Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het rapport van de Inspectie voor de politie: 'Paraatheid, alleen een kwestie van opschalen?' (25616, nr. 17);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een notitie over de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap (26200-IXB, 21501-17, nr. 9);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de reactie op de lijst met vraagpunten over de vliegramp Bijlmermeer (22861, nr. 36);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de stand van zaken bij het aanbrengen van de verbeteringen ten aanzien van de zelfstandige bestuursorganen op het terrein van VWS (25268, nr. 10).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake Samenwerkingsverband Internationaal Landbouwuniversiteit Wageningen (SAIL);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake GFT-afval als bron van microbiële luchtverontreiniging;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het advies Toekomst van de luchtvaart in Nederland 'Van de lucht blijven leven';

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het eindrapport onderzoek 'Zicht op telewerken' door TNO STB en NIA TNO.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van G. Nihal Özdilek, over haar persoonlijke omstandigheden.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillissementswet met betrekking tot het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en effectenafwikkelsystemen (26260);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving (26258);

c. de algemene commissie voor Europese Zaken:

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 24 november 1997 te Brussel tot stand gekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (Trb. 1998, 136) (26142).

Naar boven