Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het volgende voorstel van (rijks)wet Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking) (31084).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het inspectierapport Doorlichting PI Rotterdam Rijnmond (24587, nr. 222);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie Lijst van ingekomen stukkenop wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden: (30599, nr. 7);

een, van de minister van Defensie, over de periodieke evaluaties van de Nederlandse inzet in 2006 voor EUFOR en diverse Kleine Missies (29521 en 27925, nr. 40);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

  • een, inzake informatie waarop de volledige schadevergoeding voor militairen en nabestaanden die (letsel)schade lijden (30139, nr. 30);

  • een, over het verkrijgen van voldoende en gekwalificeerd personeel (30800-X, nr. 99);

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

  • een, inzake de Richtlijn Brandstofkwaliteit (22112, nr. 545);

  • een, over de voortgangsrapportage PPS (30800-XI, nr. 111);

  • een, ten geleide van de voortgangsrapportage van de Toekomstagenda Milieu (30535, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de voortgang van het ov-chipkaartproject (23645, nr.161);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, over de stand van zaken uitvoering van de motie-Van der vlies c.s. inzake schippersinternaten (29214 en 30800-XVI, nr. 22).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het ECN/MNP-rapport project Schoon en Zuinig;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het PGO-Fonds.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van J.A.M. Kouwenhoven, over Volksgezondheid, Integratie en het Rechtssysteem.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

De Voorzitter, de eerste en de tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Financiën:

  • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten) (31086);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken (31087).

Naar boven