Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 8, pagina 519-520

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet houdende Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake de invoering van een tweetal nieuwe begrotingen (Vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (31204).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de actuele veiligheidssituatie in Birma (31214);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van het Actieplan Veilig ondernemen deel 3 (28684, nr. 116);

 • een, over het rapport "Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim" (31200-VI, nr. 3);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de mogelijke deelname van Nederlandse Europarlementariërs aan een debat in de Tweede Kamer (31202, nr. 3);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van het Eindadvies "Kernadvies" (30187 en 31200-VIII, nr. 45);

 • een, ten geleide van Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008 (31216);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van verslag van de Informele Ecofin Raad (21501-07, nr. 575);

 • een, inzake reacties op de consultatie van het conceptbesluit en toelichting hierop (31086, nr. 9);

 • een, over belasting overheidsbedrijven (31213);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van jaarverslag bodemsanering over 2006 (30015, nr. 19);

 • een, ten geleide van ontwerpbesluitwijziging van diverse besluiten implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG (30872, nr. 4);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over Urgentie Programma Randstad (31089 en 30504, nr. 4);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over wijziging tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza (28807, nr. 124);

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de brief van de Twentse zorgcentra (24170, nr. 74);

 • een, over de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (29538, nr. 58);

 • een, over de waardering van mantelzorgers (30169, nr. 10);

twee, van het Presidium, te weten:

 • een, over de verwerking vastgestelde Raming voor 2008 in hoofdstuk A van de Rijksbegroting (30996, nr. 25);

 • een, inzake evaluatie Reglement van Orde 2007 (31217);

een, van de Raad van Economische Adviseurs (31200, nr. 37);

een, van het Milieu- en Natuurplanbureau (31060, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie gemeente Stadskanaal m.b.t. leerlingenvervoer;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake toezending afschrift van brief aan EK over luchtkwaliteit;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van afschriften van antwoorden over sporttransport gevaarlijke stoffen;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de eenmalige verificatiesluiting Europoortkering.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Financiën gezamenlijk:

 • - Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake de invoering van een tweetal nieuwe begrotingen (Vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (31204).