Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Vendrik over de aandeelhoudersvergadering bij KPN van 12 mei jl, te weten:

- de motie-Vendrik/Douma over het niet verlenen van decharge (28882, nr. 1);

- de motie-Vendrik over een oproep tot terugstorting (28882, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vendrik/Douma (28882, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (28882, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven