XIV-98

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 april 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede voortgangsrapportage verbeterprogramma Sneller Veiliger - 30805-12

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Urgente behoefte van lucht-grondwaarnemingscapaciteit t.b.v. ISAF Stage III - 30806-5

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitst beantw feitelijke vragen inzake de urgente behoefte aan lucht-grondwaarnemingscapaciteit voor ISAF Stage - 30806-6

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aangaande de urgente behoefte van lucht-grondwaarnemingscapaciteit ten behoeve van ISAF Stage III - 30806-7

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inhuur lucht-grondwaarnemingscapaciteit voor ISAF III - 30806-8

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoording ZonMw 2007 - 30850-27

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitsluiting van jong gehandicapten van woonvoorzieningen - 30859-11

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang en resultaten Impulsprogramma Zwerfafval - 30872-13

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Ontwerpbesluit wijzigingen in verband met de implementatie van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen - 30872-14

 • voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Koopmans G.P.J. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Staat van de dualisering - 30902-15

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

3e Nota van Wijziging - 30907-12

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling Verdragen inzake een workshop m.b.t. Atoomenergie en over steun Franse strijdkrachten voor Nederlands schip tegen piraterij - 30952-16

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Notawisseling verdragen Suriname inzake training en opleiding Ned. Militairen en Ned. Burger personeel - 30952-17

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Administratief Akkoord met de Arabische Republiek Egypte inzake technische samenwerking; Caïro, 21 mei 2008 - 30952-18

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling verdragen inzake goederencontroles aan de grenzen en de exploitatie van het Caribische Centrum voor Epidemiologie - Bijlage 8 bij de internationale overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen - Multilateraal verdrag inzake de exploitatie van het Caribisch Centrum voor Epidemiologie - 30952-19

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling Verdrag inzake normen voor zeevarenden inzake opleiding enz en wijz Verdrag tot regeling van de walvisvangst - 30952-20

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van verschillende Bijlage(n) bij verdragen - 30952-21

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen Verdrag betreffende de uitwatering van schepen - 30952-22

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling Verdrag inzake Status militair en burger personeel tijdens militaire training en oefeningen op Ned. Antillen en Aruba - 30952-23

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Digitaal Klantdossier en eenmalige gegevensuitvraag - 30970-23

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering notificatieplicht ex artikel 34 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 - 30977-18

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rol CTIVD bij veiligheidsonderzoeken - 30977-19

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere kabinetsreactie beleidsdoorlichting Arbeidsverhoudingen - 30982-5

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van Zaken Zorg- en Adviesteams (Zat's) - 31001-59

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenevaluatie experiment Verbetering verantwoording en begroting - 31031-22

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel in Le Soir getiteld "Le grand mensonge de Fortis" - 31052-16

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gegevens Belastingdienst - 31066-67

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 31 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag - 31083-28

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Elektronische bekendmaking - 31084-10

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM) - 31089-25

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aansprakelijkheid toezichthouders - 31123-2

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Deltaplan inburgering - 31143-36

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Integratiebeleid - 31143-37

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Over het rapport Nationale Landschappen: Beleidsdilemma's in de praktijk - 31200-XIV-213

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 april 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Percentage verruiming melkquota - 31209-66

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Werkprogramma "Warmte op stoom" - 31209-67

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Offerteverzoek onderzoek prijsniveau biobrandstoffen in 2020 en rapport 20-20 haalbaarheid 20% biobrandstoffen - 31209-68

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging onderzoek naar de elasticiteit van de maatregelen uit het Actieplan Werving & Behoud - 31243-14

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstellen WK voetbal 2010 Programma - 31250-51

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen en voornemens op het beleidsveld landschap - 31253-1

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 26 oktober 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale dag van de Rechten van de Mens d.d. 10 december 2008 - 31263-24

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage "Activiteiten en doelstellingen van Nederlandse organisaties gelieerd aan Milli Görüs" - 31268-12

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbevelingen Commissie Onderwijstijd - 31289-49

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31301-9

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

KiM-rapport "De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming" - 31305-100

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Milieuscenario's kilometerprijs - 31305-101

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Start certificering en aanbesteding Anders Betalen voor Mobiliteit - 31305-102

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenevaluatie beleidsdoorlichtingen - 31308-5

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maximum premie WGA - 31311-26

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie experiment innovatieve kinderopvang - 31322-50

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Spoorboekje ziekenhuisverplaatste zorg - 31322-51

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr m.b.t. wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet (31324) - 31324-(R1844)-12

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële maatregel marginale gasvelden - 31349-5

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek - 31369-5

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WTV-regeling - 31371-78

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatieverstrekking kredietcrisis - 31371-79

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WTV-regeling - 31371-80

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WTV-regeling - 31371-81

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WTV-regeling - 31371-82

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

ETS, vliegbelasting en mogelijke kostenstapeling - 31396-5

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 3 Telecommunicatiewet - 31412-8

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31439-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31439-7

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota n.a.v. het verslag - 31452-7

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31452-8

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tenuitvoerlegging motie-Cramer c.s. inzake TechnoPartners - 31459-23

