Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van aanstaande dinsdag:

  • - de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beëindiging van de status van groot project voor Andere Overheid (29362, nr. 121);

  • - de moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Defensie over het Jaarverslag 2006;

  • - de moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Jaarverslag 2006.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris (31040);

  • - het wetsvoorstel Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (31067);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (30970);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (30834).

Ik stel voor, bij het debat over het dierenrechtenactivisme van hedenmiddag spreektijden te hanteren van 4 minuten per fractie.

Voorts stel ik voor, bij de debatten over de CIA-gevangenissen en over de participatietop volgende week spreektijden te hanteren van respectievelijk 4 minuten en 5 minuten per fractie.

Ten slotte stel ik voor om bij de voor volgende week geagendeerde en nog te agenderen VAO's het zogenaamde kerstregime te hanteren. Dat betekent dat alleen leden die een motie wensen in te dienen, het woord krijgen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Roemer.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Ik verzoek u om het VAO over stads- en streekvervoer van 17 april jongstleden aan te vullen met het VAO van 27 juni jongstleden en om dat op de plenaire agenda van volgende week te plaatsen.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Ik wil hier nog een verzoek aan toevoegen. Als de Kamer volgende week instemt met het voorstel van het kabinet om 40% van de busmarkt dicht te gooien, dan kan dat gevolgen hebben voor de waarde en dus ook voor de verkoop van Connexxion. Die zaken zijn dus aan elkaar gekoppeld. In aanvulling op het verzoek van collega Roemer verzoek ik het kabinet dan ook om voor aanstaande dinsdag 12.00 uur – die dinsdagmiddag wordt de Voorjaarsnota besproken – ons een brief te sturen over de mogelijke gevolgen voor Connexxion.

De voorzitter:

Het lijkt mij dat wij eerst het voorstel van de heer Roemer moeten afdoen. Ik stel in dat verband voor, het VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Waar het gaat om het verzoek van de heer De Krom, stel ik voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Op 8 juni jongstleden heb ik Kamervragen gesteld over de PALV. Op 25 juni jongstleden kregen wij een brief van het kabinet met het verzoek om de beantwoording van die vragen drie weken te mogen uitstellen. Normaal gesproken zou ik natuurlijk graag aan zo'n verzoek voldoen, maar er is een deadline en wel 14 juli, omdat dan de Belgische regering een beslissing neemt over een subsidieverzoek dat haar is gedaan. Dat uitstel van drie weken kan dus niet gegeven worden. Ik verzoek het kabinet dan ook om deze vragen uiterlijk volgende week dinsdag voor de regeling van werkzaamheden te beantwoorden.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Roland Kortenhorst.

De heer Roland Kortenhorst (CDA):

Voorzitter. Namens de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat verzoek ik u, de verslagen van de algemeen overleggen over Schiphol die op 7 en 26 juni jongstleden hebben plaatsgevonden op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, deze VAO's toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Afgelopen weekend vond er een tragische schietpartij plaats in Alkmaar waarbij een 24-jarige vrouw om het leven is gekomen en later ook de dader. Voorafgaand aan dit tragische incident heeft de vrouw aangifte gedaan van huiselijk geweld en melding gemaakt van bedreigingen. Ik heb naar aanleiding van dit incident schriftelijke vragen gesteld. Inmiddels komt er echter mondjesmaat informatie los dat er meer aan de hand is dan wij in de krant hebben kunnen lezen. Ik zou daarover een spoeddebat willen aanvragen en daarom dring ik erop aan dat mijn vragen voor aanstaande dinsdag worden beantwoord.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Als wij de antwoorden hebben ontvangen, kunt u alsnog een spoeddebat aanvragen als u daartoe aanleiding ziet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Poppe.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Ik heb op 12 juni jongstleden in de regeling van werkzaamheden gevraagd om een brief van de minister van Defensie over het voor de klas zetten van soldaten zowel om les te geven als om te rekruteren. Wij hebben nog geen reactie van de minister ontvangen, maar daar wordt het wel tijd voor. Ik verzoek u dan ook, te bevorderen dat wij die reactie per omgaande ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is wederom aan de heer Poppe.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Ik heb nog een tweede vraag. Ik heb op 8 juni jongstleden schriftelijke vragen gesteld over de risico's van elektromagnetische velden door zendmasten. Die vragen zijn tot nu toe niet beantwoord. Ik zou graag zien dat zij per omgaande worden beantwoord.

Wij hebben in een persbericht van het ministerie gelezen dat de minister een kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid heeft ingesteld. Ik ben daar blij mee. In dit persbericht wordt ook antwoord gegeven op een aantal van mijn vragen, maar het kan toch niet zo zijn dat het ministerie met de Kamer communiceert via persberichten. Daarom vraag ik om een brief over het kennisplatform, tegelijk met het antwoord op de schriftelijke vragen. Ik vind het een minachting van de Kamer dat het ministerie denkt te kunnen communiceren via persberichten, nota bene als er schriftelijke vragen voorliggen.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Ik laat nu even buiten beschouwing of ik even enthousiast ben over deze aankondiging van de minister als de heer Poppe. Ik steun echter wel zijn verzoek om daarover zo snel mogelijk een brief te mogen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. Ik vraag u om aan de agenda voor de plenaire vergadering van volgende week twee VAO's toe te voegen, een over de regeling agressieve dieren en een over een nationaal alarmnummer voor dieren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het VAO Regeling agressieve dieren toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Voorts stel ik voor, het VAO nationaal alarmnummer voor dieren toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Miltenburg.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Voorzitter. Op 22 maart 2006, ruim een jaar geleden, heb ik aan de staatssecretaris van VWS vragen gesteld over het failliet verklaren van de Stichting BDG Kleingeld door de rechtbank in Rotterdam. Op 22 juni 2006 heb ik een brief van de staatssecretaris ontvangen waarin zij schrijft dat zij die vragen snel zal beantwoorden. Inmiddels is een jaar verstreken. Ik weet niet wat snel voor u is, maar voor mij is dat niet een jaar. Dus ik wil graag dat de staatssecretaris de vragen alsnog beantwoordt.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Een half uur geleden kwam er een brief binnen van de ministers Cramer en Van der Hoeven over kolencentrales en de klimaatdoelen die het kabinet zich gesteld heeft. Ik had vorige week om die brief gevraagd met het oog op een spoeddebat. Die brief zou er dinsdag zijn, maar goed, hij is er nu. Ik maak gebruik van deze regeling van werkzaamheden om hierop terug te komen. Deze brief verontrust mijn fractie zeer, omdat daarin de komst van vier kolencentrales wordt aangekondigd en er zorgwekkende dingen over de toedeling van emissierechten worden gezegd. Daarom wil ik een spoeddebat houden met de ministers Cramer en Van der Hoeven. Als dat vandaag niet lukt, kan dat dinsdag worden gevoerd. Ik wil dat debat in elk geval voor het zomerreces voeren.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Het onderwerp is belangrijk genoeg om er een debat aan te wijden. De SP-fractie heeft de brief nog niet uitgebreid kunnen bestuderen, maar kan zich voorstellen dat volgende week een algemeen overleg plaatsvindt over dit onderwerp. Een algemeen overleg is naar de mening van mijn fractie een goed alternatief voor een spoeddebat.

De voorzitter:

U spreekt over een algemeen overleg. U steunt het verzoek van de heer Duyvendak dus niet?

De heer Jansen (SP):

Ik geef de voorkeur aan een algemeen overleg. Ik hoor daarop graag de reactie van de heer Duyvendak.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie steunt het verzoek van de heer Duyvendak.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Een algemeen overleg lijkt mij voldoende.

De heer Samsom (PvdA):

Voorzitter. Een algemeen overleg lijkt mij voldoende en ook passend. Mijn fractie interpreteert de brief namelijk precies andersom. In een algemeen overleg kan daar wat langer over worden gesproken.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Mijn fractie steunt de lijn van een algemeen overleg. In de komende dagen worden geen vergunningen afgegeven of kolencentrales gebouwd.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook mij lijkt het beter om dit in een algemeen overleg te bespreken.

De voorzitter:

Ik stel vast dat uw verzoek om een spoeddebat niet door het benodigde aantal van 30 leden wordt gesteund.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Nee. Het mooie is dat de fracties van GroenLinks en de VVD samen 29 leden hebben, maar de regel is nu eenmaal 30. Ik ben het op zich eens met iedereen die zegt dat het feit dat er over dit onderwerp gediscussieerd kan worden, belangrijker is dan de zaal waarin die discussie plaatsvindt. Met deze steun moet het een kleine moeite zijn om dinsdag of woensdag hierover een algemeen overleg te organiseren. Die weg zal ik verder volgen.

De voorzitter:

Uitstekend!

Naar boven