Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (25524).

(Zie vergadering van 12 februari 1998.)

De artikelen 1 en 2 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter! Bij de afrondende besprekingen heeft minister Melkert verwerping van dit wetsvoorstel onverantwoordelijk genoemd. Wat denkt het kabinet nu te doen? Kan de Kamer daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd?

Minister Borst-Eilers:

Voorzitter! Het kabinet zal dit morgen bespreken en zal u zo spoedig mogelijk bij brief laten weten welke procedure verder gevolgd wordt.

Naar boven