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concept-AMvB wijziging van het Besluit gebruik BSN in de zorg - 31466-15

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Cijfers internationaal cultuurbeleid - 31482-25

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst - 31490-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Motie-Sap toezending brief fiscale vergroening - 31492-7

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31504-(R1864)-5

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) - 31527-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van Wijziging inzake Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) - 31527-7

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op initiatiefnota "stilstaan bij parkeren" - 31529-3

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31531-6

 • Tweede Kamerlid, Hoopen ten J. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31546-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31546-7

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31556-6

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31556-7

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Middelen voor taal en rekenen in het mbo - 31567-26

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang en planning wetgeving Nederlandse Antillen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 31568-13

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Conclusies van de Ronde Tafel Conferentie van 15 december 2008 - 31568-14

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie BES-project zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling OCW - 31568-15

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tracé voor de Randstad 380 kV verbinding Noordring - 31574-4

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31575-7

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31589-7

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31589-8

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Spoorlijn Breda - Utrecht - 31700-A-72

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Motie spoor Breda-Utrecht - 31700-A-73

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen naar aanleiding van het algemeen overleg MIRT - 31700-A-74

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie n.a.v. de motie-Van der Ham en Vendrik (TK 31700 A, nr 47) met het verzoek om een onderzoek naar het onderbrengen van de verwervings- en inrichtingsopgave van de EHS onder het MIRT - 31700-A-76

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen, gesteld in verschillende AO's, inzake verkeersveiligheid, wegen, spoor en binnenvaart - 31700-A-77

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afloop GSB gelden en groei middelen voor veiligheid in Gemeentefonds - 31700-B-11

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst provinciaal belastinggebied - 31700-C-10

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 4 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De rijksbrede uitgaven richting de Nederlandse Antillen - 31700-IV-28

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Outlook 2009 (jaarbericht van het Agentschap van het ministerie van Financiën) - 31700-IXA-5

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Luchthaven Twente - 31700-IXB-16

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Willekeurige afschrijving voor investeringen - 31700-IXB-17

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mensenrechteneducatie in Nederland - 31700-V-72

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag OVSE Ministeriële Raad 4 en 5 december 2008 - 31700-V-73

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

AIV-advies "Klimaat, energie en armoedebestrijding" - 31700-V-74

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken en verhaal kosten rechtsbijstand veroordeelde verdachten - 31700-VI-87

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Proactieve geschiloplossing door de overheid - 31700-VI-88

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieregeling Uitstapprogramma's Prostituees - 31700-VI-89

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Pechtold/Teeven over het voorkomen van concessies aan het opleidingsniveau bij togaberoepen - 31700-VI-90

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzing taakstraffen en wijzigingen - 31700-VI-91

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het ROB advies m.b.t. Grensoverschrijdende samenwerking - 31700-VII-50

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Openheid broncode chip rijkspas - 31700-VII-56

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikel Binnenlands Bestuur over overlast tijdens de jaarwisseling - 31700-VII-57

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) - 31700-VIII-122

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam - 31700-VIII-128

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen - 31700-VIII-129

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen" - 31700-VIII-130

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderwerp Bekostiging nieuwkomers in het basisonderwijs - 31700-VIII-131

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop roc's daarmee zijn omgegaan - 31700-VIII-132

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel t.a.v. de toezegging evaluatie verlaagd btw tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover - 31700-VIII-133

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Onderwijsraad "Partners in onderwijsopbrengst" - 31700-VIII-137

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afhandeling aangenomen moties defensiebegroting 2009 - 31700-X-69

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vastleggen uitzendgegevens in persoonsdossiers - 31700-X-70

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Project "Simulatoren (K)DC-10 en C-130" - 31700-X-71

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Boekestijn over buitenprofiel strategische luchttransportcapaciteit - 31700-X-72

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport onderzoek effectiviteit vrijstelling van uitzending vrouwelijke militairen - 31700-X-73

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Blauwdruk opleiding en training - 31700-X-74

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zuidas - 31700-XI-64

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluitvorming inzake instelling Basisregistraties Ondergrond - 31700-XI-65

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage bosonderhoud rondom Navo-vliegbasis Geilenkirchen - 31700-XI-66

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de percentageregeling beeldende kunst Rijksgebouwen, n.a.v. de motie-Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen (31 700 VIII, nr. 23) - 31700-XI-67

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Visiedocument toezicht goederenvervoer over de weg - 31700-XII-51

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen tegen fraude met de digitale tachograaf - 31700-XII-53

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit/Openbaar Ministerie - 31700-XIII-48

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte - 31700-XIV-119

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

VWA-rapportage Zodoende 2007 - 31700-XIV-121

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van Hijum REA-scholingsinstituten - 31700-XV-50

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ rapport Intensive Care niveau 1 - 31700-XVI-104

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen VWS-begroting 2009 - 31700-XVI-106

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op aangenomen en aangehouden moties Begroting VWS 2009 - 31700-XVI-107

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging overleg pakketbeheer 2008 - 31700-XVI-108

