Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

 • - Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (30800-VIII);

 • - Invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (30658);

 • - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten (30650);

 • - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (wonen op water) (30811);

 • - Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen (30324);

 • - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) (Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2) (30672);

 • - Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (30483).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van de week van 17, 18 en 19 oktober:

 • - Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.) (30415);

 • - Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 (30800-V);

 • - Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (30800-X);

 • - Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 (30800-XIII);

 • - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2006 (30800-D).

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de PKB Ruimtetekort in mainport Rotterdam (24691).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag door:

 • - de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op maandag 16 oktober 2006 van 19.00 tot 22.00 uur over het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel) (30601);

 • - de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op maandag 16 oktober 2006 van 22.00 tot 23.00 uur over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen (30683);

 • - de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op maandag 30 oktober 2006 van 14.00 tot 20.00 uur over het MIT/SNIP Projectenboek 2007;

 • - de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op maandag 30 oktober 2006 van 10.00 tot 13.00 uur over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te houden (Experimentenwet Schiphol) (30809).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Koenders.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter. Ik zie hier dat de heer Koenders een VAO over de evaluatie van de gang van zaken rondom de moord op Theo van Gogh had willen aanvragen. Ik doe dat namens hem.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en het VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord zou zijn aan mevrouw Özütok, maar ik zie noch haar, noch iemand die haar kan vervangen.

Dan is het woord aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Voorzitter. Gisteravond zijn door toedoen van het tv-programma EénVandaag een aantal nieuwe, ernstige feiten bekend geraakt over de betrouwbaarheid van onze stemmachines. Het gaat daarbij onder andere om de beveiliging, de opslag en het vervoer. De machines blijken gemakkelijk te kraken. De democratie en eerlijke verkiezingen zijn voor mij dermate belangrijk, dat ik graag op korte termijn met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in debat wil over deze feiten. Ik zou dat debat graag volgende week houden en de minister willen verzoeken, de eerder gestelde Kamervragen uiterlijk volgende week dinsdag 10.00 uur te beantwoorden.

De voorzitter:

Ik voeg toe dat gisteren aanvullende vragen zijn gesteld door de heer Szabó, mevrouw Spies en de heer Dubbelboer.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter. Ik heb het programma EénVandaag niet gezien, maar ik heb nu wel eindelijk een verklaring voor die wonderlijke verkiezingsuitslagen van de afgelopen tijd. Ik sluit mij dus graag bij het verzoek aan.

De heer Dubbelboer (PvdA):

Voorzitter. In het Gronings zeggen wij: raive krijg schuld, het gereedschap krijgt de schuld.

Ik steun het verzoek om de beantwoording van de vragen uiterlijk volgende week dinsdag te hebben. Vervolgens kunnen wij bezien of het nodig is om er een discussie aan te wijden. Ik wil nu nog geen debat aanvragen.

De heer Szabó (VVD):

Voorzitter. Ik heb het programma gisteren gezien. Het positieve was dat die 76 zetels voor de VVD er waarschijnlijk sneller komen dan verwacht. Ik sluit mij graag aan bij de heer Dubbelboer. Wij hoeven nog geen debat te organiseren. Er liggen twee setjes vragen. Als het antwoord daarop voldoende is, hebben wij geen behoefte aan een vervolgdebat. Als het antwoord onvoldoende is, kunnen wij dat dinsdag in de regeling bespreken.

Mevrouw Spies (CDA):

Voorzitter. Wat mij betreft, heeft het programma vooral aangetoond dat niet zozeer de betrouwbaarheid van de stemcomputers in twijfel zou moeten worden getrokken, als wel de beveiliging van de apparaten. Samen met de collega's Dubbelboer en Szabó heb ik daar vragen over gesteld. Die vragen moeten beantwoord zijn voordat wij kunnen bepalen of en, zo ja, op welke manier de Kamer er een vervolg aan geeft. Ik steun het voorstel van de heren Dubbelboer en Szabó.

Mevrouw Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen):

Enige weken geleden heb ik over dit onderwerp 32 schriftelijke vragen gesteld. Niet iedereen heeft dat gezien, ook mijn collega van de SP-fractie niet. Ik dacht evenwel dat het de gewoonte was om het antwoord op schriftelijke vragen even af te wachten. Mijn schriftelijke vragen zullen volgende week beantwoord zijn. Dat zou zelfs met spoed gebeuren, zo is mij twee keer meegedeeld door minister Nicolaï. Als de beantwoording van mijn vragen en die van de collega's niet goed is, kunnen wij acuut besluiten om een spoeddebat te houden.

De voorzitter:

Excuses dat ik niet ook uw vragen over dit onderwerp heb genoemd. Als het er 32 zijn, kan ik moeilijk zeggen dat ik ze over het hoofd heb gezien. Ze waren even naar mijn achterhoofd gezakt.

De heer Irrgang (SP):

Ik sluit mij aan bij het verzoek om de vragen van mevrouw Van Oudenallen en de andere collega's uiterlijk volgende week dinsdag voor 10.00 uur te beantwoorden. Ik persisteer evenwel bij mijn verzoek om een spoeddebat. Het gaat hier namelijk om iets heel belangrijks. Wij hebben binnenkort verkiezingen. Daarom vind ik het onverstandig om dit onderwerp alleen met schriftelijke antwoorden af te doen. Het is van belang om hierover snel met de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties van gedachten te wisselen in een plenair debat. Ik heb ook nog meer vragen dan die over de ernstige zaken die in EénVandaag naar boven zijn gekomen. In Ierland zijn onze computers bijvoorbeeld afgekeurd als onveilig. Dit alles bij elkaar is volgens mij voldoende reden om snel een debat te hebben met de minister.

De voorzitter:

U hebt uw verzoek duidelijk toegelicht. Ik stel voor, door middel van toezending van dit deel van het stenogram aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te vragen om uiterlijk dinsdagochtend alle genoemde schriftelijke vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Vervolgens staat het ieder lid vrij, ook de heer Irrgang, om dinsdag al of niet een debat aan te vragen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dijksma.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter. Gisteren hebben wij via RTL Nieuws vernomen dat de minister-president zijn collega's een brief heeft gestuurd over de stand van zaken van de normen- en waardendiscussie. Inmiddels hebben wij kunnen zien dat deze brief tot de nodige ophef leidt. Aangezien het onderwerp mijn fractie zeer ter harte gaat, wil ik de minister-president vriendelijk, maar ook beslist verzoeken om ons deze brief toe te sturen. Dan kunnen wij echt kennisnemen van hetgeen hij geschreven heeft.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Het is niet mijn gewoonte om verzoeken alleen maar te ondersteunen, maar in dit geval wil ik het wel doen. Vorige week bij de algemene politieke beschouwingen heb ik dit punt namelijk ook al aangeroerd, maar toen heb ik in de beantwoording niet goed teruggezien wat de concrete resultaten zijn. Ik ben dus benieuwd of de minister-president zijn collega's meer heeft kunnen melden dan de Tweede Kamer.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

De nieuwsgierigheid van collega Rouvoet is geheel de mijne.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder naar de minister-president.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven