Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag aanstaande ook te stemmen over drie voordrachten van de vaste commissie voor Justitie ter vervulling van drie vacatures in de Hoge Raad.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Jager.

De heer Jager (CDA):

Voorzitter. Namens de commissie voor Verkeer en Waterstaat verzoek ik u, het verslag van het algemeen overleg naar aanleiding van de nota Anders Betalen voor Mobiliteit toe te voegen aan de agenda van de volgende week.

De voorzitter:

Ik zal het toevoegen aan de agenda van een van de volgende weken. Ik zal mijn best doen om het VAO zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Het woord is aan de heer Van Bochove.

De heer Van Bochove (CDA):

Voorzitter. Morgenavond is de re- en dupliek van het debat over activiteiten van de Marokkaanse inlichtingendienst in Nederland. De CDA-fractie heeft er behoefte aan dat ook de minister voor WWI bij dat debat aanwezig is. Enerzijds praten wij over een vraagstuk waar de minister van Buitenlandse Zaken wordt gevraagd om de komende week in Marokko tegen op te treden, maar tegelijkertijd behelst dit een integratieprobleem in Nederland. Daarom lijkt het ons verstandig dat de minister voor WWI bij dat debat aanwezig is.

De voorzitter:

Maar gaat u hem dan ook wel bij dat debat betrekken, want er alleen maar bij zitten, lijkt mij nu ook niet zo prettig.

De heer Van Bochove (CDA):

Uiteraard, voorzitter, als de minister voor WWI erbij aanwezig is, zullen wij hem bij het debat betrekken.

De heer Dijsselbloem (PvdA):

Ik vind het een beetje raar. Het is een tweede termijn en in de eerste termijn was de minister voor WWI er niet bij. Er zaten al drie ministers en dat zouden er dan nu vier worden. Het gaat nu nog om de afronding van het debat waarin twee thema's centraal stonden. In de eerste plaats de reis die de imams naar Marokko hebben gemaakt. Dat is meer een punt voor Justitie en daar is de minister van Justitie al uitgebreid op ingegaan. Het tweede was de reis van onze minister van Buitenlandse Zaken naar Marokko. Daar hebben wij het met minister Verhagen over gehad. Ik zie de noodzaak dus niet.

De voorzitter:

Nee, ook ik vind het een beetje ingewikkeld.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik zie de moeilijkheid ook wel, maar ik ben het toch met de heer Van Bochove eens dat dit wel degelijk ook een integratiekwestie is. Dus als het even kan, zou ook ik de minister voor Integratie er wel bij willen hebben. Ik vond het al jammer dat die er in eerste termijn niet was.

De voorzitter:

Die was toen niet gevraagd!

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering in ieder geval doorgeleiden naar het kabinet. Aldus besloten.

Het woord is aan de heer Van der Ham, maar die blijkt er niet te zijn. Dan is het woord aan mevrouw Van Velzen. Woensdag rappeldag?

Mevrouw Van Velzen (SP):

Dat wil ik eigenlijk afschaffen, mevrouw de voorzitter, maar ik doe toch nog een poging. Zeven weken geleden heb ik vragen gesteld over het importverbod op Chinese zuivelproducten. Het gaat om een belangrijk onderwerp en zeven weken lang geen antwoord krijgen, vind ik niet acceptabel. Ik zou u, voorzitter, mede-eigenaar willen maken van mijn probleem. Ik zou deze vragen dan ook eigenlijk mondeling willen stellen, wellicht in de vorm van een interpellatie. U zegt het maar. Graag de vragen voor zessen vandaag beantwoord, waarbij ik reken op uw doorzettingskracht om te voorkomen dat wij hiermee de plenaire agenda moeten vervuilen.

De voorzitter:

Daar reken ik ook op en ik zal met enige kracht het stenogram onder de aandacht van het kabinet brengen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Op mij kunt u rekenen, maar ik kan mijn eigen Kamervragen niet beantwoorden. Ik kan ze wel beantwoorden, maar ik weet dan niet of dat ook de mening van het kabinet is. Ik heb daar toch echt het kabinet voor nodig.

De voorzitter:

Ik deel uw zorg.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Mijn tweede verzoek betreft de beantwoording van de vragen die ik op 28 oktober heb gesteld. Hoewel dat nog maar drie weken geleden is, zou ik ook daar graag antwoord op willen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram onder de aandacht brengen van het kabinet.

Naar boven