Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer) (30815);

Regels voor een inkomensvoorziening voor oudere werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) (30819).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30237, 30320 en 30453 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, inzake een aantal benoemingen van ministers (30800-III, nr. 6);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over ingediende moties inzake terugkeer naar Syrië (19637, nr. 1088);

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, over de recente ontwikkelingen corruptiebestrijding en goed bestuur in Kenia (29237, nr. 53);

 • een, ten geleide van verslag bezoek aan Mongolië (30800-V, nr. 4);

een, van de minister van Justitie, inzake reactie rapport inzake de brand cellencomplex Schiphol-Oost (24587, nr. 197);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de voortgang beleidsplan onderwijspersoneel 2004 (27923, nr. 35);

 • een, ten geleide van kabinetsreactie rapport van de Commissie Dynamisering strategisch plan NWO (29338, nr. 52);

 • een, over het uitblijven reactie kabinet op rapport NWO "Wetenschap gewaardeerd" (29338 en 27406, nr. 53);

 • een, over de organisatie en uitvoering publieke mediaopdracht (30571, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over stand van zaken dossier meeneembare studiefinanciering (22452, nr. 29);

een, van de minister van Defensie, inzake vergadering EU-Defensie ministers in Levi, Finland (21501-28, nr. 35);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over voortgang actuele agendapuntennationale ruimtelijke beleid (29435, nr. 174);

 • een, ten geleide van Kabinetsbesluiten voor de Zuidvleugel van de Randstad (30817);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het beschermen tegen overstromingen voor een waterrijk land (18106, nr. 177);

 • een, over de uitvoeringsagenda Nota Mobiliteit (29644, nr. 70);

 • een, over de aanleg van infrastructurele werken (30800-XII, nr. 3);

 • een, over de afbouw van de regierol bouwgrondstoffen (30800-XII, nr. 4);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de kabinetsreactie eindrapport (IBO) Vogel- en Habitatrichtlijn "Nederland op Slot?" (29043, nr. 5);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over mantelzorg onder de werking van de Wet kinderopvang (28447, nr. 136);

 • een, ten geleide van eerste jaarverslag Wet kinderopvang (28447, nr. 137);

een, van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Nationaal Strategierapport (NSR) (21501-131, nr. 110);

vier, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het armoedebeleid (24515, nr. 97);

 • een, ten geleide van eindverslag inspectieproject Gepaste containers (25883, nr. 85);

 • een, ten geleide van eindverslag inspectieproject Legionella 2004-2005 (26442, nr. 24);

 • een, over de uitgaven op het werkbudget van de Wet Werk en Bijstand (29674, nr. 16);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de kwaliteitszorg cure (28439, nr. 15);

 • een, over het kabinetsbesluit opleidingsfonds te financieren via de zorgpremies (29282, nr. 34);

 • een, over de financiële zaken rond de no claim (29483, nr. 28);

 • een, ten geleide van rapport "Arbeidsmarkt en Zorgvraag" (30800-XVI, nr. 5);

 • een, over het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (30800-XVI, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van voortgangsrapportage beleid en uitvoering Wet op de jeugdzorg (29815, nr. 87);

een, van de President van de Algemene Rekenkamer, over de verwachte publicatie rapporten resterende maanden in 2006 (30408 en 30146, nr. 3).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. een brief van J.C. Dunlop, over de vervuiling door fossiele brandstoffen.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

Naar boven