Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) (26567);

Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (26569).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een verslag over de werkzaamheden van de Veiligheidsraad in de maand april 1999 (26301, nr. 8);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over een specifieke ombuigingstaakstelling overeengekomen op de begroting van de Dienst justitiële inrichtingen (DJI) (26200-VI, nr. 49);

 • een, over het snelrecht (26200-VI, nr. 51);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake de contourennota modernisering rechterlijke organisatie (26352, nr. 13);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hogeronderwijsopleidingen 1999 (Visie-beursregeling) (26574);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin-raad van 25 mei 1999 (21501-07, nr. 254);

 • een, inzake het advies van de werkgroep Financiële verantwoordingen (26347, nr. 3);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de voortgang van onderzoek naar de discrepantie tussen de emissie van ammoniak die wordt afgeleid uit metingen en de emissie die wordt afgeleid uit berekeningen (24445, nr. 47);

 • een, inzake Verhandelbare emissies als instrument in het milieubeleid (26578);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van een nota over de relatie tussen het wereldhandelsstelsel en de consument (26575);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de dioxineaffaire in België (26577);

drie, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de grensoverschrijdende arbeid (21501-18, nr. 102);

 • een, over huishoudens aan de onderkant van de samenleving met als titel "Aandeel langdurige minima gelijk gebleven" (24515, nr. 51);

 • een, ten geleide van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (RFV) (25761, nr. 9);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • Lijst van ingekomen stukkeneen, over de sociale rapportagetaak oorlogsgetroffenen (20454, nr. 50);

 • een, inzake het advies "deskundigheidseisen voor medische stralingstoepassingen" (26200-XVI, nr. 70);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, getiteld "Integratie in perspectief" en het advies van de Raad voor openbaar bestuur, genaamd "Retoriek en realiteit van het integratiebeleid" (26333, nr. 6).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid overheidslichamen;

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het Beheersverslag Belastingdienst 1998, het Jaarverslag Belastingdienst 1998 en de Fiscale Monitor 1998;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het meerjarenactiviteitenprogramma Strategisch Onderzoek RIVM 1999-2000;

 • een, ten geleide van het meerjarenactiviteitenprogramma Volksgezondheidsonderzoek 1999-2002 RIVM.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van A.F.M. Bohte, inzake toezending van haar oproepingskaart;

een, van H.J. Hoogeveen, over de Nederlandse media.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - het voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten (26295);

b. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (26569);

c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) (26567);

d. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de Algemene Periodieke Keuring (26554);

e. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (26568, R1638);

f. de commissie voor de Rijksuitgaven:

 • - de nota "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" (26573);

g. de commissie voor de Rijksuitgaven:

 • - het advies van de Algemene Rekenkamer "Ambitieus, maar haalbaar" Algemeen deel en hoofdstuk 4 (26588);

h. de commissie voor de Rijksuitgaven en de desbetreffende vaste commissies gezamenlijk:

 • - het advies van de Algemene Rekenkamer "Ambitieus, maar haalbaar" hoofdstukken 5 t/m 17 (26588);

i. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk:

 • - het eindrapport van de tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (26269).

Naar boven