Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte) (28864);

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) (28870).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8 mei 2003 (23490, nr. 269);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de bijeenkomsten (op 12 en 13 april te Washington) van het International Monetary and Financial Committee (ImFC) en het Development Committee (DC) (26234, nr. 22);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het project "Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" (26396, nr. 16);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over vuurwerkconcentratiegebieden (27157, nr. 54);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over een publiek kader voor een chipkaart OV (28600-XII, 23645, nr. 111);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de motie van het lid Spies, nr. 77 (28600-XI, nr. 105);

 • een, over kustvogelopvangcentra (28600-XIV, nr. 136);

drie, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Van den Brink c.s., nr. 60 (28600-XIV, nr. 134);

 • een, over de motie van het lid Van der Vlies c.s., nr. 79 (28600-XIV, nr. 135);

 • een, over de uitvoering van het amendement-Atsma/Mosterd, nr. 37 (28600-XIV, nr. 138);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de louterende werking van tabaksgebruik in de psychiatrie (28600-XVI, nr. 126);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Alleenstaande ouders in de bijstand" (28875).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, ten geleide van de brief aan de VNG inzake bestuurlijk toezicht in de prostitutie;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake afspraken Nederlandse Ingekomen stukkenAccreditatie Organisatie (NAO) over de rolverdeling tussen de NAO en de Inspectie;

 • een, ten geleide van het regeringsstandpunt advies Raad voor Cultuur en Uitgangspuntennotitie;

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake verkoop Bölkowhelikopters;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake kleiduivenschieten;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake bergingsproblematiek;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake beantwoording van de brief van de gemeente Bergen van 2 januari 2003;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake zendmastproblematiek Midden-Utrecht;

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake stand van zaken evaluatie Regeling beëindiging veehouderijtakken;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het RVZ-advies "Marktwerking in de medisch specialistische zorg".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

Presidiumbesluit

Ik stel voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht (28863);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen strekkende tot het beperken van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer in hoger beroep (beperking bevoegdheid enkelvoudige kamers) (28866);

 • - Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (28867);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel (28855);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep (28856);

 • - Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met aanpassing aan het Europese recht (28865);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (28851);

e. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

 • - Alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte) (28864);

f. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers) (28862);

 • - Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers) (28862).

Naar boven