Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan - 31774

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) - 31775

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Verslag Milieuraad 20 oktober 2008 te Luxemburg - 21501-08-292

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties VAO Landbouw- en visserijraad 13 november 2008 - 21501-32-307

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

EU Jeugdraad 20 november 2008 - 21501-34-108

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit van voorstellen voor EU-regelgeving en -beleid - 22112-433

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 14 april 2006

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing sjabloon BNC-fiches - 22112-539

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 7 juni 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Omzetdaling in de horeca door het rookverbod - 22894-197

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-raad 27-28 november 2008 - 23490-532

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De meerkosten van de ov-chipkaart zoals opgenomen in het Aanvalsplan ov-chipkaart - 23645-264

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 12 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WOB-verzoek m.b.t. door TLS en RET opgestelde plan van aanpak realisatie van de landelijke migratie - 23645-265

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 11 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het schriftelijke overleg over rapporten Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-307

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Negende halfjaarlijkse rapportage Samenwerking UWV en Belastingdienst - 26448-387

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraken staatssecretaris inzake Motor Saab Next Generation - 26488-122

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 11 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet bij Europese discussie over genetisch gemodificeerde organismen - 27428-127

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bericht over ontslag de heer Kortenhorst (voorzitter van de Raad van Bestuur van Connexxion) - 28165-92

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op uitspraak van de rechtbank in Arnhem m.b.t. beroepszaak tussen een (ex-) bijstandsgerechtigde en de gemeente Arnhem - 28719-61

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-82

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting beleidsplan 2008-2012 van Ned. ver. van Maag-Darm-Leverartsen (MDL artsen) - 29282-76

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluitvorming in de Ministerraad ten aanzien van de inzet van het Nota Ruimtebudget voor afzonderlijke projecten - 29435-216

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Incident beambte politieregio Utrecht - 29628-108

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uiterlijke verschijningsvormen van de politie - 29628-109

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst CO en GGZ Nederland, medische opvang asielzoekers - 29689-179

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 26 februari 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatten Rapport Uitvoering ZVW 2007 van de NZa - 29689-228

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Karabulut c.s. (30545, nr. 60) en onderzoek IWI - 30545-67

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage "Het Hoogste Goed", onderdeel Onderzoek- en Wetenschapsbeleid - 31288-45

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Versterking kapitaal SNS REAAL - 31371-48

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inventarisatie rechtmatigheid/Verzoek van het lid Heijnen d.d. 30 oktober jl. om een review - 31371-49

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Luchthaven Twente - 31700-IXB-11

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea - 31700-V-59

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 12 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen cultuurbegroting - 31700-VIII-40

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting bij de Nota van wijziging - 31700-XI-13

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO fytosanitair onderzoek - 31700-XIV-16

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Glastuinbouw - 31700-XIV-17

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fusie Domeinen-GOB - 31700-XIV-18

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke beantwoording Wetgevingsoverleg Belastingplan 2009, Overige fiscale maatregelen 2009 en Fiscale onderhoudswet 2009 - 31704-38

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontslag en benoeming minister voor Wonen, Wijken en Integratie - 31776-1

 • minister-president, Balkenende J.P. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over het (brede) persbeleid - 31777

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven