Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie/Europese top, te weten:

- de motie-Van Middelkoop/De Hoop Scheffer over een nieuwe architectuur van het financiële stelsel (21501-20,26580 , nr. 87);

- de motie-Van Middelkoop/De Graaf over het Europees bureau voor fraudeonderzoek (21501-20,26580 , nr. 88);

- de motie-Van Middelkoop over het wapenexportbeleid (21501-20,26580 , nr. 89).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Middelkoop die in de motie op stuk nr. 89 een kleine wijziging wil aanbrengen.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Voorzitter! In de tweede overweging staat dat artikel 223 van het EEG-verdrag nog altijd verhindert dat er gemeenschappelijke normen worden ontwikkeld. Nu is er een gedragscode en daar is in de Kamer ook al veel goeds over gezegd. Daar gaat het mij niet om, want dan zou het geen toegevoegde waarde hebben. Ik wil de woorden "gemeenschappelijke normen" juridisch verduidelijken door ze te vervangen door "communautaire regels".

De voorzitter:

Ze komen twee keer voor in de motie.

De heer Van Middelkoop (GPV):

Mijn complimenten voor het feit dat u de motie hebt doorgelezen. De woorden "gemeenschappelijke normen" komen er twee keer in voor en twee keer wordt het "communautaire regels", zodat het juridisch duidelijker wordt.

De voorzitter:

De motie-Van Middelkoop (21501-20, 26580, nr. 89) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tot de versterking van het gemeenschappelijk Europees beleid inzake veiligheid en defensie ook wordt gerekend een versterking van de positie van de Europese defensie-industrie;

voorts overwegende, dat artikel 223 EEG-verdrag (oud) nog altijd verhindert dat communautaire regels worden ontwikkeld voor het wapenexportbeleid van de EU-lidstaten;

verzoekt de regering te bevorderen dat bij de eerstvolgende wijziging van de verdragen een verdragsrechtelijke basis wordt geschapen voor communautaire regels voor het wapenexportbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (21501-20, 26580).

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/De Hoop Scheffer (21501-20, 26580, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/De Graaf (21501-20, 26580, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Middelkoop (21501-20, 26580, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven