Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens) (24417).

(Zie vergadering van 22 november 1995.)

In stemming komt het amendement-Van Hoof (stuk nr. 6, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De hoofdstukken 1 t/m 5 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van alle andere fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven