Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 april 2005 over voortgang Zorgverzekeringswet, te weten:

- de motie-Smilde c.s. over een aangepaste regeling voor zittend ziekenvervoer (29763, nr. 77);

- de motie-Omtzigt/Schippers over parameters voor verevening (29763, nr. 78);

- de motie-Omtzigt over heffing van de werkgeversbijdrage over het inkomen uit alimentatie (29763, nr. 79);

- de motie-Kant over opname van de aanspraak op mondzorg in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 80);

- de motie-Kant over opname van de aanspraak op zorg door mondhygiënisten in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 81);

- de motie-Kant over beperkingen terzake van dieetadvies (29763, nr. 82);

- de motie-Kant over opname van vergoeding dieetkosten op medische indicatie in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 83);

- de motie-Kant over het niet heffen van een eigen bijdrage bij bemiddeling bij geschillen (29763, nr. 84);

- de motie-Kant over bescherming van de privacy van verzekerden (29763, nr. 85);

- de motie-Heemskerk c.s. over inhoud van polissen (29763, nr. 86);

- de motie-Heemskerk/Tonkens over inkomenseffecten bij stapeling van no claim, eigen bijdrage en eigen risico (29763, nr. 87);

- de motie-Schippers/Smilde over voorwaarden voor vergoeding van specialistische hulp (29763, nr. 88);

- de motie-Van der Vlies c.s. over zodanige contractering van eerstelijnszorg door huisartsen dat hun poortwachtersfunctie onverkort tot zijn recht komt (29763, nr. 89);

- de motie-Tonkens c.s. over opname van kwaliteitseisen voor beroepsgroepen in het ontwerpbesluit Zorgverzekering (29763, nr. 90);

- de motie-Tonkens c.s. over het buiten het eigen risico houden van kosten voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg (29763, nr. 91).

(Zie vergadering van 26 mei 2005.)

De voorzitter:

De motie-Kant (29763, nr. 85) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 87 van de Zorgverzekeringswet de wettelijke basis voor gegevensverstrekking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet wordt gecreëerd;

constaterende dat hiermee voor verzekeraars de mogelijkheid wordt geschapen van huisartsen te eisen diagnoses op declaraties te vermelden;

vraagt de regering, met nadere regelgeving te komen waarin het begrip "noodzakelijk" in dit verband wordt gedefinieerd zodat privacy van verzekerden wordt beschermd en misbruik van gegevens wordt voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93 (29763).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Naar mij blijkt, kunnen wij er direct over stemmen.

De motie-Heemskerk c.s. (29763, nr. 86) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de omschrijving van de te verzekeren prestaties voor het (nieuwe) basispakket in het Besluit Zorgverzekeringswet afwijkt van die in het ziekenfonds als gevolg van de functiegerichte omschrijvingen;

overwegende dat de minister diverse malen heeft toegezegd dat het (nieuwe) basispakket niet zal afwijken van het huidige ziekenfondspakket;

van oordeel dat de verzekerde prestaties in 2006 dus niet verder mogen verschralen ten opzichte van het huidige ziekenfondspakket;

verzoekt de minister, aan het College voor Zorgverzekeringen de opdracht te geven om vóór 12 september 2005 een signalement uit te brengen, met daarin een rapportage van de inhoud van de polissen in de Zorgverzekeringswet ten opzichte van de polissen in het ziekenfonds. Dit signalement dient ter voorkoming van mogelijke verschillen als gevolg van de veranderde omschrijvingen en zou tevens oplossingsrichtingen kunnen adviseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (29763).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Naar mij blijkt, kunnen wij er direct over stemmen.

In stemming komt de motie-Smilde c.s. (29673, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Schippers (29763, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (29763, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant (29763, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29763, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29763, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29763, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29763, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kant (29763, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heemskerk c.s. (29763, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heemskerk/Tonkens (29763, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Wilders (Groep Wilders):

Voorzitter. U noemde zo-even mijn naam, maar ik had mijn hand niet opgestoken.

De voorzitter:

Excuses voor deze vergissing, die overigens geen invloed heeft gehad op de uitslag van de stemming.

In stemming komt de motie-Schippers/Smilde (29763, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (29763, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (29763, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (29763, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring achteraf over de onderwerpen waarover zojuist is gestemd.

Mevrouw Van Egerschot (VVD):

Voorzitter. Ik wil namens de VVD-fractie een stemverklaring afleggen over de Wet marktmisbruik. Op 12 oktober 2004 verliepen namelijk al de implementatietermijnen voor alle richtlijnen die in dit wetsvoorstel aan de orde zijn. Gezien de urgentie heeft de VVD-fractie voor dit wetsvoorstel gestemd, met het voorbehoud dat wij bij de behandeling van de Wet financieel toezicht, waar ook dit wetsvoorstel ter sprake komt, eventueel inhoudelijke aanmerkingen zullen kunnen maken.

Naar boven