Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over commerciële vluchten van het vliegveld Twente, te weten:

- de motie-Ten Broeke over het treffen van voorbereidingen voor openstelling van vliegveld Twente (31200 IXB,31200-XII, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik zie de heer Madlener nu op het spreekgestoelte staan. Ik heb zijn naam echter niet op mijn lijstje staan.

De heer Madlener (PVV):

Ik durf al bijna niets meer te zeggen, voorzitter.

De voorzitter:

Nou..., als dat het resultaat is! Gaat uw gang voor uw stemverklaring.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter, geachte Kamerleden. De PVV is voor snelle openstelling van vliegveld Twente; het heeft namelijk al te lang geduurd. De openbare aanbesteding moet daarom zo spoedig mogelijk starten. Een onderhandelingstraject met maar één gegadigde vinden wij een te groot risico, want je loopt de kans dat je daarna alsnog een openbare aanbesteding moet doen. Dat is de reden waarom wij tegen de motie van de VVD zullen stemmen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (31200-IXB, 31200-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.

Naar boven