Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999 (26200 XI), en over:

- de motie-Van der Vlies over een breed maatschappelijk beraad ter wille van een weer verantwoord verbinden van economie en ecologie (26200, nr. 16);

- de motie-Ravestein c.s. over ondergronds bouwen (26200 XI, nr. 12);

- de motie-Rietkerk over overleg met bewonersorganisaties (26200 XI, nr. 14);

- de motie-Rietkerk over verlaging van het maximale huurstijgingspercentage (26200 XI, nr. 16);

- de motie-Duivesteijn/Verbugt over flexibilisering van de Vinex-convenanten (26200 XI, nr. 17);

- de motie-Van der Steenhoven over de bezuiniging op het RIVM (26200 XI, nr. 19);

- de motie-Van der Steenhoven over grondstoffengebruik als onderdeel van de Milieubalans (26200 XI, nr. 20);

- de motie-Van der Steenhoven over vormgeven van het grondstoffengebruik in het duurzaamheidsbeleid (26200 XI, nr. 21);

- de motie-Van Gent over bevriezing van de maximaal toegestane huurverhoging (26200 XI, nr. 23);

- de motie-Van Gent over toekenning van huursubsidie via de fiscus (26200 XI, nr. 24);

- de motie-Poppe over de Nibud-huurquotenorm (26200 XI, nr. 26);

- de motie-Poppe over de omvang van de aandachtsgroep voor de volkshuisvesting (26200 XI, nr. 27);

- de motie-Poppe over een jaarlijkse rapportageverplichting voor particuliere verhuurders (26200 XI, nr. 28);

- de motie-Poppe over het afromen van speculatiewinsten op grond (26200 XI, nr. 29);

- de motie-Poppe over de regelgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen (26200 XI, nr. 30);

- de motie-Van Dok-van Weele over de wijze van financiering van de sociale woningbouw (26200 XI, nr. 33);

- de motie-Feenstra c.s. over het ontzien van het RIVM bij de doelmatigheidstaakstelling (26200 XI, nr. 34).

(Zie vergadering van 4 november 1998.)

Mevrouw Van Dok-van Weele (PvdA):

Voorzitter! In verband met de toezegging van de heer Remkes dat hij de door mij ingediende motie volop zal uitvoeren en dus overneemt, trek ik het amendement op stuk nr. 13 in.

De voorzitter:

Het amendement-Duivesteijn (stuk nr. 13) is ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap Rijksgebouwendienst, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van de heer Poppe stel ik voor, zijn motie (26200-XI, nr. 30) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mede, dat het lid Van Dok-van Weele haar motie (26200-XI, nr. 33) heeft ingetrokken.

Voorts deel ik mede, dat de motie-Van der Steenhoven (26200-XI, nr. 19) is ingetrokken.

De heer Van der Vlies (SGP):

Voorzitter! Het gaat over mijn motie op stuk nr. 16, de eerste van het door u aan de Kamer voorgelegde rijtje moties. Ik heb deze motie ingediend bij de algemene politieke beschouwingen. Er is toen over gesproken, maar de motie is ter verdere behandeling doorgeschoven naar de behandeling van de begroting van VROM. Minister Pronk is erop ingegaan. Wij zijn het eens over de intentie van de motie. De vormgeving riep nog wel vragen op. Daarover is wat gediscussieerd, maar ik heb het vertrouwen dat de intentie een verder leven beschoren is in het parlementaire en het maatschappelijke debat. Vandaar dat ik de vrijheid neem en kan nemen om die motie in te trekken.

De voorzitter:

De motie-Van der Vlies (26200, nr. 16) is ingetrokken.

De motie-Van Gent (26200-XI, nr. 23) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

'verzoekt de regering te bevorderen dat de maximaal toegestane huurverhoging met ingang van 1 juli 2000 wordt bevroren op het niveau van de inflatie,'.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Van Gent. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (26200-XI).

Ik neem aan, dat wij thans ook over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ravestein c.s. (26200-XI, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rietkerk (26200-XI, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rietkerk (26200-XI, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn/Verbugt (26200-XI, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26200-XI, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26200-XI, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gent (26200-XI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (26200-XI, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (26200-XI, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (26200-XI, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (26200-XI, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (26200-XI, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Feenstra c.s. (26200-XI, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven