Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van voortgangsrapportages toetreding nieuwe lidstaten (23987, nr. 66);

 • een, ten geleide van reactie motie-Van der Laan c.s. (30800-V, nr. 5);

 • een, ten geleide van "Staat van de Europese Unie 2006-2007" (30802);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007) (30803);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake resultaten evaluatie van het ORET/MILIEV-programma in China (30800-V, nr. 6);

een, van de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van verslag Hoge Politieke VN Dialoog over internationale migratie en ontwikkeling te New York (29693, nr. 10);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de uitkomsten naar prestatiesturing bij de politie (30800-VII, nr. 3);

 • een, inzake reactie op het rapport van de Rfv over de gevolgen van de herwaardering van onroerende zaken (30800-B, nr. 3);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, ten geleide van Trendnota Arbeidszaken Overheid 2007 (30801);

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, ten geleide van onderzoeksrapport "Plaatsonafhankelijke dienstverlening. Een stap vooruit?" (29515, nr. 157);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van definitieve rapportage "Onderwijstijd in het VO" (27451, nr. 61);

 • een, over de Nota "Meer dan de Som" (29314, nr. 23);

 • een, over de mogelijkheden televisiekanaal met informatie over bestuur en parlement in Nederland (30800-VIII, nr. 5);

 • een, over de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007 (30820);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de zogenaamde "Spoedwet" Schuttedossier (30588, nr. 7);

 • een, inzake bericht van de MBO-raad dat het kabinet "woordbreuk" zou plegen (30800-VIII, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van kennisneming aan het "feitenverloop rondom de melding incident op Hr. Ms. Tjerk Hiddes" (30800-X, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de minister van Buitenlandse Zaken (30800-XI, nr. 3);

zeven, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Transportraad (21501-33, nr. 106);

 • een, ten geleide van de negentiende voortgangsrapportage (VGR 19) HSL-Zuid (22026, nr. 255);

 • een, ten geleide van de twintigste voortgangsrapportage Betuweroute (22589, nr. 273);

 • een, over de stand van zaken vergunningverlening en sanering risicovolle riooloverstorten (25890, nr. 34);

 • een, over de rol en status van de OV-ambassadeur (29644, nr. 71);

 • een, over voortgang van de onderhandelingen tussen ProRail en de vervoerders gebruiksvergoeding (29984, nr. 78);

 • een, over de experimenteerruimte luchthaven Schiphol (30809 en 29665, nr. 5);

een, van de minister van Economische Zaken, over de overgangsfaciliteit voor covergisting (28665, nr. 80);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, inzake advies over haalbaarheid, afdwingbaarheid en consequenties van cofinanciering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (28625, nr. 36);

 • een, over de afschermplicht hobbymatig gehouden watervogels (28807, nr. 112);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van rapport over beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (21109, nr. 163);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beantwoording vragen van het lid Buijs (29689, nr. 115).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van rapport "VROM in het krijt".

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie en niet te drukken;

3. een brief van J. Sparreboom, over de BKR (kredietregistratie).

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

Naar boven