Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium inzake betrokkenheid europarlementariërs bij de Tweede Kamer (26566).

(Zie vergadering van 8 juni 1999.)

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SP en de SGP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen deze voorstellen te hebben gestemd.

Naar boven