Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 30, pagina 2351-2353

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 november 2007 over gezichts­opname voor reisdocumenten.

De voorzitter:

U weet dat het kerstregime wordt gevolgd. Dat betekent dat u moet volstaan met het indienen van moties.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Er heeft een AO plaatsgevonden over de gezichtopnames voor reisdocumenten. De staatssecretaris heeft niet willen toezeggen dat die maatregel van tafel gaat. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,Van der Burg

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het voornemen heeft om gezichtsopnamen voor reisdocumenten aan de balie van het gemeentehuis mogelijk te maken;

van mening dat het maken van gezichtsopnamen voor reisdocumenten en eventuele andere identiteitsbewijzen geen taak van de overheid is;

voorts van mening dat er geen zwaarwegende argumenten zijn om het maken van gezichtsopnamen voor reisdocumenten en eventuele andere identiteitsbewijzen aan de gemeenten over te laten;

verzoekt de regering, het voornemen om gezichtsopnamen voor reisdocumenten en eventuele andere identiteitsbewijzen aan de balie van het gemeentehuis mogelijk te maken, in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Burg en Brinkman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 33(25764).

De heer Knops (CDA):

Voorzitter. In het debat dat wij met de staatssecretaris hebben gevoerd over het al dan niet maken van gezichtsopnamen op gemeentehuizen, is heel nadrukkelijk aan de orde geweest het element van veiligheid. Zijn er voldoende redenen om omwille van de veiligheid, de productie van dit soort documenten op gemeentehuizen te laten plaatsvinden of niet? Dat is voor mijn fractie een heel belangrijke afweging in het proces. Op dit moment is die reden er niet. Wij sluiten niet uit dat in de toekomst die reden er wel zou zijn, en dat daarom wel besloten zal moeten worden om de productie van dergelijke documenten op gemeentehuizen te laten plaatsvinden, maar vooralsnog is daar wat ons betreft geen reden toe. Dat is de reden waarom ik samen met collega's Heijnen en Anker de volgende motie heb voorbereid.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment vanuit veiligheidsoverwegingen geen dwingende redenen zijn om het maken van gezichtsopnamen door gemeenten te laten verrichten;

overwegende dat het maken van gezichtsopnamen ten behoeve van reisdocumenten derhalve thans niet noodzakelijkerwijs een publieke taak is;

constaterende dat de regering wil vasthouden aan het compromisvoorstel, waarbij het maken van gezichtsopnamen zowel door de fotobranche als door de gemeenten kan geschieden;

verzoekt de regering, af te zien van het voornemen tot het laten maken van gezichtsopnamen voor identiteitsbewijzen en reisdocumenten op gemeentehuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Knops, Heijnen en Anker. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34(25764).

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Overheden die op de commerciële markt gaan en daardoor in een concurrentiepositie komen met de particuliere sector, dat vinden wij niet wenselijk. Vandaar dat ik, mede namens collega Van der Burg, de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat overheden zich aan hun kerntaken moeten houden;

verzoekt de regering, in de toekomst geen wet- en regelgeving te maken, waardoor overheden activiteiten kunnen ontplooien, waarbij zij direct of indirect taken die behoren tot het terrein van de particuliere sector, overnemen of gaan verrichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Brinkman en Van der Burg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35(25764).

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Wij staan niet afwijzend tegenover het voornemen van de staatssecretaris om pasfoto's voor reisdocumenten in de toekomst op het gemeentehuis te laten maken. Dat is een vorm van dienstverlening en het is ook veiliger, zeker als wij in de toekomst ook vingerafdrukken zullen laten maken. Dat voorkomt identiteitsfraude. Er is echter onduidelijkheid over de mogelijke kosten die de branche in het verleden heeft gemaakt toen er nieuwe eisen zijn gesteld.

De voorzitter:

Het is u wellicht ontgaan dat wij het kersregime volgen.

De heer Van Raak (SP):

Iedereen heeft echter een korte inleiding gehouden.

De voorzitter:

Dat is mij dan ontgaan. Ik zat de post te doen en heb niet goed geluisterd.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de fotobranche bij de invoering van de nieuwe regels voor pasfoto's investeringen heeft moeten doen in apparatuur en opleiding;

van mening dat de middenstand niet de dupe mag zijn van veranderende wet- en regelgeving;

verzoekt de regering, vóór invoering van gezichtsopname aan de balie van gemeentehuizen te onderzoeken welke investeringen door fotozaken zijn gedaan, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Raak. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36(25764).

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten:

Er is inderdaad een algemeen overleg geweest over gezichtsopnamen voor reisdocumenten. Ik heb begrepen dat het voorstel van het kabinet daar onder druk is komen te staan vanwege het compromis dat is gesloten, namelijk dat er opnamen aan de balie kúnnen worden gemaakt. Dat vind ik spijtig. Ik zal bij de verschillende moties aangeven waarom.

In hun motie spreken mevrouw Van der Burg en de heer Brinkman uit dat gezichtsopnamen voor reisdocumenten nooit aan de balie mogen worden gemaakt. Wij geloven echter echt dat dat beter is voor de veiligheid. Wij weten allemaal dat lookalike fraude veel voorkomt. Dat is een van de grootste ergernissen van de burger, en niet voor niets is die terechtgekomen in het beleidsprogramma van het kabinet. Het veroorzaakt veel administratieve lasten en kosten. Ik ontraad het de Kamer ernstig om het besluit in de motie om het echt nooit te mogen doen, aan te nemen, nu en in de toekomst. Er zitten, misschien niet aan het compromis, maar wel aan het oorspronkelijke voorstel veel voordelen.

Daarmee kom ik op de motie van de heren Knops, Heijnen en Anker. Zij spreken in de motie uit dat gezichtsopnamen thans niet aan de balie zouden moeten plaatsvinden. Dat beschouw ik in dit geval maar als een voorschotje op de toekomst. In mijn reactie op de motie van mevrouw Van der Burg en de heer Brinkman heb ik al aangegeven waarom het wel van belang is. De heer Knops heeft gezegd dat het oorspronkelijke voorstel van het kabinet beter is dan het compromis dat omwille van de economische kant van de zaak is gesloten, waardoor fotografen ook nog de mogelijkheid hebben die foto te maken. Ik heb daar op zichzelf begrip voor. Het zal geen geheim zijn dat ik het oorspronkelijke voorstel ook beter vond. Soms moet je echter compromissen sluiten in het leven. Wij vinden dat er een alleszins redelijk compromis op tafel ligt, dat aan beide partijen tegemoetkomt. De heren Knops, Heijnen en Anker vinden dat het thans nog niet noodzakelijkerwijs een publieke taak is en zij verzoeken mij om nader in te gaan op de veiligheidsoverwegingen. Zij staan er niet afwijzend tegenover als er in de toekomst wel een reden is om hiertoe over te gaan. Over deze motie laat ik het oordeel graag aan de Kamer.

Door de leden Brinkman en Van der Burg is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht, in de toekomst geen wet- en regelgeving te maken waardoor overheden activiteiten kunnen ontplooien, waarbij zij direct of indirect taken die behoren tot het terrein van de particuliere sector, overnemen of gaan verrichten. Aanvaarding van deze motie wil ik ernstig ontraden. Er kan soms reden zijn om dat wel te doen.

Dan de motie van de heer Van Raak. Ik ben blij met de steun van de SP-fractie in het algemeen overleg. Hij merkte terecht op dat het hier gaat om een van de ergernissen van burgers. Ik ben zeker bereid naar de kostenkant te kijken als het zover komt dat de gezichtsopnamen door gemeenten worden verricht. Gegeven de huidige situatie is dat niet aan de orde. Ook over deze motie laat ik het oordeel aan de Kamer. Het lijkt mij nu wat voorbarig, maar het zal wel nodig zijn als het maken van gezichtsopnamen door gemeenten wordt ingevoerd. Ik dank de heer Van Raak voor de morele steun op dit punt.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Volgende week dinsdag wordt over de moties gestemd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.