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervoersregeling teamsporters met een beperking - 31700-XVI-109

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie IGZ onderzoek Intensive Care niveau 1 - 31700-XVI-110

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavingskader Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) - 31700-XVI-111

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen inzake de begroting Jeugd en Gezin 2009 - 31700-XVII-34

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de gewijzigde motie-Van der Ham (D66) en Depla (PvdA), 31 700, XVIII, nr. 48, inzake het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie en de executie veilingen vastgoed - 31700-XVIII-56

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport Kraken en Leegstand - 31700-XVIII-57

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken moties en toezeggingen - 31700-XVIII-58

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Romaconferentie 5-7 november 2008 te Den Haag - 31702-15

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onbelaste kilometervergoeding - 31704-77

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Btw-vrijstelling CAM-artsen - 31704-78

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerp Nationaal Waterplan en ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen - 31710-3

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31751-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31751-7

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Taakstelling gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-2

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Leidraad bewerkelijke zaken van de Raden voor Rechtsbijstand - 31753-3

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie inzake brief project FRISC - 31781-2

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 24 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vereenvoudiging energienota en stand van zaken standaardcontracten energie - 31783-2

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verwerving belang in RFS Holding door de Staat - 31789-2

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 16 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31790-5

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota 2008 - 31792-2

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Amendement nr. 4 van de leden Gill'ard cs - 31792-V-6

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat toezeggingen gedaan in het AO inzake de Milieuraad en de klimaatconferentie in Poznan op een later tijdstip worden ingelost - 31793-3

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Oprichten Stichting Afvalfonds - 31820

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties - 31834

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Gegaste containers: vertrouwelijke briefing en werkbezoek - 2008Z08985

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Klacht inzake een gedetineerde met hiv - 2008Z09002

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 10 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Agenderen brief project Apache Block II upgrade - 2008Z09068

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 11 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Technische briefing gevolgen transportverordening voor kleinschalige houderij - 2008Z09100

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) - 2008Z09125

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

ETS luchtvaart en vliegbelasting - 2008Z09277

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek reactie brief Samenwerkende Tamilorganisaties in Nederland - 2008Z09283

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 12 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzamelbrief van december 2008 - 2008Z09336

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. verschillende namen in paspoort - 2008Z09347

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 15 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek VCD actuele stand van zaken militaire tehuizen - 2008Z09549

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 16 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief met aanbevelingen ter verbetering van CBR - 2008Z09563

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 16 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek om technische briefing gewasbescherming - 2008Z09568

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aangenomen motie door gemeenteraad Staphorst t.a.v. het ontwerpaanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied - 2008Z09727

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. stressmeting bij paarden (en/of andere diersoorten) - 2008Z09728

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Examenkwestie Vespucci College te Curaçao - 2008Z09801

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Permanente bewoning van recreatiewoningen - 2008Z09923

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toepassing Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 2008Z09947

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verslag FATF plenaire vergadering oktober 2008 - 2008Z09973

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 18 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord aan de Fryske Rie - 2008Z10052

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 19 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van een antwoord op de brief van Quality Radio B.V. - 2008Z10107

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Antw vragen Eerste Kamer inzake Irak - 2008Z10154

 • minister-president, Balkenende J.P. - 22 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Lijst van ingekomen stukken

ZZP-indicatiebrief van de heer S. Bidlot - 2008Z10156

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift reactie op brief inzake het mantelzorgcompliment - 2008Z10194

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 22 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Stimuleringsprogramma "Beter in Meedoen" (WMO) - 2008Z10227

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 23 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de directie van kinderdagverblijf Zigzag - 2008Z10351

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 29 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. btw-berekening op brandstoffen - 2009Z00060

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 6 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief Milieudefensie en SBBM inzake betrokkenheid Rijk bij voorbereiding Logistiek Park Moerdijk - 2009Z00074

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 6 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Adviesrapport van DNB over de start van de derde fase van de EMU - 2009Z00099

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 7 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief aan FNV Bondgenoten inzake informatie van Arbeidsinspectie aan ondernemingsraden - 2009Z00108

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek afschrift brief aan Samenwerken Topklinische opleidingsZiekenhuizen - 2009Z00127

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brief aan de gemeente Almere inzake de matchingsregeling cultuurparticipatie - 2009Z00225

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantwoording van een vraag van de cie. inzake eetstoornissen bij meisjes - 2009Z00231

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

AWBZ geïndiceerde zorg - 2009Z00238

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 januari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Europese Zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163) (31826);

b. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) (31810);

 • - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31813, R1873);

 • - Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingsstructuur voor rechterlijke ambtenaren (31822);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden) (31823);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray (31815);

 • -Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten (31816);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel (31817);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo (31818);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle (31819);

 • - Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (31832);

d. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing) (31821);

 • - Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding (31829);

e. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten (31830);

f. de vaste commissies voor Financiën en voor Buitenlandse Zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) (31824);

g. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

 • - Aanpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (31809);

 • - Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (31814);

h. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (31811);

i. de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie;

 • - Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag (31833).