Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet Transportongevallenraad (25332), en over:

- de motie-Van Waning/Blaauw over de tuchtrechtspraak voor de scheepvaart (25332, nr. 20).

(Zie vergadering van 11 maart 1998.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat de leden Van Gijzel en Biesheuvel hun amendement op stuk nr. 19 intrekken.

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 25 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen c t/m j worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van den Berg (stuk nr. 26, I) tot invoeging van een nieuw onderdeel ja.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

De onderdelen k en l worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel m, zoals het is gewijzigd door aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Berg (stuk nr. 26, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel n, onderdelen 1o t/m 3o, wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Berg (stuk nr. 26, III) een nieuw onderdeel 3ao is ingevoegd.

Onderdeel 4o wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 11) tot invoeging van een nieuw onderdeel 5o.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel n wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen o t/m ab worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde eerste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede t/m vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

Het opschrift van hoofdstuk 2 en artikel 2, zoals zij zijn gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nrs. 25, III en IV), worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 t/m 7 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers/Biesheuvel (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dankers/Biesheuvel (stuk nr. 15), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 9 t/m 25 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Poppe (stuk nr. 21, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 26 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 27 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Poppe (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 29 t/m 38 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Waning (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 24 voorgestelde gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 39, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Waning (stuk nr. 24, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 40 t/m 51 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 52, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Waning (stuk nr. 24, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 53 t/m 82 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dankers/Biesheuvel (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 83, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dankers/Biesheuvel (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 84 t/m 94 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 95, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 96 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 97, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 98 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 99, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Gijzel/Biesheuvel (stuk nr. 25, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Waning/Blaauw (25332, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven