Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 21 november 1995 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 24134, 24108 en 23646, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van de agenda voor de ministeriële bijeenkomst van Boedapest (24400-V, nr. 33);

  • een, over de intrekking van de Nederlandse kandidatuur van prof.drs. R.F.M. Lubbers voor de functie van Secretaris-Generaal van de NAVO (24400-V, nr. 34);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over een vervoerssysteem voor asielzoekers die via Schiphol binnenkomen (19637, nr. 144);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, over de te bespreken onderwerpen van de Cultuurraad van de Europese Unie te Brussel (21501-05, nr. 18);

  • een, over de toekomst van de podiumkunsten (24247, nr. 2);

een, van de minister van Defensie, over de rechtsregels die van toepassing zijn op VN-militairen in conflicten waar de VN zijn neutraliteit heeft verloren (24400-X, nr. 44);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het plan van aanpak sanering Stichting Woningbeheer Limburg (WBL) (24339, nr. 9);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de Evaluatie van de wet-Van Otterloo (24093, 24460 en 24475, nr. 13).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van de Slotverklaring van Madrid;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de reactie van de Algemene Rekenkamer over de toezicht op woningbouwcorporaties;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de positie van de Kamer Zaandam;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over regelingen hulpmiddelen 1996.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

4. een brief van de minister van Buitenlandse Zaken, over een bezoek aan de haven van Willemstad, Curaçao door de USS NEWPORT NEWS.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden.

5. een brief van W.H. Stam, over rampbestrijding.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissie.

Naar boven